Czy test na ojcostwo jest dyskretny?

Czy test na ojcostwo jest dyskretny?

Klien­ci wykonu­ją­cy bada­nia ojcost­wa częs­to zas­tanaw­ia­ją się nad bez­pieczeńst­wem swoich danych osobowych. W obaw­ie przed negaty­wną opinią otoczenia wielu z nich wolało­by zachować dyskrecję lub po pros­tu ukryć fakt zlece­nia tes­tu. Czy oso­by zgłasza­jące się do lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych rzeczy­wiś­cie mają się czego bać?

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierp­nia 1997 roku reg­u­lu­je wszelkie kwest­ie związane w ochroną danych osobowych w naszym kra­ju, a w tym sprawy doty­czące ich przetwarza­nia, zabez­piecza­nia, prze­chowywa­nia i udostęp­ni­a­nia. Zapisów zawartych w doku­men­cie musi przestrze­gać wiele insty­tucji, odnosi się to także do dzi­ała­ją­cych na ternie Pol­s­ki placówek medy­cznych. Ich pra­cown­i­cy muszą zatem w sposób szczegól­ny zad­bać o to, aby żadne infor­ma­c­je udzielane przez klien­tów nie znalazły się w posi­ada­niu osób do tego nieupoważnionych.

Systemy zabezpieczeń

Pro­fesjon­alne lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne opra­cowu­ją spec­jalne sys­te­my zabez­pieczeń. Po pier­wsze lab­o­ra­to­ri­um nie powin­no udzielać jakichkol­wiek infor­ma­cji pod­czas pier­wszego kon­tak­tu tele­fon­icznego. Co to oznacza? W przy­pad­ku kiedy klient zadz­woni i zapy­ta o zle­cone badanie, wów­czas powinien otrzy­mać infor­ma­cję, że kon­sul­tant sprawdzi czy w sys­temie fig­u­ru­je badanie na podane nazwisko, a jeżeli tak, to odd­z­woni na numer pozostaw­iony w for­mu­la­rzu.

Po drugie klient przed uzyskaniem jakiejkol­wiek infor­ma­cji, np. o wyniku tes­tu, zobow­iązany zosta­je do poda­nia ustalonego wcześniej hasła. Dopiero po jego zwery­fikowa­niu otrzy­ma rezul­tat przeprowad­zonej anal­izy.

Po wysła­niu mate­ri­ałów do lab­o­ra­to­ri­um wszys­tkie prób­ki są odpowied­nio kodowane, a następ­nie anal­i­zowane przez dwa odręb­ne zespoły. Dlat­ego też ryzyko pomył­ki jest prak­ty­cznie niemożli­we.

Dyskretna wysyłka

Placów­ki wykonu­jące testy na ojcost­wo mają doskon­ałą świado­mość, że wielu klien­tów nie chci­ało­by, aby ktokol­wiek dowiedzi­ał się o zle­conym przez nich bada­niu. Znaleziono na to oczy­wiś­cie skuteczne rozwiązanie. Zestaw do samodziel­nego pobra­nia wymazów moż­na bowiem otrzy­mać w dyskret­nej formie. Oznacza to, że kop­er­ta nie zostanie opa­tr­zona żad­ną pieczątką czy logiem lab­o­ra­to­ri­um, a jej nadaw­cą będzie jeden z pra­cown­ików. Wystar­czy pod­czas składa­nia zamówienia (tele­fon­icznie, mailowo lub poprzez for­mu­la­rz) zaz­naczyć tę opcję.

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Data publikacji: 08/05/2015, Data aktualizacji: 21/03/2017