Cząsteczka mikroRNA determinująca płeć muszek owocowych

Cząsteczka mikroRNA determinująca płeć muszek owocowychKobi­ety i mężczyźni różnią się od siebie pod wielo­ma wzglę­da­mi. Nie od dziś wiado­mo, że u pod­staw tej odmi­en­noś­ci leży nasze DNA. Sposób, w jaki kodu­jące biał­ka geny deter­min­u­ją płeć danego osob­ni­ka został już dobrze poz­nany. Naukow­com z Cold Spring Har­bor Lab­o­ra­to­ry (CSHL) udało się jak­iś czas temu ziden­ty­fikować grupę niewiel­kich genów warunk­u­ją­cych pow­stawanie cząstecz­ki zwanej mikroR­NA (miR­NA), która odgry­wa istot­ną rolę w różni­cow­a­niu się tkanek męs­kich i żeńs­kich u muszek owocowych. mikroR­NA stanowi krót­ki odcinek RNA, który może decy­dować o akty­wnoś­ci jed­nego, bądź też kilku genów, wpły­wa­jąc dzię­ki temu na kierunek roz­wo­ju danego orga­niz­mu..

Odmienne populacje mikroRNA

W pra­cy opub­likowanej w cza­sopiśmie Genet­ics eksper­ci opisu­ją sposób, w jaki mikroR­NA przy­czy­nia się do różni­cow­a­nia płci u muszek owocowych. Owady te różnią od siebie pod wzglę­dem cech płciowych podob­nie jak inne zwierzę­ta. Sam­ice są np. o 25% więk­sze od sam­ców, mają jaśniejsze ubar­wie­nie i więk­szą ilość seg­men­tów na brzuchu. Bada­jąc przed­staw­icieli muszek owocowych obu płci spec­jal­iś­ci zauważyli obec­ność odmi­en­nych pop­u­lacji mikroR­NA. Różnice wys­tępu­jące w obrę­bie tej cząstecz­ki odgry­wa­ją istot­ną rolę w ksz­tał­towa­niu się struk­tur deter­min­u­ją­cych określoną płeć. Co więcej wpły­wa ona na orga­nizm nawet po osiąg­nię­ciu dojrza­łoś­ci. Bierze bowiem akty­wny udzi­ał w pro­ce­sie pow­stawa­nia plem­ników i komórek jajowych, zapew­ni­a­jąc płod­ność danego osob­ni­ka. Usunię­cie jed­nej cząstecz­ki miR­NA z ciała dorosłej musz­ki owocowej było przy­czyną jej bezpłod­noś­ci. U owadów pozbaw­ionych miR­NA zauważono również tworze­nie się męs­kich i żeńs­kich cech jed­nocześnie. W efek­cie stawały się one obupł­ciowe.

miRNA determinujące płeć na poziomie komórkowym oraz tkankowym

Niek­tóre z anal­i­zowanych w opisanym bada­niu cząsteczek, a w tym m. in. let-7 zachowały się w pro­ce­sie ewolucji, co było wynikiem ich dużej użytecznoś­ci. Jest całkiem praw­dopodob­ne, że ist­nieje wiele miR­NA deter­min­u­ją­cych płeć na poziomie komórkowym oraz tkankowym. Zagad­nie­nie to jest bard­zo intere­su­jące, dlat­ego też pod­kreśla się konieczność prowadzenia dal­szych badań w tym obszarze.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 18/05/2015