Dlaczego po poronieniu warto skonsultować się ze specjalistą?

 

Poroniłaś? Na pewno chcesz lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży i zwięk­szyć szan­sę na poczę­cie i urodze­nie zdrowego dziec­ka! Warto zatem, abyś skon­sul­towała wyni­ki swoich badań ze spec­jal­is­ta­mi. Udzielą Ci oni cen­nych rad i pomogą zrozu­mieć, co mogło przy­czynić się do poronienia.

 

Umów się na tele­fon­iczną kon­sul­tację i zyskaj szan­sę na powrót do równowa­gi emocjon­al­nej oraz lep­sze przy­go­towanie się do kole­jnej ciąży.

Nasi specjaliści

Gene­ty­cy:

lek. Artur Dobosz, gene­tyk
Lek. med. Iwona Płowaś,
Spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej, Spec­jal­ista neu­rologii, Pedi­atra
dr n. med. Rena­ta Pos­myk, spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej

 

Kiedy warto sko­rzys­tać z kon­sul­tacji z lekarzem gene­tykiem?

 • gdy chcesz skon­sul­tować wyni­ki swoich badań z doświad­c­zonym lekarzem;
 • gdy szukasz przy­czyny poronienia i chcesz wiedzieć, co mogło przy­czynić się do straty;
 • gdy chcesz poz­nać szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka w przyszłoś­ci;
 • gdy chcesz poz­nać ryzyko przekaza­nia wady gene­ty­cznej swo­je­mu potomst­wu.

 


Psy­cholog:

Joan­na Piątek-Per­lak, psy­cholog peri­na­tal­ny

 

Kiedy warto sko­rzys­tać z kon­sul­tacji z psy­cholo­giem?

 • gdy potrze­bu­jesz wspar­cia i pomo­cy emocjon­al­nej po stra­cie dziec­ka;
 • gdy chcesz pozbyć się wyrzutów sum­ienia i przes­tać się obwini­ać za poronie­nie;
 • gdy szukasz odpowiedzi na pytanie „dlaczego mnie to spotkało?”;
 • gdy pode­jrze­wasz u siebie depresję;
 • gdy masz prob­lem, żeby samodziel­nie prze­jść przez żałobę.

 

Diete­ty­cy:

mgr Alek­san­dra Majs­nerows­ka, diete­tyk klin­iczny FoodMed Cen­trum,

mgr Katarzy­na Nowak, diete­tyk klin­iczny FoodMed Cen­trum

 

Kiedy warto sko­rzys­tać z kon­sul­tacji z diete­tykiem?

 • jeśli została stwierd­zona u Ciebie celi­akia i potrze­bu­jesz ter­az dobrze zbi­lan­sowanej diety bezg­lutenowej;
 • gdy chcesz wiedzieć, w jaki sposób się odży­wiać, by jak najlepiej przy­go­tować orga­nizm do kole­jnej ciąży;
 • gdy chcesz unor­mować wagę swo­jego ciała i uzu­pełnić niedobo­ry, by zwięk­szyć szanse na ciążę.

 

 

 


Porada specjalisty – dlaczego warto?

1.To kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na, która trwa aż 30 min­ut i odby­wa się w dogod­nym dla Ciebie ter­minie. Spec­jal­ista poświę­ci Ci więc znacznie więcej cza­su niż przy kon­sul­tacji oso­bis­tej. Roz­mowa tele­fon­icz­na jest też bardziej kom­for­towa (nie musisz wychodz­ić z domu czy czekać w kole­jce)

 

2.Otrzymasz zalece­nia dos­tosowane do Twoich potrzeb. Przed kon­sul­tacją możesz przesłać wyni­ki swoich badań i inne doku­men­ty doty­czące stanu Two­jego zdrowia. To poz­woli spec­jal­iś­cie zapoz­nać się z nimi jeszcze przed roz­mową, dzię­ki czemu przy­go­tu­je zalece­nia dopa­sowane indy­wid­u­al­nie do Two­jej sytu­acji.

 

3.Lekarz gene­tyk pomoże w inter­pre­tacji wyników. Dzię­ki temu nie zosta­niesz sama z niezrozu­mi­ały­mi dla Ciebie infor­ma­c­ja­mi. Dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne rezul­taty i w jaki sposób wpły­wa­ją nie tylko na Two­je zdrowie, ale też możli­wość donoszenia ciąży.

 

4.Lepiej przy­go­tu­jesz się do kole­jnej ciąży. Zarówno fizy­cznie, jak i psy­chicznie. Zalece­nia spec­jal­istów dopa­sowane indy­wid­u­al­nie pomogą Ci zaplanować dal­sze dzi­ałanie i przy­go­tować się do poczę­cia i urodzenia zdrowego dziec­ka.

Data publikacji: 28/11/2017, Data aktualizacji: 24/04/2018