Enzym pomocny w walce z objawami celiakii

Enzym pomocny w walce z objawami celiakiiNaukow­cy z Uni­ver­si­ty of Tam­pere w Fin­landii udowod­nili, że specy­ficzny enzym o nazwie ALV003 pomoże w znacznym stop­niu ograniczyć kon­takt z gluten­em, a w rezulta­cie zmniejszać ryzyko uszkodzenia błony ślu­zowej jeli­ta cienkiego u pac­jen­tów chorych na celi­ak­ię. Wyni­ki ich najnowszego ekspery­men­tu ukaza­ły się w cza­sopiśmie Gas­troen­terol­o­gy – ofic­jal­nego peri­odyku Amer­i­can Gas­troen­tero­log­i­cal Asso­ci­a­tion (AGA).

Podawany enzym łagodził objawy celiakii

Uczest­nikom bada­nia aplikowano gluten w iloś­ci 2 gramów dzi­en­nie — taka właśnie ilość odpowia­da w USA połowie krom­ki chle­ba. Zauważono, że doustne podawanie enzy­mu ALV003, przy jed­noczes­nym spoży­wa­niu glutenu zmniejszyło uszkodzenia w obrę­bie jeli­ta cienkiego. Wszelkie objawy ze strony układu pokar­mowego, takie jak nud­noś­ci czy bóle brzucha były znacznie bardziej nasilone u chorych, którym w tym cza­sie podawano place­bo.

Całkowite wye­lim­i­nowanie glutenu z diety jest niezwyk­le trudne. Nieste­ty już niewielkie iloś­ci tej sub­stancji mogą wywoły­wać u chorych upor­czy­we objawy i prowadz­ić do stanu zapal­nego jelit. Dlat­ego też rola enzy­mu ALV003 wyda­je się w tym przy­pad­ku tak bard­zo istot­na.

Glutenu nie da się wyeliminować całkowicie

Gluten jest sub­stancją powszech­nie wyko­rzysty­waną w prze­myśle spoży­w­czym. Stosowanie diety bezg­lutenowej jest bard­zo uciążli­we i kosz­towne. Ze wzglę­du na krzyżowanie się linii pro­duk­cyjnych, ślad­owe iloś­ci glutenu moż­na znaleźć nawet w tych pro­duk­tach, które nie powin­ny go wcale posi­adać. Gluten zna­jdziemy np. w kle­ju do kop­ert czy akce­so­ri­ach do mak­i­jażu. Nie ma tym samym możli­woś­ci całkowitego uniknię­cia kon­tak­tu z tą właśnie sub­stancją – nawet najbardziej ostrożni pac­jen­ci są na nią narażeni. Naukow­cy widzą w związku z tym potrze­bę opra­cow­a­nia ter­apii far­mako­log­icznej, która wspo­ma­gała­by lub zastępowała dietę bezg­lutenową.
Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 04/12/2018