Opinie o testDNA

Dodaj opinię

Zobacz dlaczego zaufało nam już 250 000 pacjentów

Bard­zo dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Jesteśmy niezmiernie wdz­ięczni za każdą opinię ponieważ, dzię­ki temu może­my cały czas pod­nosić swo­ją jakość.

Dziękujemy za opinię!

Wszys­tkie opinie są dla nas ważne. Poma­ga­ją nam dbać o zad­owole­nie naszych pac­jen­tów i pod­nosić jakość naszych usług. Zachę­camy też do podzie­le­nia się opinią na naszym pro­filu na Face­booku: www.facebook.com/testDNApolska.

Jesteśmy z mężem bard­zo zad­owoleni z prze­biegu badań i wyników wszys­tko prze­biegło bezprob­le­mowo, pole­camy”

Pauli­na
14.03.2019 r.
.

Pani Pauli­no, bard­zo się cieszymy, że mogliśmy pomóc. Poz­draw­iamy

testD­NA

Pole­cam w 100%, pełen pro­fesjon­al­izm. Bada­nia wyko­nane szy­b­ciej niż podawano. W każdej chwili moż­na liczyć na pomoc, pod­powiedź miłych pań. Odbier­a­ją i odpisu­ją szy­bko, udziela­jąc zrozymi­a­lych infor­ma­cji.”

Ewa
1.03.2019 r.
.

Pani Ewo, bard­zo dzięku­je­my za taką opinię. Życzymy wszys­tkiego dobrego i poz­draw­iamy : )

testD­NA

Pole­cam usłu­gi TestD­NA! Jestem zaskoc­zona szy­bkoś­cią wyko­na­nia bada­nia, szy­b­ciej niż przewidy­wano 🙂 Kuri­er dostar­cza i odbiera przesyłkę z próbkami,wszystko spraw­ie­nie i bard­zo szy­bko! Dzięku­ję bard­zo TestD­NA ! 🙂”

Iwona
13.02.2019 r.
.

Pani Iwono, dzięku­je­my bard­zo za podzie­le­nie się opinią.

testD­NA

Pole­cam pełen profesjonalizm.Szybko i dyskret­nie, pole­cam w 100 % poz­draw­iam”

Karo
8.02.2019 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my za opinię. Poz­draw­iamy ; )

testD­NA

Pole­cam! Warto wybrać to lab­o­ra­to­ri­um. Wszys­tkie Panie z który­mi się kon­tak­towałam były bard­zo uprze­jme. Najbardziej dzięku­ję pani Bar­barze D., bo to ona pier­wsza mi spoko­jnie i dokład­nie wszys­tko wyjaśniła. To coś więcej niż pra­ca. Serdecznie dzięku­ję za pomoc i wspar­cie.”

A.
5.02.2019 r.
.

Pani Ali­no, bard­zo dzięku­je­my za taką opinię. Wszys­tkiego dobrego ; )

testD­NA

Serdecznie pole­cam lab­o­ra­to­ri­um badań testD­NA. Wyni­ki badań uzyskałam szy­b­ciej niż się spodziewałam. Pra­cown­i­cy wykazu­ją się dużym zrozu­mie­niem i wyczu­ciem. Jestem bard­zo zad­owolona z wyboru. Poz­draw­iam”

Anna
1.02.2019 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my za miłe słowa o naszym lab­o­ra­to­ri­um. Życzymy wszys­tkiego dobrego i poz­draw­iamy.

testD­NA

Obsłu­ga tele­fon­icz­na na najwyższym poziomie;) prób­ki do pobra­nia wymazu przyszły bard­zo szy­bko kuri­er na dru­gi dzień więc wszys­tko sprawnie. Wszys­tko super pole­cam”

Patryc­ja
1.02.2019 r.
.

Pani Patrycjo, dzięku­je­my za opinię. : )

testD­NA

Bard­zo miła obsłu­ga tele­fon­icz­na. Pani odpowiedzi­ała wycz­er­pu­ją­co na pyta­nia. Test jest bard­zo łatwy do przeprowadzenia w domu. Kuri­er również bard­zo uprze­jmy. Pole­cam wszys­tkim.”

Mar­ta
30.01.2019 r.
.

Pani Mar­to, serdecznie dzięku­je­my za taką opinię o nas. Poz­draw­iamy

testD­NA

Panie bard­zo miłe, bard­zo sprawny kon­takt meilowy i tele­fon­iczy:) Wynik dostałam 2 dni szy­b­ciej 🙂 Bard­zo pole­cam:)”

MK
30.01.2019 r.
.

Cieszymy się, że jest Pani zad­owolona z naszej usłu­gi. Serdecznie poz­draw­iamy ; )

testD­NA

Pełen pro­fesjon­al­izm, świet­na obsłu­ga pac­jen­tów, czas oczeki­wa­nia na wyni­ki nawet krót­szy. Pole­cam.”

Justy­na Gaj­na
30.01.2019 r.
.

Bard­zo dzięku­je­my za taką opinię. Poz­draw­iamy

testD­NA
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 26:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

Dzięku­je­my za zain­tere­sowanie naszy­mi bada­ni­a­mi i zaprasza­my do kon­tak­tu. Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fon­a­mi od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 22.00, w week­endy i świę­ta od 9:00 do 21:00. – Mag­dale­na Łyź­ni­ak, Kierown­ik Dzi­ału Obsłu­gi Klien­ta.

Opinie
4.8 (96.25%) 48

 

Data publikacji: 25/07/2017, Data aktualizacji: 30/01/2019