Co robić, gdy dziecko ma niską wagę ciała?

Niska waga dziec­ka częs­to spowodowana jest celi­ak­ią, choć bard­zo rzad­ko jest z nią kojar­zona. Zwyk­le szukamy innych przy­czyn niedoboru wagi lub po pros­tu uważamy dziecko za nie­jad­ka. W więk­szoś­ci jed­nak niedowa­ga jest związana z konkret­ny­mi choroba­mi taki­mi jak celi­akia.  Jak sprawdz­ić, czy niska waga nie jest objawem tej choro­by? Wystar­czy wyk­luczyć ją za pomocą prostego bada­nia.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Do czego może prowadzić celiakia?

Przez celi­ak­ię orga­nizm nie wchła­nia potrzeb­nych mu do praw­idłowego funkcjonowa­nia skład­ników odży­w­czych. Dziecko nie przy­biera więc na wadze, nie rośnie, a nawet może zdradzać ozna­ki niedoży­wienia. Braku­je mu też ele­men­tów niezbęd­nych do właś­ci­wej pra­cy innych narządów, przez co wzras­ta ryzyko roz­wo­ju takich chorób jak ane­mia, czy nawet rak jeli­ta. Mogą się też pojaw­ić zakłóce­nia związane z ukła­dem ner­wowym, zwięk­sza­jące praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia dolegli­woś­ci takich jak drętwie­nie pal­ców u stóp czy rąk. Dlat­ego tak ważne jest wczesne zdi­ag­no­zowanie choro­by i wprowadze­nie odpowied­niej diety bezg­lutenowej, która uchroni dziecko przed jej możli­wy­mi kon­sek­wenc­ja­mi.

Niska waga u dziecka – przyczyny w genach

Celi­akia jest chorobą o podłożu gene­ty­cznym, więc moż­na zdi­ag­no­zować ją za pomocą prostego tes­tu DNA. Jest on w stanie z praw­ie stupro­cen­tową pewnoś­cią wyk­luczyć chorobę lub potwierdz­ić ją z bard­zo dużym praw­dopodobieńst­wem. To bard­zo ważne, ponieważ celi­akia może prze­b­ie­gać bezob­ja­wowo, przez co trud­no ją rozpoz­nać – zwyk­le kojar­zona jest jedynie z wys­tępowaniem bólów brzucha, biegunek czy aft w jamie ust­nej. Warto nato­mi­ast pamię­tać, że o celi­akii może świad­czyć także niska waga ciała, brak apety­tu i apa­tia.

 

12

test na celiakie w 4 krokachsprawdz_jak_zamowic_test

 

 

Niska waga u dziecka – objaw celiakii

Zaburzenia roz­wo­ju dziec­ka (takie jak niska waga, ale też zahamowa­nia wzros­tu) mogą mieć związek z wielo­ma choroba­mi.  Częs­to jed­nak wys­tępu­ją przy celi­akii, czyli choro­bie o podłożu gene­ty­cznym. Pole­ga ona na nietol­er­ancji glutenu – pop­u­larnego biał­ka obec­nego m.in. w zbożach (życie, pszeni­cy czy jęczmie­niu). W odpowiedzi na nie orga­nizm wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które niszczą kosm­ki jeli­ta cienkiego. Zabur­zone zosta­je przez to wchła­ni­an­ie dostar­czanych wit­a­min i innych ele­men­tów niezbęd­nych do praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka. Moż­na temu zapo­biec przez odpowied­nio wcześnie postaw­ioną diag­nozę, dzię­ki czemu wprowadza­jąc praw­idłowo zbi­lan­sowaną dietę bezg­lutenową dziecko zacznie praw­idłowo przy­bier­ać na wadze.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 29/04/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017