Czynniki ryzyka zakrzepicy (żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej)

Dane statysty­czne wskazu­ją, że 1–2/1000 osób w roku zapa­da na chorobę zakrzepową [1]. Potocznie mówi się o niej “cichy zabój­ca”, ponieważ bard­zo częs­to nie daje jed­noz­nacznych objawów, przez co znacznie wydłuża się czas jej diag­nos­ty­ki. Tym samym pac­jen­ci są bardziej narażeni na wys­tąpi­e­nie zatorowoś­ci płuc­nej, która w wielu przy­pad­kach kończy się nieste­ty śmier­cią.

Sytuacje zwiększające ryzyko powstania zakrzepu:

 • uszkodzenia ściany naczy­nia żyl­nego (np. w wyniku prze­jś­cia pro­ce­su pato­log­icznego z okolicznych tkanek na ścianę naczy­nia — dzieje się tak m.in. w prze­biegu pro­ce­su nowot­worowego),
 • zwol­nienia przepły­wu krwi (np. u pac­jen­tów dłu­gotr­wale unieru­chomionych, u kobi­et w ciąży i pod­czas połogu, dłu­gotr­wałe podróże (>8h), lub zmi­any w układzie krzep­nię­cia krwi[2].
  .

Innymi równie ważnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej są m.in.:

 • antykon­cepc­ja hor­mon­al­na,
  Wiele źródeł naukowych wskazu­je, że ist­nieje zależność między częs­toś­cią wys­tępowa­nia zakrzepicy a dawką estro­genów, które są obec­ne w doust­nych środ­kach antykon­cep­cyjnych.
 • urazy,
  Każde zła­manie kończyny dol­nej (szczegól­nie udowej oraz koś­ci mied­ni­cy) sprzy­ja pow­sta­niu zakrzepicy)
 • oper­ac­je,
  Ryzyko zakrzepicy zde­cy­dowanie wzras­ta, gdy zabieg oper­a­cyjny trwa dłużej niż 2 godziny.
 • otyłość,
  2-krot­ny wzrost ryzy­ka zakrzepicy obser­wu­je się u osób, których masa ciała jest o 15–20% więk­sza od normy
 • żyla­ki,
  Zaawan­sowane żyla­ki sprzy­ja­ją pow­stawa­niu zakrzepów w żyłach powierz­chownych
 • zaburzenia krzepli­woś­ci krwi
  Jed­nym z takich zaburzeń jest trom­bofil­ia wrod­zona. Ryzyko zakrzepicy u nosi­cieli homozy­go­ty­cznej mutacji czyn­ni­ka V Lei­den jest sza­cow­ane na 50–80 krot­nie więk­sze niż u osób bez defektu.[3].

Warto wiedzieć, że Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (ESVS, European Society for Vascular Surgery) w wytycznych wskazuje, że…

.Ist­nieje uza­sad­nie­nie dla pro­fi­lak­ty­ki prze­ci­wza­krzepowej u pac­jen­tów charak­teryzu­ją­cych się wysokim ryzykiem żyl­nej choro­by zakrzepowo–zatorowej (wcześniejszy epi­zod żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej, udoku­men­towana trom­bofil­ia, otyłość, pac­jen­ci unieru­chomieni, pac­jen­ci z nowot­wora­mi i chorzy w wieku podeszłym)[4].

Czy jestem narażony na zakrzepicę?

Ze wzglę­du na zwięk­szone ryzyko pier­wszego zachorowa­nia, nawro­tu (VTE) choro­by zakrzepowo-zatorowej i powikłań ciąży, bada­nia w kierunku trom­bofil­ii powin­no się przeprowadzać u kobi­et bez objawów w wieku kon­cep­cyjnym z rodzin obciążonych niedo­borem antytrom­biny, biał­ka C lub biał­ka S albo nosi­cielst­wem homozy­go­ty­cznych postaci mutacji Lei­den genu czyn­ni­ka V lub mutacji 20210A genu pro­trom­biny, a także pac­jen­tów po prze­by­ciu samoist­nej VTE, w wywia­dem obciążonym VTE u krewnego pier­wszej linii, gdy zamierza się prz­er­wać lecze­nie przeciwkrzepliwe”[5].

 

Jeśli chcesz sprawdz­ić, czy jesteś narażony na zakrzepicę, a tym samym pod­jąć kro­ki, aby zmniejszyć ryzyko jej wys­tąpi­enia wykon­aj proste badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną. Wynik bada­nia daje możli­wość lekar­zowi dobra­nia odpowied­niego leczenia, jeśli ist­nieją ku temu wskaza­nia.

 

Jak wykonam badanie na trombofilię wrodzoną?

domek
Samodzielnie w domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw do bada­nia, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą  możesz samodziel­nie pobrać wymaz. Następ­nie kon­tak­tu­jesz się z nami, a my wyśle­my do Ciebie kuri­era, który odbierze pobrany mate­ri­ał.

przychodnia
W najbliższej placówce

Badanie możesz także wykon­ać w 1 z 200 naszych placówek.Wykwalifikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz (lub krew) i przekaże nam go do bada­nia. Pobranie trwa zaled­wie kil­ka sekund i jest bezbolesne!

 

.

Co badamy?

co_badamy_02
V-R2---czynnik

Badanie wykony­wane  z wymazu jest przy tym tak samo pewne jak badanie krwi (jest to badanie gene­ty­czne opier­a­jące się na anal­izie DNA, a nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na to, skąd zostało wyi­zolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest wykony­wane metodą QFPCR.

Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS..

.

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

Zależy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w placówce?

.

Wybierz paki­et, który spełni Two­je oczeki­wa­nia.

.

W każdym z paki­etów badamy 6 zmi­an: mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, dwie mutac­je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 14 dni roboczych
 • bezpłatne dostar­cze­nie i odbiór pobranej prób­ki przez kuri­era
 • cena 330 zł

samodzielnie-w-domu

Paki­et PLUS:

 • 6 mutacji
 • bezpłatne dostar­cze­nie i odbiór pobranej prób­ki przez kuri­era
 • wynik express (5 dni roboczych)
 • pobranie w placów­ce
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

Paki­et PREMIUM:

 • 6 mutacji
 • bezpłatne dostar­cze­nie i odbiór pobranej prób­ki przez kuri­era
 • wynik express (5 dni roboczych)
 • kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z gene­tykiem (30 min­ut)
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

 

 

trombo
Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den-mutację genu pro­trom­biny G20210A-wari­ant C677T genu MTHFR-wari­ant A1298C genu MTHFR-PAI-1/SERPINE1-V R2Wynik w 14 dni roboczychSko­rzys­taj z pro­mocji i zamów badanie rodzinne — KLIKNIJ!

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Źródła:

[1],[2],[3]M. Bal­cerkiewicz: Czyn­ni­ki ryzy­ka i rozpoz­nanie żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej, s.1–4. Far­ma­c­ja Współczes­na 2015;8: 1–8.
[4]Przewlekła choro­ba żyl­na Wyty­czne postępowa­nia klin­icznego Europe­jskiego Towarzyst­wa Chirurgii Naczyniowej
(ESVS, Euro­pean Soci­ety for Vas­cu­lar Surgery), s.72, 2015.
[5] K. Zaw­ils­ka: Wrod­zona trom­bofil­ia a żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa, Hema­tolo­gia 2013;4, 1: 35–42, s. 35

 

Data publikacji: 18/06/2018, Data aktualizacji: 19/06/2018