Czy można zrobić darmowe badania ojcostwa?

badania ojcostwa

Bada­nia DNA na ojcost­wo nie wykry­wa­ją chorób, nie służą też popraw­ie zdrowia pac­jen­ta. Ich zadaniem jest pewne potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa. Oso­by, które planu­ją je wykon­ać nie mogą więc oczeki­wać, że Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia pokry­je kosz­ty związane z ich real­iza­cją. Na szczęś­cie ceny za bada­nia ojcost­wa są coraz niższe. Dzię­ki temu testy, na które kiedyś mogli sobie poz­wolić tylko wybrani, obec­nie są już w zasięgu ręki każdego z nas.

Czy ist­nieją jed­nak sytu­acje, kiedy klient może być całkowicie zwol­niony z opłaty za badanie? Okazu­je się, że tak.

Badania ojcostwa – klient płaci za wszystko sam, chyba że….

Wykonu­je bada­nia ojcost­wa na potrze­by pro­ce­dury sądowej, a jego trud­na sytu­ac­ja mate­ri­al­na uniemożli­wia mu pokrycie kosztów związanych z jego real­iza­cją. W takim przy­pad­ku sąd może pod­jąć decyzję, że badanie zostanie zre­al­i­zowane ze środ­ków Skar­bu Państ­wa. Sąd może też zwol­nić klien­ta z obow­iązku opłace­nia tes­tu na ojcost­wo, jeśli dziecko, którego doty­czy sprawa o ustal­e­nie ojcost­wa zostało umieszc­zone np. w placów­ce opiekuńc­zo-wychowaw­czej.  Jedynie w tych dwóch przy­pad­kach ist­nieje możli­wość zro­bi­enia bada­nia ojcost­wa całkowicie za dar­mo. Jeśli nato­mi­ast klient wykonu­je taki test wyłącznie dla zaspoko­je­nia włas­nej cieka­woś­ci (test pry­wat­ny), to nie może już nieste­ty liczyć na żad­ną refun­dację.

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia refun­du­je bowiem tylko te bada­nia, które mają zas­tosowanie medy­czne i zal­icza­ją się do tzw. pod­sta­wowej opie­ki medy­cznej.  Ponieważ bada­nia ojcost­wa nie speł­ni­a­ją tych kry­ter­iów, to żeby je opłacić klien­ci muszą sięgnąć po własne środ­ki finan­sowe.

Badania ojcostwa – można je opłacić w ratach

Najpop­u­larniejszym sys­te­mem płat­noś­ci ratal­nej za usłu­gi medy­czne, w tym bada­nia ojcost­wa, są tzw. Medi­Raty. Naj­moc­niejszą stroną tego sys­te­mu jest fakt, że poży­cz­ka, która zosta­je udzielona klien­towi, nie jest poży­czką kon­sump­cyjną, a celową. Dzię­ki temu klient, który ją bierze może liczyć na niskie opro­cen­towanie, a nawet raty 0%.

Data publikacji: 25/10/2016, Data aktualizacji: 07/12/2018