Nadmiar żelaza jest niebezpieczny dla zdrowia! Dowiedz się jak się skutecznie leczyć i co może być przyczyną

Zarówno niedobór żelaza (anemia), jak i nadmiar żelaza może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia. Żelazo to pierwiastek niezbędny do życia. Jednak, aby spełniać swoją funkcję prawidłowo, musi być ono w idealnej równowadze.

Zawyżony poziom żelaza zdarza się bardzo często i może być niebezpieczny. Dlaczego?

Orga­nizm ludz­ki nie ma skutecznego mech­a­niz­mu, dzię­ki które­mu może się pozby­wać nad­mi­aru tego pier­wiast­ka. Jedynym mech­a­nizmem chronią­cym nas przed nad­mi­arem żelaza jest ‘bloka­da’ (dzi­ałanie biał­ka HFE), dzię­ki której zbędne żela­zo nie dosta­je się do krwio­biegu i narządów. Bez­piecz­na ‘zapa­sowa’ ilość żelaza jest prze­chowywana w wewnętrznych ‘mag­a­zy­nach’ — przede wszys­tkim w wątro­bie w postaci fer­ry­tyny. W cza­sie niedoboru, orga­nizm pobiera potrzeb­ne żela­zo właśnie z wewnętrznych źródeł.

Co się dzieje kiedy ten mechanizm zawiedzie?

Dzieje się tak u wielu osób, u których żela­zo w nieogranic­zonych iloś­ci­ach zaczy­na się dostawać do narządów i tkanek, sukcesy­wnie je niszcząc, mogąc prowadz­ić nawet do nowot­worów. Chory obser­wu­je u siebie w pier­wszej kole­jnoś­ci niepoko­jące objawy: zmęcze­nie, bóle brzucha, bóle stawów. Następ­nie mogą dojść prob­le­my z wątrobą (w kon­sek­wencji marskość), cukrzy­ca i insuli­nooporność, zaburzenia hor­mon­alne (nawet niepłod­ność), zwyrod­nienia stawów, niewydol­ność ser­ca (aryt­mia, kar­diomiopa­tia), czy osteo­poroza. 

Jak nazywa się choroba, która prowadzi do nadmiernego odkładania się żelaza w organizmie?

Jest to hemochro­ma­toza, która może doty­czyć nawet 1 na 200 osób! [1] Ze wzglę­du na niety­powe objawy czas diag­nozy może trwać nawet 10 lat [3], co oznacza że niewiele osób wie o tym że cier­pi na tą chorobę. Bard­zo częs­to chory leczy się na każde schorze­nie osob­no, a wdrożone lecze­nie nie przynosi efek­tów. Dzieje się tak dlat­ego, że nie została zdi­ag­no­zowana prawdzi­wa przy­czy­na, czyli właśnie przeład­owanie żelazem.

 

Aby postaw­ić ostate­czną diag­nozę, konieczne jest wyko­nanie bada­nia DNA (bada­nia gene­ty­czne hemochro­ma­toza) na mutac­je w genie HFE.

 

Jeżeli przy­czy­na zostanie poz­nana, należy jak najszy­b­ciej wdrożyć skuteczne lecze­nie, które opiera się na obniże­niu zgro­mad­zonego żelaza poprzez upusty krwi. Jest to nat­u­ral­na meto­da, a sam upust krwi niczym nie różnie się od odd­a­nia krwi do celów krwiolecznict­wa.

img

Test gene­ty­czny to jedyne badanie, które jed­noz­nacznie potwierdza gene­ty­czną skłon­ność do zachorowa­nia lub w 100% wyk­lucza hemochro­ma­tozę pier­wot­ną!

Hemochromatoza — cena badania zależy od wyboru opcji!

Jak wykonać badanie genetyczne na mutacje w genie HFE? Możesz wybrać 1 z 2 opcji:

1. Zamów zestaw testowy do domu i samodzielnie pobierz próbkę z wymazu z policzka.

  • Badanie daje wiedzę na całe życie – nasze geny są niezmi­enne, więc badanie wykonu­je się tylko raz,
  • Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka, który moż­na pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu,
  • Każ­da prób­ka jest obję­ta gwarancją jakoś­ci,
  • Wynik wysyłamy na wskazany adres e-mail w 15 dni roboczych,
  • Zestaw testowy dostar­cza­my, a próbkę odbier­amy z dowol­nego miejs­ca w Polsce bezpłat­nym kuri­erem,
  • Dar­mowa wysył­ka zestawu za granicę,
  • Odczyn­ni­ki stosowane do bada­nia posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD.hemochromatoza cena

