Hashimoto celiakia (nietolerancja glutenu) – te choroby lubią chodzić parami

Wiele osób z Hashimo­to usłysza­ło od swo­jego lekarza, że przy tej choro­bie ist­nieje więk­sze ryzyko zachorowa­nia także na inne schorzenia autoim­muno­log­iczne. Celi­akia należy właśnie do grona tego typu chorób. Oso­by chore na celi­ak­ię przez całe życie nie mogą spoży­wać pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten (nawet w min­i­mal­nych iloś­ci­ach), ponieważ akty­wu­je to układ odpornoś­ciowy do niszczenia kosmków jeli­towych, odpowiada­ją­cych za wchła­ni­an­ie bard­zo ważnych dla ich orga­niz­mu sub­stancji odży­w­czych. To z kolei powodu­je wiele zaburzeń począwszy od strony układu pokar­mowego, skończy­wszy na depresji czy prob­lemach z zajś­ciem w ciążę. Objawy Hashimo­to częs­to przy­pom­i­na­ją również objawy celi­akii.hashimoto celiakia

Hashimoto celiakia – jak często te choroby współwystępują?

Według różnych badaczy współwys­tępowanie celi­akii i choro­by Hashimo­to wynosi od 3,2 do 43%. Ryzyko wys­tąpi­enia celi­akii wśród osób z Hashimo­to sza­cu­je się na 1:30 przy­pad­ków i jest ono aż 10 razy więk­sze niż w pop­u­lacji ogól­nej [1].

 

Ze wzglę­du na tak częste współwys­tępowanie obu tych chorób (Hashimo­to celi­akia) Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii Hepa­tologii i Żywienia Dzieci ESPGHAN rekomen­du­je wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego na celi­ak­ię u wszys­t­kich osób z autoim­muno­log­iczny­mi choroba­mi tar­czy­cy [2]. Należy zwró­cić uwagę na to, że oso­by chore mają celi­ak­ię zapisaną w genach. U częś­ci osób z określony­mi gena­mi celi­akii choro­ba ta nigdy się nie rozwi­ja, niem­niej bard­zo ważne są czyn­ni­ki, które mogą ją akty­wować. Takim czyn­nikiem może być właśnie choro­ba Hashimo­to, stąd rekomen­du­je się wyko­nanie tes­tu na celi­ak­ię u każdej oso­by z tym zapale­niem tar­czy­cy.

 

Hashimoto celiakia

Objawy Hashimoto mogą być również objawami celiakii

  • Celi­akia kojar­zona jest gównie z prob­le­ma­mi gas­tryczny­mi. Gdy nie wys­tępu­ją, moż­na prze­ważnie usłyszeć, że nie ma potrze­by wykony­wa­nia badań w jej kierunku. Tym­cza­sem aż 70% przy­pad­ków z nowo zdi­ag­no­zowaną celi­ak­ią nie prezen­tu­je objawów ze strony układu pokar­mowego.
  • Kole­jnym mitem jest to, że celi­akia jest chorobą wyłącznie wieku dziecięcego. Kiedyś fak­ty­cznie tak uważano, jed­nak aktu­al­nie 60% nowo rozpoz­nanych przy­pad­ków celi­akii doty­czy właśnie osób dorosłych [3].
  • Ze wzglę­du na te niespójnoś­ci poziom diag­nos­ty­czny celi­akii w Polsce jest bard­zo nis­ki. Bada­nia dowodzą, że aż 95% osób z celi­ak­ią nie wie o swo­jej choro­bie.

Objawy Hashimo­to mogą być mylone z objawa­mi celi­akii, przez co ciężko przy zapale­niu tar­czy­cy rozpoz­nać celi­ak­ię. Zobacz, jakie są wspólne objawy Hashimo­to i celi­akii:

Objawy Hashimoto

Co zyskuje osoba z chorobą Hashimoto, wykrywając u siebie celiakię?

