Ile kosztują badania na nietolerancję glutenu?

ile kosztują badania na nietolerancje glutenu

Test DNA jest jedynym badaniem potrafią­cym na 100% wyk­luczyć trwałą nietol­er­ancję glutenu (celi­ak­ię). Badanie gene­ty­czne ma ustal­ić, czy pac­jent posi­a­da geno­typy HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 i/lub HLA-DQ8. Wynik tes­tu jest wiary­god­ny nawet w przy­pad­ku osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Sam test jest pon­ad­to szy­b­ki i bezbolesny. No dobrze, a ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­ancję glutenu? Dowiedzmy się.

Ile kosztują badania na nietolerancję glutenu – koszt diagnostyki

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, czyli celi­akia jest chorobą wynika­jącą z autoa­gresji. Wiąże się więc z obec­noś­cią prze­ci­w­ci­ał, które ataku­ją tkan­ki orga­niz­mu, w tym przy­pad­ku kosm­ki jeli­towe jeli­ta cienkiego. Ze wzglę­du na autoim­muno­log­iczne podłoże choro­by pac­jen­tów z pode­jrze­niem trwałej nietol­er­ancji glutenu w pier­wszej kole­jnoś­ci kieru­je się na testy sero­log­iczne. Mają one stwierdz­ić, czy u pac­jen­ta wys­tępu­ją prze­ci­w­ci­ała typowe dla celi­akii — tTG, EmA oraz DGP. Przy okazji sprawdzany jest też całkow­ity poziom prze­ci­w­ci­ał klasy IGA.

Paki­et badań sero­log­icznych w kierunku celi­akii to koszt rzę­du 300 zł. Mniej więcej tyle samo zapłacimy za badanie gene­ty­czne, jed­nak będzie się ono dużo bardziej wiary­godne od testów na obec­ność prze­ci­w­ci­ał. Czy to oznacza, że testy sero­log­iczne mogą być niewiary­godne?

Nieste­ty tak. Zdarza się, że badanie sero­log­iczne daje wynik fałszy­wie ujem­ny, czyli wyk­lucza celi­ak­ię, mimo że badana oso­ba na nią cho­ru­je. Dzieje się tak m.in. w przy­pad­ku małych dzieci, których układ odpornoś­ciowy jeszcze się ksz­tał­tu­je i prze­ci­w­ci­ała typowe dla celi­akii mogą być nieobec­ne. Ryzyko uzyska­nia fałszy­wie ujem­nego wyniku ist­nieje również w sytu­acji, gdy badana oso­ba sto­su­je dietę bezg­lutenową. Trze­ba pamię­tać, że taka dieta w nat­u­ral­ny sposób obniża poziom wspom­ni­anych prze­ci­w­ci­ał. W związku z tym, wyni­ki badań sero­log­icznych mogą być praw­idłowe, pomi­mo, że pac­jent będzie chorować na celi­ak­ię.

Wynik bada­nia gene­ty­cznego jest zawsze wiary­god­ny, nieza­leżnie od tego, czy uczest­nik bada­nia prze­by­wa na diecie bezg­lutenowej czy nie. W związku z tym, że każdy z nas rodzi się już z określonym, niezmi­en­nym zestawem genów, badanie gene­ty­czne w kierunku celi­akii moż­na wykon­ać w każdym wieku, nawet u małego dziec­ka. Nie trze­ba czekać z badaniem aż układ odpornoś­ciowy mal­ca osiąg­nie odpowied­nią dojrza­łość.

Ile kosztują badania na nietolerancję glutenu — testy DNA sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy?

Z powodu dużego ryzy­ka uzyska­nia fałszy­wego wyniku, nie da się zdi­ag­no­zować celi­akii opier­a­jąc się wyłącznie na bada­niu sero­log­icznym. Trze­ba wykon­ać dodatkowe testy, które automaty­cznie zwięk­sza­ją kosz­ty całej diag­nos­ty­ki. Przykład­owo za biop­sję jeli­ta cienkiego (gas­troskopia z pobraniem wycin­ka) zapłacimy ok. 400 zł. Decy­du­jąc się na test DNA, daje­my sobie szan­sę na zaoszczędze­nie pieniędzy. Jeśli badanie nie ujawni obec­noś­ci geno­typów DQ2.2, HLA-DQ2.5 i/lub HLA-DQ8, może­my bowiem całkowicie wyk­luczyć celi­ak­ię i żadne inne bada­nia nie będą już potrzeb­ne.

Data publikacji: 03/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018