2. Umów się do jednej z placówek współpracujących, gdzie próbkę do badania pobierze wykwalifikowany personel (koszt pobrania próbki w placówce to 50 zł):

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon: Adres:
Tel: (23) 682 67 03 Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08 Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30 Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09 Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64 Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55 Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59 Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59 Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30 Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65 Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon: Adres:
Tel: (32) 445 02 61 Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11 Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48 Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44 Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16 Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26 Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84 Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77 Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71 Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66 Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57 Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61 Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61 Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63 ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon: Adres:
Tel: (61) 27 941 03 Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07 Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77 Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35 Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21 Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88 Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11 Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80 Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80 Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135 Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03 Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon: Adres:
Tel: (94) 716 60 32 Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05 Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36 Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83 Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36 Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82 Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51 Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67 Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04 Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38 Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77 Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15 Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06 Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
Tele­fon: Adres:
Tel: (85) 674 99 06 Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40 Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06 Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (83) 410 20 36 Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41 Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00 Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08 Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44 Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75 Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35 Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20 Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35 Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00 Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon: Adres:
Tel: (56) 690 40 98 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16 Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97 Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93 Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95 Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03 Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96 Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07 Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88 Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88 Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03 Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03 Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon: Adres:
Tel: (18) 521 14 92 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74 Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon: Adres:
Tel: (52) 569 10 67 Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43 Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26 Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10 Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99 Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43 Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96 Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15 Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon: Adres:
Tel: (55) 621 21 99 Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18 Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68 Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68 Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99 Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (15) 816 50 20 Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17 Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02 Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17 Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17 Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon: Adres:
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72 Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06 Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon: Adres:
Tel: (75) 610 60 29 Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60 Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56 Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88 Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46 Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56 Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56 Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55 Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40 Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03 Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29 Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29 Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56 Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon: Adres:
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19 Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01 Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02 Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03 Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99 Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45 Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon: Adres:
Tel: (77) 547 48 08 Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59 Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66 Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20 Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon: Adres:
Tel: (24) 386 21 11 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24 Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55 Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09 Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73 Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24 Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24 Łódź, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Odczynniki stosowane do wykonania naszego testu na hemochromatozę posiadają certyfikat IVD. Dzięki temu posiadają gwarancję, że mogą być stosowane w diagnostyce medycznej. Nie wszystkie testy na rynku posiadają ten certyfikat, ponieważ kontrola jakości jest kosztowna. Daje jednak pacjentowi bezpieczeństwo i pewność wyniku, dlatego my szczególnie o nią dbamy.img

Wczesne rozpoznanie i postawienie właściwej diagnozy jest kluczowe [4]

Wczes­na i pew­na diag­noza daje możli­wość wdroże­nia skutecznego leczenia, zni­welowa­nia nad­mi­aru żelaza i zahamowa­nia postępu choro­by. Bada­nia para­metrów żelaza we krwi pokazu­ją jedynie stan orga­niz­mu na dany moment, nie pokażą one jed­nak najważniejszego — przy­czyny takiego stanu rzeczy. Zde­cy­dowanie warto wyk­luczyć tą najpoważniejszą — hemochro­ma­tozę pier­wot­ną. To moż­na zro­bić jedynie wykonu­jąc badanie gene­ty­czne hemochro­ma­toza na mutację w genie HFE.

U chorych na hemochromatozę występują niespecyficzne objawy, często mylone z innymi schorzeniami:

Czy badanie jest odpowiednie także dla dzieci?

Jeżeli u dziec­ka bada­nia krwi potwierdz­iły nad­mi­ar żelaza, dobrze jest sprawdz­ić, czy nie ma ono gene­ty­cznej skłon­noś­ci do ciężkiego prze­ciąże­nia żelazem, aby ustrzec je przed roz­wo­jem choro­by [5]. Ponieważ hemochro­ma­toza jest dziedz­icz­na, badanie gene­ty­czne jest również zale­cane u dzieci i rodzeńst­wa choregoBadanie gene­ty­czne jest bezbolesne, bez­in­wazyjne co istotne szczegól­nie w przy­pad­ku dzieci. Próbkę możesz łat­wo pobrać bez wychodzenia z domu. Test gene­ty­czny wykonu­je się raz na całe życie (badamy DNA, które nigdy się nie zmienia), a jego wynik jest niezmi­en­ny w cza­sie i nieza­leżny od innych czyn­ników (jak dieta, styl życia, suple­men­tac­ja czy lecze­nie far­mako­log­iczne). 

