Genetyczne przyczyny poronienia – jakie badania warto wykonać?

badania genetyczne po poronieniu

Poroniłaś? Chcesz poz­nać przy­czynę i lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży? Dzię­ki odpowied­niej diag­nos­tyce masz na to szanse. Oto 3 najważniejsze bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu, które warto wykon­ać.

1.Badanie na materiale poronnym – sprawdź, czy dziecko było obciążone wadą genetyczną

Spon­tan­iczne wady gene­ty­czne dziec­ka odpowiada­ją za ok. 70% wszys­t­kich poronień. Z tego powodu diag­nos­tykę przy­czyn utraty ciąży warto rozpocząć właśnie od tego bada­nia po poronie­niu. Jeśli okaże się, że dziecko miało wadę gene­ty­czną, która bard­zo częs­to pow­sta­je w sposób spon­tan­iczny będziesz mogła rozważyć zakończe­nie diag­nos­ty­ki już na tym etapie. Dzię­ki temu możesz zaoszczędz­ić pieniądze oraz szy­b­ciej wró­cić do równowa­gi.

Kliknij i dowiedz się więcej o bada­niu wad gene­ty­cznych po poronie­niu

2.Określenie płci po poronieniu

Nieza­leżnie od momen­tu poronienia możesz sko­rzys­tać z należnych praw. Warto jed­nak wiedzieć, że najpierw powin­naś otrzy­mać ze szpi­ta­la kartę martwego urodzenia dziec­ka. Jej wydanie jest możli­we tylko wtedy, gdy została określona płeć. W przy­pad­ku poronienia na wczes­nym etapie (do ok. 16. tygod­nia ciąży) lekarz może nie mieć możli­woś­ci określe­nie płci organolep­ty­cznie. Pomoc­ne będą bada­nia gene­ty­czne. Im szy­b­ciej zostaną wyko­nane, tym szy­b­ciej uzyskasz wynik i będziesz mogła rozpocząć załatwian­ie for­mal­noś­ci.

Badanie płci po poronieniu pozwoli Ci:

  • zare­je­strować swo­je dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego i nadać mu imię;
  • prze­jść na skró­cony urlop macierzyńs­ki w wymi­arze 56 dni (lic­zony od dnia poronienia);
  • ode­brać zasiłek pogrze­bowy w wysokoś­ci 4000 zło­tych.

Zobacz też: Badanie płci po poronie­niu – jak zle­cić badanie?

3.Badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej

Za poronie­nie mogła odpowiadać też trom­bofil­ia wrod­zona – gene­ty­cz­na skłon­ność do nad­krzepli­woś­ci krwi. Nie daje ona widocznych objawów, jed­nak może nie tylko powodować kom­p­likac­je w cza­sie ciąży, ale też niebez­pieczną zakrzepicę u Ciebie.

Warto wiedzieć, że takie bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu są rekomen­dowane przez Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne. Są proste i pole­ga­ją na pobra­niu wymazu z policz­ka, a następ­nie sprawdze­niu, czy wys­tępu­ją u Ciebie mutac­je, które w negaty­wny sposób mogą wpły­wać na prze­bieg ciąży.

Badanie w kierunku trombofilii wrodzonej zapewnia:

  • świado­mość co do stanu swo­jego zdrowia (jeden wynik na całe życie);
  • możli­wość lep­szego przy­go­towa­nia się do kole­jnej ciąży (zwyk­le wystar­czy jedynie włącze­nie przez lekarza prostego leczenia, by cieszyć się upragnionym potomst­wem);
  • szan­sę na zmniejsze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia stanu prze­drzu­cawkowego w ciąży;
  • możli­wość uniknię­cia niebez­piecznych powikłań (m.in. poronienia, zakrzepicy czy zatoru płuc­nego)

Dowiedz się więcej o wpły­wie trom­bofil­ii wrod­zonej na Two­ją ciążę

Data publikacji: 07/09/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018