Kiedy w rodzinie pojawiła się celiakia (trwała nietolerancja glutenu)

Uchroń siebie i bliskich przed jej groźnymi skutkami

Kiedy w Two­jej najbliższej rodzinie pojaw­iła się celi­akia pier­wszym krok­iem, jaki powinieneś pod­jąć jest prze­badanie siebie oraz blis­kich. Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną. To znaczy, że dziedz­iczymy ją po swoich rodz­i­cach. Nawet jeśli rodz­ic dobrze toleru­je gluten i sam nie ma celi­akii może ona rozwinąć się u dziec­ka. Dzieje się tak ponieważ do wys­tąpi­enia choro­by potrzeb­ne są odpowied­nie geny (te dziedz­iczymy) oraz czyn­nik środowiskowy, który akty­wu­je chorobę. Rodz­ic może mieć więc geny odpowiedzialne za celi­ak­ię ale sam być zdrowy ponieważ u niego choro­ba nie akty­wowała się.

Aby wiedzieć, kto z Twoich blis­kich może zachorować na celi­ak­ię wystar­czy wykon­ać proste badanie gene­ty­czne. Jeśli jego wynik nie wykaże obec­noś­ci genów DQ2 i DQ8 możesz być spoko­jny.

 

 Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03).  Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Trwała nietolerancja gluteny (celiakia) — kiedy możesz zachorować?

Dlaczego tak ważne jest wczesne stwierdzenie nietolerancji glutenu (celiakii)?

Szy­bkie wyko­nanie bada­nia pozwala Ci na pod­ję­cie odpowied­niego leczenia i tym samym wye­lim­i­nowanie objawów, które już wys­tępu­ją u Ciebie czy blis­kich i uniknię­cie groźnych powikłań takich jak cho­ci­aż­by łuszczy­ca, łysie­nie plack­owate czy rak. Wiele osób z celi­ak­ią, które nie zdawały sobie sprawy z tego, że są na nią chore po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową odczuło bard­zo wyraźną poprawę swo­jego stanu zdrowia.
<
Celi­akia to pod­stęp­na choro­ba i częs­to bard­zo dłu­go nie daje żad­nych symp­tomów lub zdarza się, że pac­jent ma objawy ale nie kojarzy ich celi­ak­ią. Może to być np. złe samopoczu­cie, bóle brzucha pojaw­ia­jące się od cza­su do cza­su, biegun­ki czy zaparcia. U dzieci bard­zo częs­to mamy do czynienia z niskim wzrostem i słabym przy­bieraniem na wadze, apatią i zmęcze­niem. Brak objawów nie oznacza, że jesteśmy bez­pieczni. Celi­akia powodu­je powolne wyniszcze­nie orga­niz­mu. Prowadzi do stop­niowego zaniku kosmków jeli­towych przez co chory nie przyswa­ja wit­a­min i skład­ników odży­w­czych. Lata­mi nielec­zona trwała nietol­er­anc­ja glutenu prowadzi do roz­wo­ju raka.
.

Dowiedz się więcej: objawy celi­akii 

Jak możesz się zbadać?

Jeśli chcesz sprawdz­ić, czy Ty i Twoi blis­cy również powin­niś­cie prze­jść na dietę bezg­lutenową, aby uchronić się przed skutka­mi celi­akii wykon­aj test gene­ty­czny. Jest to bard­zo proste badanie, niein­wazyjne i bezbolesne. Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka więc moż­na ją pobrać samodziel­nie w domu. To szczegól­nie ważne dla małych dzieci, które obaw­ia­ją się wiz­yt w przy­chod­ni­ach i lab­o­ra­to­ri­ach. Badanie jest przy tym w 100% pewne.
.

Nowość!

Ter­az wykonu­jąc u nas badanie na celi­ak­ię do wyniku otrzy­masz indy­wid­u­alne zalece­nia diete­ty­ka klin­icznego, lekarza oraz przykład­owy jadłospis. Dzię­ki temu będziesz wiedzi­ał, jak dalej postępować i będziesz też mógł przekazać taki wynik swo­je­mu lekar­zowi prowadzące­mu.
.

Wykonaj badanie na celiakię z całą rodziną

Wykonu­jąc badanie na celi­ak­ię całą rodz­iną może­cie zaoszczędz­ić. W zależnoś­ci od iloś­ci badanych osób przy­go­towal­iśmy dla Ciebie atrak­cyjne paki­ety rodzinne. Zadz­woń i zapy­taj o nie naszego kon­sul­tan­ta medy­cznego.

celiakia badanie

Badanie 3 os.Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 4 os.Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 5 os.Zamaw­iam przez inter­net

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.