Płatność za test na ojcostwo

Gwaran­tu­je­my Państ­wu pełne bez­pieczeńst­wo finan­sowe,  sposób reg­u­lowa­nia płat­noś­ci za bada­nia DNA jest bard­zo prosty. Przede wszys­tkim u nas nie płacą Państ­wo z góry za całe badanie DNAPłat­ność zazwyczaj podzielona jest na dwie częś­ci. 

  1. Mam zestaw i chcę zapłacić pozostałą część za badanie
  2. Byłem na wiz­y­cie w przy­chod­ni — ile mam zapłacić?
  3. Nie mam zestawu, ani nie byłem na wiz­y­cie w przy­chod­ni

.

Dane do płatności

testD­NA
ul. Bocheńskiego 39A
40–859 Katow­ice

Numer rachunku bankowego: 76 1910 1048 2501 0401 4681 0001

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zlece­nio­daw­cy, rodzaj bada­nia

Szybka płatność online

Jeśli chcą Państ­wo zapłacić za badanie e-przelewem (płat­ność Dot­pay) prosimy kliknąć tutaj:

https://ssl.dotpay.pl/?id=74742

W pole “kwo­ta transakcji” prosimy wpisać cenę wybranego bada­nia, z kolei w opisie prosimy podać swo­je imię i nazwisko.

 

Jak podzielona jest opłata?

  • Pier­wszą część reg­u­lu­ją Państ­wo po pobra­niu próbek w placów­ce (100–200 zł) lub listonos­zowi czy kurierowi przy dostar­cze­niu przesył­ki (77 zł). Jest to trak­towane zawsze jako pier­wsza wpła­ta za badanie.
  • Drugą część już za anal­izę DNA płacą Państ­wo na kon­to lab­o­ra­to­ri­um do dwóch dni roboczych od momen­tu odesła­nia próbek lub ich pobra­nia w placów­ce. Jeśli woleli­by Państ­wo zapłacić za badanie przy odbiorze wyniku (za pobraniem) prosimy o poin­for­mowanie o tym kon­sul­tan­tów.

.

Badania DNA na raty

raty_02

Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z atrak­cyjnego sys­te­mu ratal­nego, który daje Państ­wu możli­wość zapłaty za bada­nia w miesięcznych rat­ach. Sama pro­ce­du­ra zlece­nia bada­nia na raty jest bard­zo pros­ta — zdol­ność kredy­towa usta­lana jest pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej, a umowa kredy­towa przesyłana jest kuri­erem. Cała pro­ce­du­ra przyz­nawa­nia kredy­tu trwa nie dłużej jak 2–3 dni.

.

Formy płatności

Opłatę za badanie moż­na ure­g­u­lować w jeden z następu­ją­cych sposobów:

  • Przy odbiorze przesył­ki z zestawem
  • Przelew wyko­nany w banku lub na pocz­cie
  • Wpła­ta przez inter­net poprzez sys­tem dot­pay 

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

 

Data publikacji: 19/01/2018, Data aktualizacji: 22/01/2018