Trombofilia — sprawdź czy grozi Ci zator żylny!

.
Zakrzepi­ca, to jed­na z tych chorób, które nie dają nam częs­to żad­nych objawów swo­jego wys­tępowa­nia. To dlat­ego nazy­wana jest ona “cichym zabójcą”. Kiedy przy­chodzi diag­noza zwyk­le jest już za późno. Stąd też tak waż­na jest jej wczes­na pro­fi­lak­ty­ka. Pac­jen­ci z mutac­ja­mi w genach odpowiedzial­ny­mi za gene­ty­czną skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów (trom­bofil­ia wrod­zona) są kil­ka razy bardziej narażeni na zator płuc­ny oraz szereg innych kom­p­likacji. Tym­cza­sem wdroże­nie odpowied­niego leczenia (całkowicie bez­piecznego) jest w stanie zmin­i­mal­i­zować to ryzyko.

.

Warto wiedzieć, że stwierdze­nie mutacji, m.in. czyn­nik V Lei­den, genu pro­trom­biny, mutac­ja C677T  i A1298C genu MTHFR jest przy­datne także
m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyny poronienia i powikłań ciążowych, miażdży­cy, czy też zawału ser­ca. 

 

Jakiego rodzaju problem Cię do nas sprowadza?

bola_mnie_nogihomocysteina1jestem_w_ciazy
poronilamprzyjmuje_hormonalna_terapie_zastepczastosuje_antykoncepcje

.

kurier

Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu. Wystar­czy, że zamówisz zestaw i samodziel­nie pobierzesz wymaz. Takie pobranie jest bezbolesne i trwa zaled­wie kil­ka sekund. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my zamaw­iamy kuri­era, który odbierze do Ciebie przesyłkę. Wymaz może pobrać od Ciebie także spec­jal­ista w 1 z 200 naszych placówek.
.
.

Badanie obejmuje analizę 6 mutacji:

  • czyn­nik V Lei­den
  • mutac­ja genu pro­trom­biny 20210
  • wari­ant C677T genu MTHFR
  • wari­ant A1298C genu MTHFR
  • PAI-1 / SERPINE1
  • V R2.


W pakiecie standardowym otrzymujesz:

- anal­izę 6 mutacji w 5 genach
— domowy zestaw pobran­iowy
— odbiór próbek gratis
— wynik w 14 dni roboczych
.
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
Cena 330 złprzejdź do sklepu

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

Zależy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w placówce?

.

Wybierz paki­et, który spełni Two­je oczeki­wa­nia.

.

W każdym z paki­etów badamy 6 zmi­an: mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, dwie mutac­je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 14 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • cena 330 zł

samodzielnie-w-domu

Paki­et PLUS:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • pobranie w placów­ce
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

Paki­et PREMIUM:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na
  z gene­tykiem (30 min­ut)
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu


Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia
 • lub zamówić zestaw do bada­nia

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji

 

 


renata posmyk

Prawidłowa interpretacja wyniku jest podstawą dalszego leczenia

Dlat­ego w Pakiecie PREMIUM do Two­jej dys­pozy­cji jest spec­jal­ista z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej dr n. med. Rena­ta Pos­myk, która pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej omówi co oznacza dla Ciebie uzyskany rezul­tat oraz wskaże dal­sze ewen­tu­alne lecze­nie.
.


Badanie na trom­bofil­ię wykonasz m.in. w:  Białys­tokByd­goszcz, Częs­to­chowa, ElblągGdańsk, Gorzów Wielkopol­s­ki, Jele­nia GóraKatow­ice, KielceKrakówLublin, Nowy Targ, Olsz­tynOpolePoz­nań, ToruńWrocław, Warsza­wa, Zakopane

Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona badanie, trom­boza, zakrzepi­ca, trom­bofil­ia wrod­zona w ciąży, przy­czyny poronienia


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz