Najczęściej zadawane pytania dot. badań na materiale poronnym

Od którego tygodnia ciąży jest możliwe określenie płci po poronieniu?

Badanie określa­jące płeć moż­na wykon­ać bez wzglę­du na czas trwa­nia ciąży. Jesteśmy w stanie określić płeć nawet już od 6 tygod­nia.


Jak szybko należy dostarczyć do Państwa laboratorium próbkę po poronieniu w soli fizjologicznej?

Próbkę po poronie­niu zabez­piec­zoną w soli fizjo­log­icznej moż­na dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um nawet do 7 dni od jej pobra­nia (nie ma wymogu dostar­czenia jej w prze­ciągu 24h). Ważne, aby do momen­tu odbioru prób­ka była prze­chowywana w lodów­ce. Proszę pamię­tać, że dla real­iza­cji bada­nia kluc­zowe znacze­nie ma to, co jaki mate­ri­ał został zabez­piec­zony pod­czas zabiegu. Najlepiej, aby była to kos­mówka, kosm­ki kos­mów­ki, frag­ment pępowiny lub przypępowinowe frag­men­ty łożys­ka.


Czy mogę osobiście przywieźć materiał poronny do badań genetycznych?

Tak, oczy­wiś­cie. Mate­ri­ał moż­na dostar­czać do nas oso­biś­cie od poniedzi­ałku do piątku w godz. 8:00–17:00.


Mam materiał w formalinie — czy mogę go przekazać do badań?

Mate­ri­ał w for­ma­lin­ie należy jak najszy­b­ciej przełożyć do soli fizjo­log­icznej. Im dłużej prze­by­wa w for­ma­lin­ie, tym bardziej może być pode­grad­owany. Dlat­ego, jeśli otrzy­mal­iś­cie Państ­wo tak zabez­piec­zony mate­ri­ał bard­zo prosimy o kon­takt tele­fon­iczny.


W jaki sposób otrzymam wynik?

Wynik może Pani otrzy­mać na e-mail lub pocztą trady­cyjną. Wystar­czy dogod­ną opcję zaz­naczyć na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia.


Kiedy i w jaki sposób dokonać płatności za badanie? 

Płat­ność za badanie należy ure­g­u­lować po przekaza­niu prób­ki do bada­nia. Moż­na dokon­ać przelewu inter­ne­towego lub nadać przekaz pocz­towy. Dane do płat­noś­ci za badanie zna­j­du­ją się na pier­wszej stron­ie na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia oraz TUTAJ.


Jak zabezpieczyć do transportu bloczek parafinowy?

Bloczek parafi­nowy wystar­czy włożyć do kop­er­ty bąbelkowej. Prosimy pamię­tać, aby dołączyć uzu­pełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia oraz ksero doku­men­tu potwierdza­jącego ciążę.


Czy kurier będzie miał ze sobą jakieś dodatkowe opakowanie?

Kuri­er nie posi­a­da żad­nych dodatkowych opakowań. Dlat­ego ważne jest, aby mate­ri­ał zapakować zgod­nie z instrukcją, którą moż­na pobrać klika­jąc TUTAJ.


Czy kurier będzie miał ze sobą lodówkę?

Nie, kuri­er nie ma ze sobą lodów­ki. W okre­sie let­nim, gdy tem­per­atu­ra się­ga powyżej 20 stop­ni sugeru­je­my obłoże­nie pojem­ni­ka z mate­ri­ałem poron­nym wkłada­mi chłodzą­cy­mi, które moż­na kupić w aptece.


Czy kurier będzie kontaktować się ze mną przed przyjazdem?

Kuri­er nie ma obow­iązku kon­tak­towa­nia się przed przy­jaz­dem. Zdarza­ją się jed­nak sytu­acje kon­tak­tu kuri­era z Państ­wem.


Czy przesyłkę muszę przekazać osobiście, czy może to zrobić inna osoba?

Nie musi Pani robić tego oso­biś­cie. Moż­na poprosić kogoś bliskiego o przekazanie przesył­ki kurierowi.


Czy kurier może odebrać próbkę ze szpitala?

Tak, kuri­er może ode­brać ze szpi­ta­la odpowied­nio przy­go­towaną próbkę do trans­portu. TUTAJ moż­na pobrać instrukcję, jak należy to zro­bić. Zamaw­ia­jąc kuri­era bard­zo prosimy o wskazanie, gdzie dokład­nie ma się udać kuri­er (odd­zi­ał, piętro) oraz wskazać osobę, która wyda próbkę.Na formularzu jest zapis “Data pobrania próbki”. Czy mam tutaj wpisać datę poronienia czy zabiegu?

Bard­zo prosimy o wpisanie w tym miejs­cu daty, kiedy prób­ka została zabez­piec­zona np. w soli fizjo­log­icznej.


Czy jest możliwość zrobienia badań genetycznych po poronieniu tylko w zakresie przyczyny poronienia?

Jak najbardziej. Wykonu­jąc badanie określa­jące przy­czyny poronienia nie musimy infor­mować Państ­wa o płci.


Jak długo trwają badania na określenie płci po poronieniu?

Bada­nia określa­jące płeć trwa­ją 5 dni roboczych od momen­tu dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um.


Jak przekazać próbki do badania genetycznego po poronieniu?

Mate­ri­ał poron­ny w soli fizjo­log­icznej lub bloczku parafi­nowym może­cie Państ­wo do nas dostar­czyć oso­biś­cie. Może­my również zamówić dla Państ­wa bezpłat­nego kuri­era, który odbierze odpowied­nio przy­go­towaną próbkę (wg instrukcji, którą może­cie Państ­wo TUTAJ pobrać.


Zobacz również

 

 

 

 

 

 

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 19/11/2018, Data aktualizacji: 20/11/2018