Czym jest ciąża pozamaciczna?

ciąża pozamaciczna

Ciąża poza­maci­cz­na, zwana też eko­topową, to ciąża, która rozwi­ja się poza jamą maci­cy. Wys­tępu­je w przy­pad­ku 1–2% ciąż. Ist­nieje wiele czyn­ników sprzy­ja­ją­cych jej roz­wo­jowi. Jak wyglą­da diag­nos­ty­ka i lecze­nie ciąży eko­topowej? Sprawdźmy!

Nie w macicy, a więc gdzie? Najczęstsza lokalizacja ciąży pozamacicznej

Ciąża poza­maci­cz­na oznacza zag­nieżdże­nie się zapłod­nionej komór­ki jajowej poza błoną ślu­zową jamy maci­cy. Więk­szość ciąż poza­maci­cznych, bo aż ok. 97%, umiejs­caw­ia się w jajowodzie (w jego bańce, cieśni lub strzęp­kach). W pozostałych przy­pad­kach ciąża eko­topowa lokalizu­je się w jamie brzusznej (1,4%), szyjce maci­cy (0,2%) oraz jajniku (0,2).

Co przyczynia się do rozwoju ciąży pozamacicznej?

 

Czyn­ników sprzy­ja­ją­cych ciąży poza­maci­cznej jest wiele. Więk­szym ryzykiem jej wys­tąpi­enia obar­c­zone są kobi­ety, które:

 

  • są po zab­ie­gach chirur­gicznych w obrę­bie mied­ni­cy mniejszej – szczegól­nie w obrę­bie jajowodów;
  • mają uszkod­zone jajowody z powodu stanu zapal­nego w obrę­bie mied­ni­cy mniejszej;
  • mają obciążony wywiad rodzin­ny – ciążę poza­maci­czną w wywiadzie;
  • palą papierosy;
  • mają < 35 lat;
  • odby­wały niez­abez­piec­zone sto­sun­ki z wielo­ma part­nera­mi;
  • korzys­tały z tech­nik wspo­ma­ganego rozro­du, w tym z zapłod­nienia pozaus­tro­jowego metodą in vit­ro.

Jak obawia się ciąża pozamaciczna?

Ciąży poza­maci­cznej towarzyszy zanik miesiącz­ki, bóle pod­brzusza oraz krwaw­ie­nie lub plamie­nie z pochwy. W przy­pad­ku pękniętej ciąży poza­maci­cznej pojaw­ia się nagły, sil­ny ból po jed­nej stron­ie brzucha, może również dojść do wstrzą­su, który wyma­ga już pil­nej inter­wencji medy­cznej, ponieważ stanowi bezpośred­nie zagroże­nie życia. Taki wstrząs objaw­ia m.in. tachykardią, nad­mierną potli­woś­cią oraz bladoś­cią skóry. Na szczęś­cie w ostat­nich lat­ach dzię­ki coraz lep­szej diag­nos­tyce udało się znaczą­co zmniejszyć liczbę śmiertel­nych przy­pad­ków ciąży eko­topowej.

Jak wygląda diagnostyka ciąży pozamacicznej?

Niepękniętą ciążę poza­maci­czną moż­na zdi­ag­no­zować przy pomo­cy przezpochwowego USG oraz bada­nia stęże­nia poziomu beta hCG. Cza­sa­mi pobiera się również tzw. wyskrobiny z jamy maci­cy. W przy­pad­ku obec­noś­ci wstrzą­su wykonu­je się podob­ne bada­nia. Ciążę poza­maci­czną lekarze częs­to różnicu­ją też z inny­mi z inny­mi stana­mi, np. zapale­niem wyrost­ka robaczkowego albo samoist­nym poronie­niem.

Na czym polega leczenie ciąży pozamacicznej?

Sposób leczenia ciąży poza­maci­cznej zależy od stanu kobi­ety. Lecze­nie oper­a­cyjne, w tym laparoskopia lub laparo­to­mia, pole­ga na chirur­gicznym usunię­ciu jaja płodowego z miejs­ca, w którym się zag­nieźdz­iło – najczęś­ciej z jajowodu. Jeśli stan kobi­ety jest dobry, niekiedy wystar­czy lecze­nie far­mako­log­iczne. Bywa też, że ciąża wchła­nia się sama i nie trze­ba stosować żad­nego leczenia. Takie sytu­acje należą jed­nak do rzad­koś­ci.

 

Zobacz też: 

 

.

Data publikacji: 13/02/2019