Kiedy rodzice chcą wykluczyć u dziecka lub u siebie zespół jelita drażliwego

Pode­jrze­wasz u siebie lub u dziec­ka zespół jeli­ta drażli­wego? Szukasz bada­nia, które potwierdzi co dokład­nie dole­ga Two­je­mu dziecku lub Tobie? Towarzyszy wam częs­to:

 • Wzdę­cia
 • Zaparcia
 • Biegun­ki
 • Bóle brzucha
 • Apa­tia 
 • Brak apety­tu
 • Noto­ryczne zmęcze­nie
 • Wiele innych niepoko­ją­cych objawów

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Stomach abdomen pain or menstrual ache. Woman with pains in abdomen. Health and digestion concept with female belly and hands close up.

Czy to może być celiakia?

Częste i liczne dolegli­woś­ci przeszkadza­ją w codzi­en­nym życiu. Warto poz­nać ich przy­czynę i skutecznie wye­lim­i­nować je z życia two­jej rodziny. Jeżeli powyższe prob­le­my doty­czą także was, powin­niś­cie zain­tere­sować się chorobą znaną jako Celi­akia 

.
Czy wiesz, że wszys­tkie dolegli­woś­ci mogą zniknąć po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową? Jeżeli cho­ru­jesz na celi­ak­ię, jedynym lekarst­wem na wszys­tkie objawy jest usunię­cie glutenu z życia. To bard­zo radykalny krok i przed wprowadze­niem diety do życia, warto wykon­ać badanie i upewnić się, że dolegli­woś­ci fak­ty­cznie wywołane są przez Celi­ak­ię.

 

A może to gluten…

Rezy­gnac­ja z glutenu to mnóst­wo wyrzeczeń i total­na rewoluc­ja w kuch­ni i żywie­niu. Jeżeli jed­nak szukasz remedi­um na swo­je dolegli­woś­ci lub chcesz pomóc swoim bliskim, nie możesz zrezyg­nować z bada­nia w kierunku celi­akii.

Badanie może w 100% wyk­luczyć obec­ność Celi­akii w two­jej rodzinie. Dzię­ki czemu diag­nos­ty­ka będzie mogła ruszyć do przo­du.

Celi­akia to niebez­piecz­na choro­ba, nielec­zona prowadzi do bard­zo poważnych kom­p­likacji zdrowot­nych w tym do nowot­woru jeli­ta. Celi­akia jest pod­stęp­ną chorobą „uda­je” bowiem inne schorzenia, takie jak zespół jeli­ta drażli­wego lub aler­gia pokar­mowa. Bez odpowied­niej diag­nozy  pac­jen­ci bezskutecznie leczą się na inne choro­by, pod­czas gdy przy­czyną ich dolegli­woś­ci jest nietol­er­anc­ja glutenu. Moż­na sprawdz­ić to jed­nym badaniem i nie tracić więcej cza­su i pieniędzy.
Jeżeli pode­jrze­wasz u swo­jego dziec­ka zespół jeli­ta drażli­wego lub alergię pokar­mową, koniecznie pomyśl o wyko­na­niu bada­nia w kierunku Celi­akii

Kiedy warto wykonać badanie na celiakię?

Kiedy two­je dziecko lub dorosły członek rodziny:

 • ma brak apety­tu i niską wagę 
 • cier­pi na wzdę­cia i bóle brzucha
 • ma cukrzyce 
 • zma­ga się ze prob­le­ma­mi tar­czy­cy
 • wys­tępu­ją anom­alie skórne
 • ma ane­mia
 • ma niedobo­ry żelaza
 • częs­to cho­ru­je i ma obniżoną odporność
 • pojaw­ia­ją się afty i zapale­nia kącików
 • ma prob­le­my ze szk­li­wem zęb­nym
 • jest bez energii i uśmiechu
 • zauważasz stany depresyjne, przygnę­bi­enia
 • wykry­to już tę chorobę w rodzinie
 •  jeśli pojaw­ia­ją się niety­powe objawy celi­akii
 • możli­wa ukry­ta for­ma celi­akii
 • jeśli wys­tępu­ją objawy wskazu­jące na celi­ak­ię a trady­cyjne metody nie dają jed­noz­nacznego wyniku

Nie lekce­waż tych objawów, są one  pier­wszym syg­nałem do wyko­na­nia bada­nia w kierunku celi­akii.

 

Pamię­taj o tym, że jeśli nie masz objawów choro­by a w Two­jej rodzinie wys­tąpiła już celi­akia, albo się ją pode­jrze­wało, wów­czas jesteś w grupie ryzy­ka. Początkowo objawy nie muszą być widoczne, ale nie oznacza to, że uszkodze­nie jelit nie następu­je. Pamię­taj też o tym, że celi­akia to nie tylko choro­ba dziecię­ca — ona też wys­tępu­je u dorosłych.

 

Objawy celi­akii i zespołu jeli­ta drażli­wego są bard­zo zbliżone do objawów wys­tępu­ją­cych przy nietol­er­ancji lak­tozy dorosłych.

UWAGA! Celi­akia jest chorobą mogącą prze­b­ie­gać w sposób uta­jony i skąpoob­ja­wowy. Nawet przy relaty­wnie łagod­nym prze­biegu może ona jed­nak wpły­wać na ciążę i poród u kobi­ety chorej na celi­ak­ię.

Badanie Celiakia — Zamów zestaw do pobrania próbek

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Ciebie bezpłat­nie

.

Badania celiakia cena

Przeczytaj więcej:

 

BADANIE GENETYCZNE CELIAKIA
celi­akia

celi­akia badanie
celi­akia test

celi­akia objawy
choro­ba trzew­na
choro­ba trzew­na badanie

Koszt badanie celi­akia


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 01/06/2015, Data aktualizacji: 12/07/2017