Trombofilia wrodzona — sprawdź czy grozi Ci zator żylny!

.
Zakrzepi­ca, to jed­na z tych chorób, które nie dają nam częs­to żad­nych objawów swo­jego wys­tępowa­nia. To dlat­ego nazy­wana jest ona “cichym zabójcą”. Kiedy przy­chodzi diag­noza zwyk­le jest już za późno. Stąd też tak waż­na jest jej wczes­na pro­fi­lak­ty­ka. Pac­jen­ci z mutac­ja­mi w genach odpowiedzial­ny­mi za gene­ty­czną skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów (trom­bofil­ia wrod­zona) są kil­ka razy bardziej narażeni na zator płuc­ny oraz szereg innych kom­p­likacji.

Wrod­zona trom­bofil­ia wys­tępu­je u około 8% pol­skiej pop­u­lacji i u pon­ad połowy chorych na żyl­ną chorobę zakrzepowo-zatorową [1]

Tym­cza­sem wdroże­nie odpowied­niego leczenia (całkowicie bez­piecznego) jest w stanie zmin­i­mal­i­zować to ryzyko.

.

Warto wiedzieć, że stwierdze­nie mutacji, m.in. czyn­nik V Lei­den, genu pro­trom­biny, wari­ant C677T  i A1298C genu MTHFR jest przy­datne także
m.in. w diag­no­zowa­niu przy­czyny poronienia i powikłań ciążowych, miażdżycy,udaru czy też zawału ser­ca. 

 

Jakiego rodzaju problem Cię do nas sprowadza?

bola_mnie_nogi
homocysteina1
jestem_w_ciazy
poronilam
przyjmuje_hormonalna_terapie_zastepcza
stosuje_antykoncepcje

.

.

Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu. Wystar­czy, że zamówisz zestaw i samodziel­nie pobierzesz wymaz. Takie pobranie jest bezbolesne i trwa zaled­wie kil­ka sekund. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my zamaw­iamy dla Ciebie bezpłat­nego kuri­era, który odbierze do Ciebie przesyłkę. Wymaz może pobrać od Ciebie także spec­jal­ista w 1 z 200 naszych placówek.
.
.


Badanie obejmuje analizę 6 mutacji:

  • czyn­nik V Lei­den
  • mutac­ja genu pro­trom­biny 20210
  • wari­ant C677T genu MTHFR
  • wari­ant A1298C genu MTHFR
  • PAI-1 / SERPINE1
  • V R2.


W pakiecie standardowym otrzymujesz:

- anal­izę 6 mutacji w 5 genach
— domowy zestaw pobran­iowy
— odbiór próbek gratis
— wynik w 14 dni roboczych
.
.….….….….….….….….….….….….….….…
Cena 330 zł

przejdź do sklepu

..

Prawidłowa interpretacja wyniku jest podstawą dalszego leczenia

Dlat­ego w Pakiecie PREMIUM do Two­jej dys­pozy­cji jest spec­jal­ista z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej, który pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej omówi co oznacza dla Ciebie uzyskany rezul­tat oraz wskaże dal­sze ewen­tu­alne lecze­nie.
.


Badanie na trom­bofil­ię wykonasz m.in. w:  Białys­tokByd­goszcz, Częs­to­chowa, ElblągGdańsk, Gorzów Wielkopol­s­ki, Jele­nia GóraKatow­ice, KielceKrakówLublin, Nowy Targ, Olsz­tynOpolePoz­nań, ToruńWrocław, Warsza­wa, Zakopane

 Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Źródła:

K. Zaw­ils­ka: Wrod­zona trom­bofil­ia a żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa. Hema­tolo­gia 2013, tom 4, nr 1, s.35

Data publikacji: 28/04/2015, Data aktualizacji: 28/11/2018