Geny HLA DQ2 i HLA DQ8 odpowiadają za celiakię 

Celi­akia jest chorobą uwarunk­owaną gene­ty­cznie. Aby zachorować, wystar­czy obec­ność jed­nego z trzech genów: HLA DQ 2.2, HLA DQ 2.5 i/lub HLA DQ 8. Ich brak pozwala nato­mi­ast wyk­luczyć schorze­nie na zawsze. Jeśli chcesz wykon­ać badanie gene­ty­czne w kierunku celi­akii, zwróć więc uwagę na jego zakres – zde­cy­duj się na taki test, który poz­woli Ci prze­badać wszys­tkie 3 wymienione geny.

Geny HLA DQ2 i HLA DQ8 – co zbadać, żeby otrzymać pewny wynik?

90–95% chorych na celi­ak­ię posi­a­da geny HLA DQ 2 (2.2 lub 2.5), nato­mi­ast 5–10% – HLA DQ 8 [1]. Chcesz jed­noz­nacznie potwierdz­ić gene­ty­czne predys­pozy­c­je do zachorowa­nia lub całkowicie wyk­luczyć chorobę? Sprawdź, czy te geny są u Ciebie obec­ne.

Bard­zo ważne, aby badanie obe­j­mowało geny HLA DQ 2.2, HLA DQ 2.5 oraz HLA DQ 8 w pod­jed­nos­tkach α i β. Chodzi o ocenę alleli DQA1*05/DQB*02 (geno­typ HLA-DQ 2.5), DQA1*02/DQB*02 (geno­typ HLA-DQ 2.2) oraz DQA1*03/DQB*3:02 (geno­typ HLA-DQ8) [2].

Tylko wyko­nanie tes­tu w pełnym zakre­sie poz­woli jed­noz­nacznie wyk­luczyć chorobę. Jeśli zbadasz wszys­tkie 3 geny, zyskasz pewny wynik.

 

Badanie genetyczne – najbardziej wiarygodne

Jak to możli­we? To jedyne badanie w kierunku celi­akii, na które nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne. Nieważne, jakie to sta­di­um choro­by, czy obec­ne są u Ciebie prze­ci­w­ci­ała, czy jesteś już na diecie bezg­lutenowej, czy Two­je kosm­ki jeli­towe zostały już zde­grad­owane… Rezul­tat zawsze będzie taki sam – pewny i wiary­god­ny.

Bada­nia krwi (sero­log­iczne) mogą dać niewiary­god­ny wynik – np. wtedy, kiedy jesteś już na diecie bez glutenu. Pon­ad­to wskazu­ją one jedynie na stan w danym momen­cie. Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym dowiesz się nato­mi­ast, czy ist­nieje w ogóle ryzyko zachorowa­nia ter­az lub w przyszłoś­ci. Wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego pozwala również w niek­tórych przy­pad­kach uniknąć nieprzy­jem­nej biop­sji jeli­ta.

Test DNA możesz wykon­ać w każdym momen­cie życia – dla wyniku nie mają znaczenia takie czyn­ni­ki jak stan zdrowia (np. obec­ność innych chorób), wiek, spoży­wane leki czy ciąża. W bada­niu anal­i­zowane są bowiem geny, które się nie zmieni­a­ją.

 

 

Jak wykonać badanie DNA? To prostsze niż myślisz

Test gene­ty­czny w kierunku genów HLA DQ 2.2, HLA DQ 2.5 oraz HLA DQ 8 w pod­jed­nos­tkach α i β możesz wykon­ać na 2 sposo­by. Wystar­czy zamówić zestaw do pobiera­nia próbek i pobrać je samodziel­nie w domu lub umówić się do jed­nej z pon­ad 200 placówek w całej Polsce.

Każ­da z tych form gwaran­tu­je Ci taką samą pewność – każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Po dostar­cze­niu do lab­o­ra­to­ri­um prze­chodzi spec­jal­ną kon­trolę i jeśli okaże się, że nie nada­je się do bada­nia, bezpłat­nie możesz przekazać kole­jną.

Próbką do tes­tu gene­ty­cznego jest wymaz z policz­ka. Jego pobranie jest bard­zo proste, szy­bkie i całkowicie bezbolesne. To szczegól­nie ważne w przy­pad­ku dzieci, których nie trze­ba narażać na nieprzy­jemne pro­ce­dury medy­czne.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Żródła:

[1] M. Pawlaczyk, S. Milews­ka, A. Rokows­ka-Waluch, K. Korzeniows­ka, Lecze­nie diete­ty­czne w celi­akii i opryszczkowatym zapale­niu skóry, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2012, 5.
[2] J. Bierła, I. Tro­janows­ka, E. Konop­ka, E. Czarnows­ka, A. Sow­ińs­ka, B. Cukrows­ka, Diag­nos­ty­ka celi­akii i bada­nia prze­siewowe w gru­pach ryzy­ka, „Diag­nos­ty­ka Lab­o­ra­to­ryj­na” 2016, 53 (3).

Data publikacji: 05/04/2018, Data aktualizacji: 24/08/2018