DNAclub — pokaż swoją unikalność

Czy zauważyliś­cie Państ­wo, że ostat­nio wszyscy mówią o DNA? Geny, mutac­je, żywność mody­fikowana, klonowanie… Wiel­ki szum naukowy, wokół możli­woś­ci jutra… I zrozu­mie­nie pod­sta­wowego fak­tu — nawet najbardziej podob­ni do siebie ludzie mają coś co ich odróż­nia — DNA.

DNA jest cząstką, która każdego z nas czyni unikalnym i niepow­tarzal­nym. Daje nam cechy, które w sobie uwiel­bi­amy i takie, które nas den­er­wu­ją. DNA nigdy się nie zmienia — jest oso­bistym kodem, który pozosta­je stały aż do śmier­ci. Czy nie chcielibyś­cie Państ­wo poz­nać go trochę lep­iej i w ten sposób dołączyć do grona tych, co wiedzą?
Ter­az macie Państ­wo szan­sę poz­na­nia swo­jego unikalnego pro­filu DNA. Wystar­czy, że pobierze­cie mate­ri­ał do anal­izy przy pomo­cy zestawu testD­NA (bezbolesne i niein­wazyjne) i wyśle­cie do naszego lab­o­ra­to­ri­um, a nasi naukow­cy “rozłożą” je i zdefini­u­ją Państ­wa unikalny pro­fil.

Zaprasza­my do wyko­na­nia bada­nia określa­jącego Państ­wa unikalny pro­fil gene­ty­czny, który jest Państ­wa „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Może­cie Państ­wo zamówić cer­ty­fikat DNA­Club, T-shirt ze swoim unikalnym kodem, kartę iden­ty­fika­cyjną z pro­filem DNA lub wisiorek z zato­pi­ony­mi gena­mi. Jeżeli mają Państ­wa jakiekol­wiek pyta­nia jesteśmy do pełnej dys­pozy­cji.

Na życze­nie wykon­amy wiz­ytów­ki, papeter­ię lub papi­er fir­mowy z Państ­wa pro­filem. Będąc członkiem DNA­Club możesz per­son­al­i­zować dowol­ną rzecz — ter­az to Państ­wa wyobraź­nia wyty­cza granice. W celu zamówienia prosimy o kon­takt z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi tele­fon­icznie lub pocztą elek­tron­iczną (e-mail).

Data publikacji: 21/05/2015