Wariant genu MTHFR (C677T) a homocysteina

Masz wyso­ki poziom homo­cys­teiny? Mimo zale­ceń lekarza i przyj­mowa­nia leków jej stęże­nie nadal jest powyżej normy? A może cho­ru­jesz na miażdży­cę? W takim razie sprawdź, czy nie jesteś nosi­cielem mutacji genu MTHFR.

Homocysteina

Pow­sta­je we wszys­t­kich komórkach orga­niz­mu człowieka. Jest  surow­cem i sub­stancją prze­jś­ciową dla wyt­worzenia final­nych aminok­wasów, które są niezbędne dla jego praw­idłowej pra­cy. Aby nastąpiła odpowied­nia przemi­ana niezbęd­ny jest udzi­ał odpowied­niej iloś­ci wit­a­min B6, B12, kwa­su foliowego. Jeśli jest ich za mało wów­czas pojaw­ia się zbyt wyso­ki poziom homo­cys­teiny. Warto wiedzieć, że nad­mierny poziom homo­cys­teiny we krwi powodu­je, że aminikowas ten samoist­nie niszczy śród­błonek (ścianę tęt­ni­cy wień­cowej). Powodu­je to, że w tym miejs­cu gro­madzi się m.in. choler­s­terol LDL, tym samym prowadzi do roz­wo­ju miażdży­cy.homocysteina_poziom

.
Zwięk­sze­nie poziomu homo­cys­teiny jest także nieza­leżnym czyn­nikiem ryzy­ka:

  • zakrzepicy żyl­nej
  • zatorowoś­ci
  • osteo­porozy
  • wad cewy ner­wowej i rozwi­ja­jącego się dziec­ka w łonie mat­ki

.
Wariant genu MTHFR C677T a wysoki poziom homocysteiny

Do właś­ci­wego przek­sz­tałce­nia homo­cys­teiny niezbędne są wit­a­miny z grupy B w tym kwas foliowy. Wari­ant genu MTHFR powodu­je, że nie sę one właś­ci­wie przetwarzane przez co wys­tępu­je ich defi­cyt. Tym samym właś­ci­wa przemi­ana homo­cys­teiny zosta­je zabur­zona, co prowadzi, że wzras­ta jej poziom we krwi.

Najczęst­szą gene­ty­cznie uwarunk­owaną przy­czyną umi­arkowanej hiper­ho­mo­cys­teine­mii jest polimor­fizm genu kodu­jącego MTHFR. Jest to mutac­ja punk­towa, pole­ga­ją­ca na zami­an­ie cytozyny na tyminę w pozy­cji 677 (C677T), prowadzą­ca do zami­any alaniny na wal­inę. [1]

.
Co zyskam wykonując badanie wariantu genu MTHFR?

 • dowiesz się, czy wyso­ki poziom homo­cys­teiny we krwi jest spowodowany mutacją
 • będziesz mógł obniżyć stęże­nie homo­cys­teiny dzię­ki właś­ci­wie dobrane­mu lecze­niu, a tym samym zmniejszyć ryzyko miażdży­cy, zawału ser­ca, udaru mózgu
 • będziesz wiedzieć, czy przyj­mowanie kwa­su foliowego jest dla Ciebie bez­pieczne
 • będąc w ciąży zmin­i­mal­izu­jesz możli­wość poronienia i pow­sta­nia wad cewy ner­wowej u potomst­wa
 • zyskasz infor­ma­cję, czy masz gene­ty­czne predys­pozy­c­je do zakrzepicy

 

 

.….….

Badanie wariantów
genu MTHFR

Badanie wari­antów (C677T, A1298C) genu MTHFR
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
Cena: 277,-

Badanie rozszerzone pakietowebadanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-zalecane


Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
Badanie mutacji PAI-1
Badanie wari­antów (C677T, A1298C) genu MTHFR
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie pro­tombiny
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
Cena: 330,-

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-promocja

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-mapa

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-mapa

Homocysteina a ciąża

Zbyt wysok­ie stęże­nie homo­cys­teiny może mieć wpływ na prze­bieg ciąży. Wiąże się to z ryzykiem takich powikłań:
• Rzu­cawka
• Zaburzenia krąże­nia łożyskowego,
• Wczesne i nawykowe poronienia
• Przed­w­czesne porody
• Mała masa urodzeniowa dziec­ka
• U rozwi­ja­jącego się w łonie mat­ki dziec­ka może powodować wady cewy ner­wowej.

.

U kobi­et z obec­noś­cią wari­antów genu MTHFR i zbyt wysokim poziomem homo­cys­teiny zale­ca się już w okre­sie poprzedza­ją­cym ciążę przyj­mowanie odpowied­niej formy i daw­ki kwa­su foliowego oraz wit­a­miny z grupy B.

Inne przy­czyny wysok­iego poziomu homo­cys­teiny
• Zabur­zona czyn­ność nerek, która powodu­je upośledze­nie katab­o­liz­mu aminok­wasów siarkowych
• Nowot­wory
• Łuszczy­ca
• Niedoczyn­ność tar­czy­cy
• Cukrzy­ca
• Leki (tiazy­dy, metotrek­sat, kar­ba­mazepina, feny­toina)
• Wiek (stęże­nie wzras­ta z wiekiem)
• Płeć (mężczyźni po okre­sie dojrze­wa­nia mają wyższe stęże­nie od kobi­et o ok. 2 umol/l
• Stany fizjo­log­iczne: ciąża, wiek ponemopauzal­ny, zwięk­sze­nie masy mięśniowej
• Diety elim­i­na­cyjne powodu­jące niedobo­ry wit­a­minowe
• Pale­nie papierosów
• Naduży­wanie alko­holu
• Nad­mierny wysiłek fizy­czny

 

Więcej infor­ma­cji o wari­antach genu MTHFR zna­jdziesz na www.zakrzepica-test.pl

Tagi: wyso­ki poziom homo­cys­teiny, homo­cys­teina, mutac­ja genu MTHFR, przy­czyny poronienia, miażdży­ca

[1] D. Gąsiorows­ka, K. Korzeniows­ka, A. Jabłec­ka: Homo­cys­teina. Far­ma­c­ja współczes­na 2008;1 1: 169–175, s. 170

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 18/03/2016, Data aktualizacji: 29/03/2019