Zapalenia narządów płciowych, brodawki na penisie, bolesne stany zapalne …

…to tylko niektóre objawy zakażenia groźnym wirusem HPV!

Ist­nieje około 100 typów wirusa HPV. Część z nich jest tzw. relaty­wnie nieszkodli­wa — zakaże­nie  prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo i samoist­nie ustępu­je. Część odpowiedzial­na jest za niegroźne zmi­any takie jak bro­daw­ki czy kurza­j­ki na skórze. Nieste­ty ist­nieją odmi­any wirusa HPV, które odpowiedzialne są za groźne  infekc­je układu moc­zowo-płciowego u kobi­et i u mężczyzn.

Kon­sek­wenc­ja­mi zakaża­nia wirusem HPV są również rak prą­cia czy rak odby­tu oraz szpetne bro­daw­ki i kłykciny kończyste. Wczesne wykrycie wirusa HPV pozwala na dobór odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki i właś­ci­we lecze­nie!

Według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobi­et na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV! Jeśli zatem częs­to zmieni­asz part­ner­ki sek­su­alne musisz wiedzieć, że ryzyko zakaże­nia jest bard­zo duże!

.

Typowe objawy i skutki zakażenia HPV u mężczyzn

  • Całkow­ity brak objawów (wirus pozosta­je uta­jony, wykryć moż­na go jedynie za pomocą tes­tu gene­ty­cznego na HPV)
  • Kłykciny kończyste — zmi­any mogą pojaw­ić się na prą­ciu, mosznie, w pach­winach, na udach lub w okol­i­cy odby­tu. Zazwyczaj bro­daw­ki pojaw­ia­ją się w kil­ka tygod­ni lub miesię­cy od sto­sunku płciowego z zain­fekowaną osobą.
  • Zmi­ana koloru, gruboś­ci skóry oraz zgru­bi­e­nie prą­cia mogące
  • Stany zapalne narządów płciowych
  • Stany zapalne w okoli­cach odby­tu

.

W jaki sposób możesz sprawdzić, czy jesteś zarażony wirusem HPV?

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA (badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%.

Aby wykon­ać badanie należy zakupić zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wraz z anal­izą lab­o­ra­to­ryjną. Samo badanie możesz wykon­ać u swo­jego lekarza w każdym miejs­cu w kra­ju. Pod­czas wiz­y­ty lekarz pobiera za pomocą zamówionego zestawu wymaz z cew­ki moc­zowej, dzię­ki które­mu uzysku­je się mate­ri­ał do anal­izy DNA. Badanie następ­nie przeprowadzane jest w lab­o­ra­to­ri­um moleku­larnym.

 

Zobacz też: Pakiet badań ‘Przyczyny męskiej niepłodności’

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 13/07/2018