Cennik testów na ojcostwo i pokrewieństwo w akredytowanym laboratorium

Zbadaj dowolne próbki w jednej cenie z GWARANCJĄ!

24 mark­ery

Pewne badanie DNA na ojcostwo w przychodni

  • Test na ojcost­wo dla ojca i dziec­ka na 24 mark­er­ach DNA
  • Pewny wynik zgod­ny z rekomen­dacją PTM­SiK).
  • Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni.
  • Badanie KAŻDEJ prób­ki, aż do skutku.
  • Brak ukry­tych kosztów.
  • Dyskrec­ja i ochrona danych osobowych.
Odbiór próbek
Raty

Badanie DNA (w cenie jest zestaw do pobrania próbek)

Test możesz zro­bić samemu w domu. Prób­ki odbierze­my od Ciebie kuri­erem lub możesz je przynieść do naszej przy­chod­ni. Badanie dowol­nych próbek-włosy, szc­zotecz­ka do zębów itp.

Odbiór próbek
Raty

Zestaw do pobrania próbek w domu

Pobierz prób­ki samodziel­nie w domu — wymazy z policz­ka lub inne np. włosy, sztućce, smoczek itp.

Odbiór próbek
Raty

Sądowe badanie DNA na ojcostwo

Badanie możesz zle­cić pry­wat­nie. Wynik tego bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.

Odbiór próbek
Raty

Expresowy test na ojcostwo — wynik w 48 godzin!

Test dla ojca i dziec­ka. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

Odbiór próbek
Raty

Test ojcostwa przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza. Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.

Odbiór próbek
Raty

Test ojcostwa w ciąży z krwi matki i ojca

Badanie na miejs­cu w jed­nej z 200 przy­chod­ni w całej Polsce. Do tes­tu pobier­ana jest krew mat­ki i wymaz z policz­ka od ojca.

Odbiór próbek
Raty

Badanie pokrewieństwa 

Badanie do trzech osób np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki

Odbiór próbek
Raty


Badanie chromosomu Y

Badanie w prostej linii męskiej np. dzi­adek + wnuk, brat+brat, wujek + bratanek.  

Odbiór próbek
Raty


Badanie chromosomu X

Badanie w prostej linii żeńskiej np. bab­cia + wnucz­ka, sios­tra + sios­tra.  

Odbiór próbek
Raty

Profil genetyczny DNA

Badanie pole­ga na ustal­e­niu “gene­ty­cznego odcisku pal­ca”. Moż­na go wyko­rzys­tać np. przy iden­ty­fikacji danej oso­by czy w sprawach sądowych w przy­pad­ku nagłej śmier­ci (m.in. spad­kowych albo o ustal­e­nie ojcost­wa). 

Odbiór próbek
Raty


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 13/12/2018