Oso­by ze stwierd­zoną celi­ak­ią powin­ny prze­jść na ścisłą dietę bezg­lutenową. Hashimo­to dieta bezg­lutenowa – jakie korzyś­ci przynosi osobom z Hashimo­to i celi­ak­ią elim­i­nac­ja glutenu? Przy­czy­nia się w takiej sytu­acji do:

  • Poprawy funkcjonowa­nia tar­czy­cy – może dojść do stop­niowego zmniejsza­nia daw­ki leku na skutek poprawy wchła­ni­a­nia w jeli­cie, a nawet remisji Hashimo­to.
  • Ustąpi­enia dolegli­woś­ci, które wynika­ją z celi­akii – np. prob­lemów gas­trycznych czy skórnych, wypada­nia włosów, a nawet łysienia plack­owa­t­ego, ane­mii, bólu głowy, mgły móz­gowej i wielu innych.
  • Ure­g­u­lowa­nia cyk­lu miesiączkowego, uniknię­cia kole­jnych niepowodzeń ciążowych (jeśli takie prob­le­my wys­tępu­ją).
  • Uniknię­cia powikłań wynika­ją­cych z nieleczenia celi­akii – takich jak nowot­wory układu pokar­mowego, głównie chło­ni­a­ki (nielec­zona celi­akia zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia tych nowot­worów 40-krot­nie).

Przeprowad­zone przez włos­ki ośrodek bada­nia pokaza­ły, że wprowadze­nie diety bezg­lutenowej u osób z sub­klin­iczną niedoczyn­noś­cią tar­czy­cy i celi­ak­ią doprowadz­iło do znacznego unor­mowa­nia pra­cy tar­czy­cy:

  • u 71% pac­jen­tów po roku diety bezg­lutenowej doszło do ure­g­u­lowa­nia sub­klin­icznej niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy;
  • u 19% przestrze­ga­ją­cych diety bezg­lutenowej poziom prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wtar­czy­cowych zaczął mieś­cić się w normie.

Uwa­ga! Celi­akia to nie to samo co aler­gia czy nad­wrażli­wość na gluten. Nie moż­na jej więc wykryć w tes­tach na alergie czy opóźnione nietol­er­anc­je pokar­mowe IgG zależne. W celu zdi­ag­no­zowa­nia celi­akii wykonu­je się test gene­ty­czny, a jeżeli jego wynik wskazu­je na predys­pozy­c­je gene­ty­czne do tej choro­by – bada prze­ci­w­ci­ała, ale specy­ficzne dla dla tego typu nietol­er­ancji glutenu.

hashimoto nietolerancja laktozy

Hashimoto dieta bezglutenowa – dlaczego pomimo eliminacji glutenu pacjenci odczuwają objawy celiakii?

Dieta bezg­lutenowa z wyboru i dieta oso­by chorej na celi­ak­ię to dwie różne diety. Pac­jen­ci z celi­ak­ią muszą unikać nawet ślad­owych iloś­ci glutenu, które mogą dostać się do danego poży­wienia w cza­sie pro­ce­su pro­duk­cyjnego. Dlat­ego kupu­ją cer­ty­fikowane bezg­lutenowe przyprawy, cer­ty­fikowane mąki, makarony itp. Jeśli jesteś na diecie bezg­lutenowej z wyboru, praw­dopodob­nie nie zwracasz uwa­gi na ślad­owe iloś­ci glutenu.

Hashimoto dieta bezglutenowa – czy konieczna, jeśli nie masz celiakii?

W takiej sytu­acji wcale nie musisz odstaw­iać glutenu! Cho­ci­aż wiele osób radzi odstaw­ie­nie glutenu przy Hashimo­to – jeśli nie masz celi­akii, elim­i­nac­ja tego skład­ni­ka wcale nie jest dobra! Mówią o tym źródła naukowe: „Wśród pac­jen­tów z autoim­muno­log­icznym zapale­niem tar­czy­cy należy rozważyć posz­erze­nie diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii, a w przy­pad­ku jej wys­tępowa­nia zas­tosować dietę bezg­lutenową. Z kolei wśród pac­jen­tów z rozpoz­naną nietol­er­ancją lak­tozy korzyś­ci przynieść może wprowadze­nie diety bezlak­to­zowej. Nie ma jed­nak wystar­cza­ją­cych dowodów skła­ni­a­ją­cych do rutynowego stosowa­nia diet elim­i­na­cyjnych w tej grupie chorych”. [4]

Co więcej, elim­i­nac­ja glutenu wiąże się również z niepotrzeb­ną elim­i­nacją takich skład­ników pokar­mowych jak błon­nik, wit­a­miny (głównie z grupy B), min­er­ały. Może pon­ad­to stanow­ić prob­lem w codzi­en­nym przy­go­towa­niu pełnowartoś­ciowych posiłków.

Hashimoto nietolerancja laktozy – czy nietolerancja cukru mlecznego

również może mieć wpływ na Twoje Hashimoto?

