Jak pobrać próbki do badania na ojcostwo od dziecka?

Pobranie próbek do bada­nia ojcost­wa od dziec­ka jest proste i bezbolesne. Służy do tego spec­jal­nie przy­go­towany zestaw. Zna­j­du­je się w nim m.in kom­plet steryl­nych wymazówek, szczegółowa instrukc­ja postępowa­nia oraz for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia.

Jeśli obaw­iasz się, że dziecko może czuć dyskom­fort przy uzyski­wa­niu wymazu, pobierz w pier­wszej kole­jnoś­ci próbkę od siebie. Dzię­ki temu będziesz wiedzi­ał, jakie to uczu­cie.

.

.

Zaletą samodziel­nego pobiera­nia wymazów policzkowych jest fakt, iż dziecko nie stre­su­je się wiz­ytą w placów­ce medy­cznej. Próbkę uzysku­je się w kom­for­towych dla niego, bez­piecznych warunk­ach. Dzię­ki temu jest to dużo łatwiejsze. Jeśli masz małe dziecko i nie chce go infor­mować, do jakiego typu bada­nia pobier­any jest wymaz spróbuj zaaranżować zabawę.

Pobieranie próbek niestandardowych

Jeśli z określonych przy­czyn nie możesz pobrać od dziec­ka wymazów z policz­ka, rozważ pobór próbek niety­powych. Należą do nich m.in. szc­zotecz­ka do zębów, plamy krwi, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, paty­cz­ki z woskow­iną uszną. Szczegółowa lista niety­powych próbek (tzw. “mikrośladów”), które badamy zna­j­du­je się tutaj…

.

Chętnie doradzimy

Jeśli chcą Państ­wo uzyskać więcej infor­ma­cji, zachę­camy do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Chęt­nie doradz­imy.

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018