Czym jest protokolarny test na ojcostwo?

Protokolarny test na ojcostwoLab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją zwyk­le testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych. Te drugie adresowane są szczegól­nie do osób, którym zależy, aby ich wynik został uznany przez sąd jako pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie. Konieczność przeprowadzenia określonych pro­ce­dur, w przy­pad­ku tes­tu o charak­terze sądowym, generu­je oczy­wiś­cie dodatkowe kosz­ty. W efek­cie za takie badanie klient zapłaci od 700 zł do nawet 1700 zł. Nie ule­ga chy­ba wąt­pli­woś­ci, że to całkiem spory wydatek. Czy ist­nieje jak­iś sposób na obniże­nie kosztów bada­nia sądowego?

Badanie ojcostwa z procedurą sądową

Prze­bieg sądowego bada­nia ojcost­wa jest bardziej sfor­mal­i­zowany od tes­tu pry­wat­nego. Na pobranie wymazów z policz­ka trze­ba staw­ić się do placów­ki medy­cznej, w której przy­go­towaniem próbek zaj­mu­je się oso­ba upoważniona przez biegłego sądowego. Tes­tu nie da się wykon­ać anon­i­mowo. Tożsamość wszys­t­kich osób biorą­cych w nim udzi­ał podle­ga wery­fikacji, poprzez okazanie stosownych doku­men­tów, a więc dowodu oso­bis­tego, lub w przy­pad­ku dziec­ka, skró­conego aktu urodzenia. Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa wyk­lucza możli­wość włączenia próbek nie­s­tandar­d­owych, czyli tzw. mikrośladów, głównie z uwa­gi na brak pewnoś­ci co do ich pochodzenia. Sądowy test na ojcost­wo wyma­ga anal­izy mate­ri­ału DNA pozyskanego bezpośred­nio od mat­ki dziec­ka — bez włączenia tych próbek badanie nie zostanie zre­al­i­zowane. Pobór odby­wa się w obec­noś­ci świad­ków, wraz z wyko­naniem zdjęć a ze zdarzenia spisy­wany jest spec­jal­ny pro­tokół. Klient otrzy­mu­je wynik, czyli infor­ma­cję potwierdza­jącą lub wyk­lucza­jącą ojcost­wo i eksper­tyzę biegłego sądowego.

Zobacz: Sądowy test na ojcost­wo — jak wyglą­da badanie »

Wszys­tkie przed­staw­ione wyżej czyn­ni­ki będą decy­dowały o wyso­kich kosz­tach bada­nia sądowego. Osobom, którym zależy na możli­woś­ci przed­staw­ienia wyniku w sądzie, ale które nie mogą jed­nocześnie poz­wolić sobie na tak duży wydatek, pro­ponu­je się jeszcze jed­no rozwiązanie, a jest nim pro­toko­larny test na ojcost­wo. Czym różni się on od sądowego usta­la­nia ojcost­wa?

Protokolarne badanie ojcostwa

Badanie pro­toko­larne, pod wzglę­dem całej swo­jej pro­ce­dury, w zasadzie niczym nie różni się od tes­tu sądowego. Wszys­tko odby­wa się bowiem na tych samych zasadach. Do wyniku nie zosta­je jed­nak dołąc­zona eksper­tyza biegłego sądowego. W razie potrze­by (np. na polece­nie sądu) moż­na ją oczy­wiś­cie w każdym momen­cie dokupić. Cena pro­toko­larnego tes­tu na ojcost­wo może być nawet o 300 zł niższa od stan­dar­d­owego sądowego bada­nia ojcost­wa.

Porad­nik: Test ojcost­wa dla włas­nej wiedzy czy dla celów sądowych — który wybrać »


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018