Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać kierunek badania?Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać kierunek badania?

Pra­cown­i­cy lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych, którzy odpowiada­ją za przyj­mowanie zle­ceń na bada­nia w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa niejed­nokrot­nie słyszą z ust klien­tów następu­jące słowa: Chci­ałbym wykon­ać test na wyk­lucze­nie ojcost­wa, lub odwrot­nie: Chci­ałbym zre­al­i­zować badanie, które potwierdzi moje ojcost­wo.

Wielu zlece­nio­daw­ców jest przeko­nanych, że testy wyk­lucza­jące i potwierdza­jące ojcost­wo to dwa różne bada­nia, które wykonu­je się nieza­leżnie od siebie. Czy to praw­da?

Jedno badanie – dwa możliwe wyniki

Test na ojcost­wo może mieć charak­ter pry­wat­ny lub sądowy. Pier­wszy adresowany jest do osób, które chci­ały­by zachować infor­ma­cję o ojcost­wie wyłącznie dla siebie. Na dru­gi powin­ni zde­cy­dować się ci klien­ci, którzy zamierza­ją wyko­rzys­tać rezul­tat przeprowad­zonej anal­izy w rozpraw­ie sądowej (np. o ali­men­ty, podzi­ał majątku itp.). Bez wzglę­du na rodzaj bada­nia, próbkę do tes­tu stanowi zwyk­le wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Wyi­zolowane z dostęp­nych próbek DNA pod­da­je się następ­nie szere­gowi pro­ce­dur, których efek­tem koń­cowym będzie 100% wyk­lucze­nie ojcost­wa, albo potwierdze­nie ist­nienia pokrewieńst­wa między mężczyzną a dzieck­iem na pon­ad 99,9999%.

Należy w tym miejs­cu pod­kreślić, że lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne wykonu­ją tylko jeden test, który daje dwie możli­we odpowiedzi – potwierdza lub zaprzecza ojcost­wo danego mężczyzny. Prób­ki nie są też w żaden sposób rozdzielane ze wzglę­du na rodzaj czy cel anal­izy. Jaki z tego wniosek?

Klient chcą­cy zle­cić badanie ojcost­wa – nie ma znaczenia czy zro­bi to tele­fon­icznie, e-mailowo czy za pomocą for­mu­la­rza elek­tron­icznego dostęp­nego na stron­ie inter­ne­towej — nie poda­je kierunku anal­izy. Nie może też wskazać wyniku, jaki chci­ał­by otrzy­mać. Praw­idłowo przeprowad­zony test na ojcost­wo jest źródłem pewnej wiedzy pozwala­jącej na jed­noz­naczne ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa. Jeśli zatem badany mężczyz­na będzie ojcem dziec­ka, test na pewno to potwierdzi, jeśli nie – badanie wyk­luczy ojcost­wo w 100%. Nie ma w tym przy­pad­ku mowy o jakiejkol­wiek pomyłce.

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

Data publikacji: 07/05/2015, Data aktualizacji: 20/09/2016