FDA zatwierdza pierwszy nieinwazyjny test DNA na raka jelita grubego

FDA zatwierdza pierwszy nieinwazyjny test DNA na raka jelita grubego

Agenc­ja Żywnoś­ci i Leków (ang. Food and Drug Admin­is­tra­tion, skrót FDA) zatwierdz­iła niedawno pier­wszy niein­wazyjny test DNA w kierunku raka jeli­ta grubego. Badanie zwane Colo­guard potrafi wykryć mutac­je gene­ty­czne, które mogą wskazy­wać na obec­ność tego groźnego nowot­woru.

Rak jeli­ta grubego doty­ka głównie osób po 50 roku życia. Zaj­mu­je trze­cie miejsce co do częs­toś­ci wys­tępowa­nia wśród wszys­t­kich nowot­worów oraz drugie, jeśli chodzi o najczęst­sze przy­czyny zgonów w Stanach Zjed­noc­zonych. Zapada­ją na niego zarówno kobi­ety, jak i mężczyźni. Bada­nia prze­siewowe są w stanie w skuteczny sposób zre­dukować liczbę chorych, a co się z tym wiąże zmniejszyć ilość śmiertel­nych przy­pad­ków.

Innowacyjna metoda w diagnostyce raka jelita grubego

Nowotwór pow­sta­je w okrężni­cy (najwięk­szej i najdłuższej częś­ci jeli­ta grubego) lub odbyt­ni­cy (koń­cowej częś­ci jeli­ta grubego). W początkowej fazie roz­wo­ju ma postać polipów – wypukłych lub płas­kich narośli na ścianach jeli­ta grubego lub odby­tu. Niek­tóre bard­zo duże polipy nazy­wane są zaawan­sowany­mi gruc­zo­laka­mi i to one dają najwięk­sze praw­dopodobieńst­wo roz­wo­ju choro­by nowot­worowej.

Opier­a­ją­cy się na anal­izie stol­ca test Colo­guard wykry­wa obec­ność hemo­glo­biny, czyli cząstecz­ki białkowej będącej skład­nikiem krwi. Potrafi także ziden­ty­fikować pewne mutac­je gene­ty­czne w DNA. Nowy test stanowi doskon­ałą alter­naty­wę dla wyko­rzysty­wanych do tej pory tech­nik diag­nos­ty­cznych.

Zatwierdze­nie tes­tu nie wpłynie na zmi­anę obec­nych metod diag­nos­ty­cznych. Nie jest on jeszcze rekomen­dowany przez Unit­ed States Pre­ven­tive Ser­vices Task Force (USPSTF). Orga­ni­za­c­ja zale­ca, aby u pac­jen­tów w wieku od 50 do 75 lat, u których stwierd­zono śred­nie ryzyko roz­wo­ju raka, wykony­wać bada­nia na obec­ność krwi uta­jonej w kale, wziernikowanie esi­cy lub kolonoskopię.

Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi

Bez­pieczeńst­wo i skuteczność Colo­guard została potwierd­zona w bada­ni­ach klin­icznych, obe­j­mu­ją­cych pon­ad 10 000 tysię­cy przy­pad­ków. Pole­gały one m.in. na porów­na­niu wyda­jnoś­ci nowego tes­tu z immuno­chemicznym badaniem kału FIT, który należy do najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych niein­wazyjnych testów prze­siewowych w kierunku raka jeli­ta grubego. Anal­iza wyników wykaza­ła znaczącą przewagę nowej metody diag­nos­ty­cznej. Colo­guard był w stanie wykryć 92% wszys­t­kich przy­pad­ków raka jeli­ta grubego oraz 42% zaawan­sowanych gruc­zo­laków, pod­czas gdy FIT wykrył 74% nowot­worów i zaled­wie 24% gruc­zo­laków. Opra­cow­any niedawno test okazał się jed­nak mniej pre­cyzyjny w rozpoz­nawa­niu pac­jen­tów bez raka. Colo­guard dał negaty­wny wynik dla 87% badanych, nato­mi­ast test immuno­chemiczny 95%.

Cen­ters for Medicare & Med­ic­aid Ser­vices (CMS) zapro­ponowało, aby test wykony­wano raz na 3 lata u pac­jen­tów, którzy speł­ni­a­ją następu­jące kry­te­ria:

  • wiek między 50 a 85 lat
  • brak objawów typowych dla raka jeli­ta grubego (ból brzucha, krew w stol­cu, pozy­ty­wny wynik tes­tu na obec­ność krwi uta­jonej w stol­cu)
  • śred­nie ryzyko roz­wo­ju raka jeli­ta grubego (bez wywiadu w kierunku polipów, raka jeli­ta grubego, chorób zapal­nych jelit np. choro­by Crohna i wrzodziejącego zapale­nia jelit; bez wywiadu rodzin­nego w kierunku raka jeli­ta grubego, polipów, polipowa­toś­ci oraz wrod­zonego niepolipowa­t­ego raka jeli­ta grubego).

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019