Zamów bezpłatnego kuriera po swoje próbki

Zamów kuri­era po odbiór próbek do godziny 15:00, a przy­jedzie on w następ­nym dniu roboczym.

Informacje o przesyłce:

 

List przewozowy:

  • Jeśli zamaw­iałeś zestaw do pobra­nia próbek zwyk­le list prze­wozowy jest dołąc­zony do zestawu. Kliknij, aby zobaczyć jak wyglą­da list prze­wozowy
  • Po zamówie­niu kuri­era list prze­wozowy otrzy­masz w wiado­moś­ci e-mail. List prze­wozowy generu­je i wysyła pra­cown­ik (nie jest to usłu­ga automaty­cz­na) od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 16.00. Prosimy więc o cier­pli­wość.
 

Dane do odbioru przesyłki:

  • Dba­jąc o Two­ją pry­wat­ność infor­mu­je­my, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do real­iza­cji zamówienia. Admin­is­tra­torem danych osobowych podanych w for­mu­la­rzu będzie testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Podane dane będą przetwarzane w celu odbioru pobranego mate­ri­ału do bada­nia poprzez zamówie­nie przez Admin­is­tra­to­ra firmy kuri­er­skiej. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zna­jdziesz w naszej poli­tyce pry­wat­noś­ci.
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.

 

Data publikacji: 27/12/2017, Data aktualizacji: 29/12/2017