Dlaczego przeprowadza się bada­nia płci poro­nionego pło­du?

 

Określanie płci po poronie­niu to pop­u­larne badanie. Decy­du­ją się na nie rodz­ice po utra­cie ciąży. Poz­nanie płci dziec­ka umożli­wia rodz­i­com sko­rzys­tanie z naby­tych praw. Dla niek­tórych stanowi także uko­je­nie i umożli­wia pożeg­nanie z dzieck­iem. Pol­skie pra­wo od zna­jo­moś­ci płci dziec­ka uza­leż­nia przyz­nanie rodz­i­com nowych praw. Wyni­ka to z koniecznoś­ci wypełnienia kom­ple­tu doku­men­tów przez urzędy.

Po poronie­niu rodz­ice zysku­ją pra­wo do:

  • Przeprowadzenia pogrze­bu
  • Urlopu macierzyńskie w wymi­arze 56 dni
  • Zasiłku pogrze­bowego w wysokoś­ci 4000 zł

 

Pogrzeb po poronie­niu, to cer­e­mo­nia różnią­ca się od klasy­cznego pożeg­na­nia zmarłego. Ma ona charak­ter bardziej intym­ny i wielu rodz­iców decy­du­ję się na jego przeprowadzanie.

Urlop po poronie­niu jest bard­zo potrzeb­ny kobiecie i nie powin­no się z niego rezyg­nować. Czas jest konieczny aby wró­cić do równowa­gi.

Zasiłek po poronie­niu, to przy­dat­ny dodatek finan­sowy, który ułatwia przeprowadze­nie pogrze­bu i odpowied­nich badań.  Kwo­ta 4000 zł pokry­wa wszelkie wydat­ki związane z poronie­niem. Jeżeli rodz­ice decy­du­ją się na pogrzeb, koniecznie powin­ni ubie­gać się o wspar­cie.

W wypad­ku, kiedy do poronienia doszło w bard­zo wczes­nym okre­sie ciąży, bada­nia gene­ty­czne są jedyną możli­woś­cią stwierdzenia płci pło­du. W momen­cie kiedy płeć jest znana, rodz­ice otrzy­mu­ją kom­plet doku­men­tów: kartę martwego urodzenia dziec­ka oraz kartę zgonu. Te doku­men­ty potrzeb­ne są do zare­je­strowa­nia dziec­ka w Urzędzie stanu Cywilnego.

Badanie dostęp­ne tutaj

Więcej infor­ma­cji na stron­ie:

www.poronilam.pl

 

Data publikacji: 28/07/2015, Data aktualizacji: 14/08/2015