Masz Hashimoto? Dieta bezglutenowa — TAK czy NIE?

Czy dieta bezg­lutenowa przy choro­bie Hashimo­to jest koniecz­na? Zda­nia ekspertów są podzielone. Jed­ni zachę­ca­ją do całkowitego wys­trze­ga­nia się glutenu. Inni mówią, że nadal braku­je wystar­cza­jącej iloś­ci dowodów w postaci badań klin­icznych na to, że taka dieta fak­ty­cznie może pomóc pac­jen­towi w upo­ra­niu się z chorobą Hashimo­to. Stan jelit jest niezwyk­le istot­ny ale nie zapom­i­na­jmy, że prze­chodząc na dietę bezg­lutenową, która nie jest dobrze zbi­lan­sowana może­my sobie bard­zo zaszkodz­ić. Kiedy więc rzeczy­wiś­cie warto odstaw­ić gluten?

.

Wiele osób po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową wcale nie odczuwa poprawy swo­jego samopoczu­cia. Co więcej po jakimś cza­sie dochodzą u nich do gło­su niedobo­ry sub­stancji odży­w­czych i wit­a­min. Jest to związane z duży­mi ograniczeni­a­mi, co do spoży­wanych pro­duk­tów oraz złą jakoś­cią wielu z nich. Z drugiej strony prze­chodząc na dietę bezg­lutenową uniemożli­wiamy sobie postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy. Prob­le­my, które przyp­isu­je­my nietol­er­ancji glutenu mogą być również spowodowane m.in. Zespołem Jeli­ta Nad­wrażli­wego, prze­rostem bak­terii w jeli­cie czy inny­mi nietol­er­anc­ja­mi pokar­mowy­mi np. lak­tozy, kazeiny itp. Są jed­nak sytu­acje, w których dieta bezg­lutenowa może bard­zo pomóc w lecze­niu pac­jen­tów z chorobą Hashimo­to. Doty­czy to przede wszys­tkim tych pac­jen­tów, którzy cho­ru­ją na celi­ak­ię.

8 faktów na temat diety bezglutenowej, o których nikt Ci nie powie

  1. Licz­ba osób, które nie toleru­ją glutenu wcale nie jest tak duża – sza­cu­je się, że na nieceli­akalną nad­wrażli­wość na gluten (NNG) cier­pi zaled­wie 6% społeczeńst­wa i te oso­by oraz oso­by z celi­ak­ią fak­ty­cznie mogą dużo zyskać prze­chodząc na dietę bezglutenową.[1][2] Pon­ad 90% społeczeńst­wa z kolei nie odczu­je pozy­ty­wnego wpły­wu na zdrowie po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową.
  2. Poprawa traw­ienia po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową może wynikać z lep­szego doboru pro­duk­tów – wiele osób dopiero po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową uważnie czy­ta skład pro­duk­tów, po które się­ga. Czy sprawdz­iłeś kiedyś skład chle­ba zna­j­du­jącego się na półce w marke­cie? Zwyk­le zaw­iera on mnóst­wo kon­ser­wan­tów i polep­sza­czy smaku.
  3. Dieta bezg­lutenowa częs­to prowadzi też do zwięk­szonego spoży­cia arsenu. Jed­nym z głównych skład­ników diety bezg­lutenowej jest ryż. Zna­jdziemy go w mąkach bezg­lutenowych oraz niemal w każdym pro­duk­cie „gluten free”. Choć ryż zaw­iera wiele ważnych wit­a­min (przede wszys­tkim brą­zowy oraz czarny), to jed­nak rośli­na ta ma ten­dencję do gro­madzenia w sobie met­ali cięż­kich – rtę­ci i arsenu. Ten ostat­ni jest bard­zo toksy­czny nawet w małej iloś­ci – zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia nowot­woru pęcherza moc­zowego, płuc i skóry, a także niepłod­noś­ci, cukrzy­cy i chorób serca.[3] Z obserwacji wyni­ka, że stęże­nie arsenu we krwi osób będą­cych na diecie bezg­lutenowej jest dwa razy więk­sze w porów­na­niu z osoba­mi na zwykłej diecie. Z tego powodu zale­ca się, aby u dzieci do 5 roku życia nie wprowadzać do diety mle­ka ryżowego oraz ograniczyć spoży­cie ryżu do 1/1,15 por­cji tygod­niowo. Podob­ne zalece­nia doty­czą kobi­et ciężarnych. [4]
  4. Żywność boga­ta w gluten obniża poziom trójglicery­dów i utle­nionego cho­les­terolu LDL. [5]
  5. Ogranicze­nie spoży­cia glutenu może być przy­czyną wzros­tu pato­log­icznej mikroflo­ry w jeli­tach oraz spad­ku tej korzyst­nej. Obserwac­je te potwierd­zone zostały również bada­ni­a­mi przeprowad­zony­mi u osób z celi­ak­ią. Praw­dopodob­nie wyni­ka to z tego, że nies­traw­iony gluten, podob­nie jak błon­nik, sta­je się poży­wką dla bak­terii jeli­towych. [6]
  6. Oso­by na diecie bezg­lutenowej są bardziej narażone na otyłość brzuszną i insuli­nooporność – przeprowad­zone bada­nia wśród osób z celi­ak­ią (będą­cych na ścisłej diecie bezg­lutenowej) wykaza­ły, że u więk­szoś­ci z nich w ciągu roku od postaw­ienia diag­nozy i zas­tosowa­nia diety rozwinął się zespół meta­bol­iczny, który objaw­ia się m.in. otyłoś­cią brzuszną, pod­wyżs­zonym poziomem cho­les­terolu oraz ciśnie­nie tęt­niczego. Częs­to współwys­tępu­je z insuli­nood­pornoś­cią.
  7. Oso­by będące na diecie bezg­lutenowej są w grupie zwięk­szonego ryzy­ka wys­tąpi­enia cukrzy­cy oraz chorób ser­ca – tak pokazu­ją bada­nia. Może to być związane m.in. z rezy­gnacją z pełnoziar­nistych zbóż, które mają pozy­ty­wny wpływ na pro­fi­lak­tykę tych chorób.
  8. Oso­by na diecie bezg­lutenowej są bardziej narażone na nad­wagę — pełnoziar­niste zboża, które zaw­ier­a­ją gluten przy­czy­ni­a­ją się według badaczy do mniejszego ryzy­ka nad­wa­gi oraz zmniejsza­ją śmiertel­ność ze wszys­t­kich przy­czyn o pon­ad 20%. [7]

