Jak sprawdzić wrodzone predyspozycje do zakrzepicy? Bezpłatne konsultacje

jak bezpiecznie podrozowac

Chcesz sprawdz­ić, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do zakrzepicy? Częs­to podróżu­jesz i chcesz zmniejszyć ryzyko śmiertel­nego zatoru płuc­nego? W Two­jej rodzinie wys­tąpiła zakrzepi­ca i sam chcesz jej uniknąć?

Skon­tak­tuj się z nami i poroz­maw­iaj o bada­niu w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej, sprawdza­ją­cym predys­pozy­c­je do zachorowa­nia na zakrzepicę. Dzię­ki wiedzy o jej wys­tępowa­niu lekarz może zapro­ponować odpowied­nie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne lub leki rozrzedza­jące krew, a Ty będziesz mógł świadomie zad­bać o zdrowie w cza­sie podróży i nie tylko.

Bezpłat­ny numer tele­fonu: 800 007 771 (dla tel. komórkowych i stacjonarnych)

Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku od 7:00 do 22:00 (w piąt­ki do 20:00) i w week­endy oraz świę­ta od 9:00 do 21:00.


Spis treś­ci:

Dlaczego warto zro­bić badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej?
Na czym pole­ga badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej?
Jak pobrać próbkę do bada­nia [ZOBACZ FILM]


Dlaczego warto zrobić badanie w kierunku trombofilii wrodzonej?

  • Zyskasz infor­ma­cję o tym, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do tworzenia się zakrzepów,
  • Lekarz będzie mógł dobrać odpowied­nie dla Ciebie lecze­nie (jeśli ist­nieją dodatkowe wskaza­nia),
  • Możesz świadomie unikać dodatkowych czyn­ników ryzy­ka, które w połącze­niu z trom­bofil­ią wrod­zoną mogą zwięk­szać ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy i zatorowoś­ci płuc­nej.

Jak sprawdzić wrodzone predyspozycje do zakrzepicy?

Zakrzepi­ca jest chorobą typową dla osób podróżu­ją­cych. W cza­sie podróży jesteśmy unieru­chomieni przez dłuższy czas w pozy­cji siedzącej, ze zgię­ty­mi kolana­mi i stawa­mi biodrowy­mi. Prowadzi to do spowol­nienia przepły­wu krwi przez co jesteśmy bardziej narażeni na pow­stanie zakrzepu. Nielec­zona zakrzepi­ca może spowodować groźny zator płuc­ny, który może prowadz­ić do śmier­ci.

 

Wiedza o wrod­zonej predys­pozy­cji pozwala lep­iej przy­go­tować się do podróży z uwzględ­nie­niem pro­fi­lak­ty­ki prze­ci­wza­krzepowej. Badanie wykonu­je się raz na całe życie, dlat­ego przed kole­jną długą podróżą już będzie wiado­mo, czy lekarz powinien zale­cić np. acard. Czy­taj też: Zakrzepi­ca w podróży — jak rozpoz­nać jej objawy i chronić się przed nią?

Na czym polega badanie w kierunku trombofilii wrodzonej?

Wrod­zoną predys­pozy­cję do zachorowa­nia na zakrzepicę wykry­wa się badaniem gene­ty­cznym w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej. Obe­j­mu­je ono anal­izę mutacji V Lei­den, mutacji pro­trom­biny, PAI-1, V R2 i wari­antów genu MTHFR.

 

Do anal­izy wystar­czy pobrać wymaz z policz­ka w przy­chod­ni lub w domu za pomocą wysyłkowego zestawu. Pobranie prób­ki jest szy­bkie i bezbolesne. Czy­taj więcej o bada­niu

co_badamy_02
V-R2---czynnik

 

Czy wiesz, że…

Wykrycie trom­bofil­ii wrod­zonej jest istotne również dla kobi­et w ciąży i planu­ją­cych ciążę.

Nielec­zona trom­bofil­ia wrod­zona może powodować poronienia nawykowe, a w połącze­niu z ciążą jeszcze bardziej zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy. Czy­taj więcej

.

Jak pobrać próbkę do badania genetycznego? [ZOBACZ FILM]

Zapytaj o badanie w kierunku trombofilii wrodzonej

Bezpłat­ny numer tele­fonu: 800 007 771 (dla tel. komórkowych i stacjonarnych)

Jesteśmy dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku od 7:00 do 22:00 (w piąt­ki do 20:00) i w week­endy oraz świę­ta od 9:00 do 21:00.


Jak sprawdz­ić wrod­zone predys­pozy­c­je do zakrzepicy? Bezpłatne kon­sul­tac­je ☎
5 (100%) 1

.

.

Data publikacji: 19/04/2019, Data aktualizacji: 02/05/2019