Mam zmiany w genie odpowiedzialne za chorobę – co teraz?

To nie wyrok! To szansa na normalne, zdrowe życie!

Ostate­czną diag­nozę hemochro­ma­tozy postawi lekarz prowadzą­cy — gas­troen­etrolog, hepa­tolog lub hema­tolog. Weźmie on pod uwagę wynik tes­tu gene­ty­cznego oraz wyni­ki badań krwi. Może on zle­cić także dodatkowe bada­nia, które wskażą stopień zaawan­sowa­nia choro­by. 

Sama dieta nie wystarczy!

Rozpoczę­cie ter­apii na etapie wczes­nych objawów częs­to pozwala je cofnąć. Wbrew powszech­nym opin­iom, zmi­ana diety nie jest wystar­cza­ją­ca, aby trwale obniżyć niebez­pieczny poziom żelaza. Ogranicze­nie spoży­wa­nia wit­a­miny C, czer­wonego mięsa, czy alko­holu może jedynie zmniejszyć wchła­ni­an­ie kole­jnych iloś­ci tego pier­wiast­ka. Mało osób wie, że z poży­wie­niem pobier­amy jedynie około 1 miligram żelaza, pod­czas gdy stały poziom żelaza u zdrowego dorosłego człowieka to 3 do 5 gramów! Lecze­nie hemochro­ma­tozy opiera się przede wszys­tkim na reg­u­larnych upus­tach krwi, dzię­ki którym zabur­zone para­me­try gospo­dar­ki żelazem (fer­ry­ty­na, WST, TIBC) po jakimś cza­sie wraca­ją do praw­idłowego poziomu. Już po pier­wszych upus­tach chorzy odczuwa­ją poprawę samopoczu­cia. Ostate­czną decyzję o rozpoczę­ciu i rodza­ju leczenia pode­j­mu­je lekarz spec­jal­ista: gas­troen­terolog lub hepa­tolog. Więcej na tem­at leczenia hemochro­ma­tozy moż­na przeczy­tać tutaj: Nad­mi­ar żelaza — jak leczyć?

hemochromatoza co dalej

Źródła: 

[1] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.

[2] M. Madej, Hemochro­ma­toza, „Przegląd Reuma­to­log­iczny”  2009, nr 1 (25), s. 9

[3] K. Siko­rs­ka, K. P. Bielaws­ki, T. Romanows­ki, P. Stalke, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na – najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na człowieka, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2006, nr 60

[4] K. Koś­cińs­ka-Ilczyszyn, P. Żuchows­ki, R. Woj­ciechows­ki, S. Jeka, Opis przy­pad­ku. Hemochro­ma­toza pier­wot­na z zaję­ciem stawów, „Reuma­tolo­gia” 2013; 51, 4: 308–312

[5] B. Kac­zorows­ka-Hać, M. Myśli­wiec, E. Adamkiewicz-Dróżyńs­ka, E. Miłosz, Hemochro­ma­toza dziedz­icz­na u dzieci, Devel­op­men­tal Peri­od Med­i­cine”, 2017, XVII ‚2

[6] B. Bacon, P. Adams, K. Kowd­ley, L. Pow­ell, A. Tavill, Diag­no­sis and Man­age­ment of Hemochro­mato­sis: 2011 Prac­tice Guide­line by the Amer­i­can Asso­ci­a­tion for the Study of Liv­er Dis­eases, HEPATOLOGY, July 2011

 

Dowiedz się więcej:

Zaży­wasz dodatkowo żela­zo? Sprawdź, czy jest dla Ciebie bez­pieczne

Kiedy wit­a­m­i­na C szkodzi — przy­padek osób chorych na hemochro­ma­tozę

Impo­tenc­ja, brak libido, bezpłod­ność w hemochro­ma­tozie — jak leczyć?

Nad­mi­ar żelaza — jak leczyć?

Czego nie wiesz o nad­mi­arze żelaza? Cieka­wost­ki o hemochro­ma­tozie.

Choro­by stawów — przy­czyną może być nad­mi­ar żelaza

Przewlekłe zmęcze­nie, a nad­mi­ar żelaza

Cukrzy­ca typu 2 — to może być cukrzy­ca brunatna

Każ­da choro­ba wątro­by powin­na być diag­no­zowana w kierunku hemochro­ma­tozy

Pobierz nasz bezpłatny porad­nik:

 

Data publikacji: 28/04/2015, Data aktualizacji: 16/04/2019