Kiedy więc warto zastosować dietę bezglutenową?

Przede wszys­tkim wtedy, kiedy masz celi­ak­ię. Badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię jest rekomen­dowane u wszys­t­kich osób z Hashimo­to ze wzglę­du na to, że nawet 50% osób z tą chorobą może mieć geny związane również z trwałą nietol­er­ancją glutenu.

Choć samo posi­adanie genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię nie przesądza o wys­tąpi­e­niu choro­by, to świado­mość, że może się ona u nas pojaw­ić daje nam ogromne szanse na uniknię­cie groźnych powikłań. Dlaczego zdi­ag­no­zowanie celi­akii jest szczegól­nie ważne u osób z chorobą Hashimo­to? Ponieważ być może to właśnie ona jest przy­czyną ataku na tar­czy­cę i zas­tosowanie diety bezg­lutenowej w Twoim przy­pad­ku poz­woli również na remisję choro­by Hashimo­to. Bada­nia pokazu­ją, że nawet u 20% osób z celi­ak­ią i Hashimo­to może nastąpić remis­ja choro­by po roku od prze­jś­cia na dietę bezg­lutenową.

Przeprowadzone przez włoski ośrodek badania pokazały, że wprowadzenie diety bezglutenowej u osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy i celiakią doprowadziło do znacznego unormowania pracy tarczycy:

  • u 71% po roku diety bezg­lutenowej doszło do ure­g­u­lowa­nia sub­klin­icznej niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy
  • u 19% przestrze­ga­ją­cych diety bezg­lutenowej poziom prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wtar­czy­cowych zaczął mieś­cić się w normie

A co jeśli już teraz jesteś na diecie bezglutenowej?

Jeśli już ter­az jesteś na diecie bezg­lutenowej to tym bardziej warto w Twoim przy­pad­ku wykon­ać badanie. Zdaniem spec­jal­istów jeśli pac­jent nie ma celi­akii, a jedynie nad­wrażli­wość na gluten to może ona minąć. Co to oznacza dla Ciebie? Być może nie musisz rezyg­nować z pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten raz na całe życie. Po pewnym cza­sie Two­je jeli­ta się zre­generu­ją i niewielkie iloś­ci glutenu będą dla nich obo­jętne.