 

Hashimo­to nietol­er­anc­ja lak­tozy – czy mają jak­iś związek? Sza­cu­je się, że nawet 79% osób z Hashimo­to ma też nietol­er­ancję lak­tozy [5]. Tak więc wys­tępowanie Hashimo­to i nietol­er­ancji lak­tozy jest bard­zo częste.

 

Nietol­er­anc­ja lak­tozy również bard­zo częs­to współwys­tępu­je z celi­ak­ią, a co więcej – celi­akia może cza­sem powodować wtórną (odwracal­ną) nietol­er­ancję lak­tozy.

Lak­toza bard­zo częs­to dodawana jest do leków stosowanych przy lecze­niu Hashimo­to. Gru­pa badaczy zaob­ser­wowała, że po wye­lim­i­nowa­niu lak­tozy z diety u osób z nietol­er­ancją tego cukru po 8 tygod­ni­ach zmniejszył się poziom prze­ci­w­ci­ał TSH [5].

 

Jak sprawdzić, czy możesz jeść gluten?

W przy­pad­ku osób z chorobą Hashimo­to, a więc tych będą­cych w grupie ryzy­ka zachorowa­nia na celi­ak­ię, diag­nos­tykę najlepiej rozpocząć od bada­nia gene­ty­cznego. To jedyny sposób, aby w 100% wyk­luczyć tę chorobę. Jeśli nie masz genów z nią związanych, to celi­akia nigdy u Ciebie nie wys­tąpi. Są jeszcze bada­nia prze­ci­w­ci­ał (bada­nia z krwi), ale nie u wszys­t­kich osób z celi­ak­ią wynik będzie wiary­god­ny. Dlaczego? Bo nie wszyscy wyt­warza­ją prze­ci­w­ci­ała. Nie będą one również wiary­godne, jeśli hashimoto celiakiaogranicza­sz gluten czy gdy celi­akia jest we wczes­nym sta­di­um. Po bada­nia krwi się­ga się dopiero wów­czas, gdy test gene­ty­czny wykaże ist­nie­nie układu genów DQ2,2 lub/i DQ2,5 lub/i DQ8.

 

hashimoto nietolerancja laktozy

 

 

 

 

Pobierz próbki do badania na celiakię w punkcie pobrań

Całkow­ity koszt bada­nia (cena bada­nia 297 zł + koszt pobra­nia przez per­son­el medy­czny 50zł): 347,-  

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tel: (32) 445 02 61Zabrze, Plac Wol­noś­ci 311
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
Tele­fon:Adres:
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Pobierz próbki do badania na celiakię sam w domu

Two­je prób­ki zostaną objęte bezpłat­ną gwarancją na wypadek
niepraw­idłowego pobra­nia 100% bez­pieczeńst­wo.
badanie na celiakię w domu

Nasi pacjenci najczęściej decydują się na:

hashimoto nietolerancja laktozy

 

 


Źródła Hashimo­to celi­akia, Hashimo­to nietol­er­anc­ja lak­tozy i inne:

[1] Rata­jczak A., Moszak M., Grzymisławs­ki M., Zalece­nia żywieniowe w niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy i choro­bie Hashimo­to, „Pielęg­niarst­wo i zdrowie pub­liczne” 2017, 7(4), 309.

[2] Nowe wyty­czne diag­nos­ty­ki celi­akii wg Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan­dardy Medy­czne Pedi­a­tria” 2012, 9, 179–184.

[3] D. Sato­ra, K. Bochen, A. Prys­tu­pa, J. Pietraszek-Mam­carz, J. Mosiewicz, J. Sch­abows­ki, Celi­akia – choro­ba nie tylko dziecię­ca, „Fam­i­ly Med­i­cine & Pri­ma­ry Care Review” 2011, 13, 1.

[4] K. Pas­tu­si­ak, J. Michałows­ka, P. Bog­dańs­ki, Postępowanie diete­ty­czne w chorobach tar­czy­cy, „Forum Zaburzeń Meta­bol­icznych” 2017, 8, 4, s. 159.

[5] M. Asik i in., Decrease in TSH lev­els after lac­tose restric­tion in Hashimoto’s thy­roidi­tis patients with lac­tose intol­er­ance, “Endocrine” 2014, 46 (2).

 

Dowiedz się więcej:

Dołącz do grupy dyskusyjnej Zdrowatarczyca.info na Face­booku:

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

Data publikacji: 08/08/2016, Data aktualizacji: 05/04/2019