Jeśli cho­ru­jesz na celi­ak­ię, może zauważysz poprawę w ciągu kilku dni, jed­nak całkowite wylecze­nie zajmie od 3 miesię­cy do 2 lat. U osób wrażli­wych na gluten poprawa będzie dostrze­gal­na po 2–3 tygod­ni­ach, a lecze­nie potr­wa od 6 do 8 tygod­ni. Ist­nieją wstęp­ne dowody na to, że celi­akia jest chorobą nieuleczal­ną ale nad­wrażli­wość na gluten moż­na cofnąć. Dlat­ego oso­ba cho­ra na celi­ak­ię będzie musi­ała skrupu­lat­nie unikać glutenu przez całe życie, a oso­ba wrażli­wa na gluten będzie mogła pozbyć się toksy­cznej reakcji na to białko.”  — Izabela Wentz “Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie”.

Jak sprawdzić, czy możesz mieć celiakię?

W przy­pad­ku osób z chorobą Hashimo­to, a więc tych będą­cych w grupie ryzy­ka jeśli chodzi o zachorowanie na celi­ak­ię diag­nos­tykę najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. To jedyny sposób, aby w 100% wyk­luczyć celi­ak­ię. Jeśli nie masz genów z nią związanych to ta choro­ba nigdy u Ciebie nie wys­tąpi. Są jeszcze bada­nia prze­ci­w­ci­ał (bada­nia z krwi) ale nie wszys­tkie oso­by z celi­ak­ią wyt­warza­ją prze­ci­w­ci­ała. Są one pomoc­ne dopiero wów­czas, gdy test gene­ty­czny wykaże ist­nie­nie genów DQ2 lub DQ8.

.

Współczesne bada­nia w kierunku celi­akii pozostaw­ia­ją wiele do życzenia. Badanie prze­siewowe krwi częs­to wypa­da pozy­ty­wnie wyłącznie w najbardziej zaawan­sowanych przy­pad­kach. Jeśli jed­nak pode­jrze­wasz u siebie celi­ak­ię możesz rozważyć przeprowadze­nie bada­nia gene­ty­cznego (…) bada­nia w kierunku nad­wrażli­woś­ci na pokarmy, na przykład wrażli­woś­ci na gluten są jeszcze mniej wiary­godne” — Izabela Wentz “Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie” — Izabela Wentz “Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie”.

Najbardziej dokładny pakiet badań genetycznych na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03).  Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

.


celiakia badanie

Badanie obe­j­mu­je:
-Wszys­tkie geny związane z celi­ak­ią- jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 to oznacza, że możesz być spoko­jny ponieważ nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię
-Zalece­nia lekarskie do wyniku — do Two­jego wyniku dołączymy zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego, dzię­ki temu będziesz wiedzi­ał jaka jest dal­sza ścież­ka postępowa­nia. Będziesz miał również pod ręką przykład­owy jadłospis przy­go­towany przez spec­jal­istę.

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Źródła:

[1]„Nadwrażliwość na gluten – fak­ty i kon­trow­er­sje”, Mar­ta Stępień, Paweł Bog­dańs­ki, Klini­ka Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Meta­bol­icznych i Nad­ciśnienia Tęt­niczego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Karo­la Marcinkowskiego w Poz­na­niu, „Via Med­ica” 2013
[2]Fasano A, Sapone A, Zeval­los V, i in. Non­celi­ac gluten sen­si­tiv­i­ty. Gas­troen­terol­o­gy. 2015;148(6):1195–1204. doi:10.1053/j.gastro.2014.12.049.
[3] Zyg­munt Zdro­jew­icz, Adam Jagodz­ińs­ki, Mał­gorza­ta Kowa­lik. Ryż to zdrowie – praw­da czy mit?; Med Rodz 2017; 20(1): 53–59.
[4] Zyg­munt Zdro­jew­icz, Adam Jagodz­ińs­ki, Mał­gorza­ta Kowa­lik. Ryż to zdrowie – praw­da czy mit?; Med Rodz 2017; 20(1): 53–59.
[5] Jenk­ins DJA, Kendall CWC, Vid­gen E, et al. High­pro­tein diets in hy- per­lipi­demia: Effect of wheat gluten on serum lipids, uric acid, and renal func­tion. Am J Clin Nutr. 2001;74(1):57–63.36.
[6] De Pal­ma G, Nadal I, Col­la­do MC, Sanz Y. Effects of a gluten-free diet on gut micro­bio­ta and immune func­tion in healthy adult human sub­jects. Br JNu­tr. 2009;102(8):1154–1160.32
[7] Gaess­er GA. Car­bo­hy­drate quan­ti­ty and qual­i­ty in rela­tion to body mass index. JAm Diet Assoc. 2007;107(10):1768–1780. 21. PubMed