tu_zrobisz_badanie_z_kazdej_probkiBadania DNA i testy na ojcostwo Augustów

Najszersze badanie na rynku — 24 markery DNA

W testD­NA w Augus­towie wykon­a­ją Państ­wo od ręki, bez kole­jek pewny test ojcost­wa w opar­ciu aż o 24 mark­ery DNA. Tak duża licz­ba badanych miejsc na DNA gwaran­tu­je Państ­wu pewny wynik bada­nia. Co więcej, jest ona rekomen­dowana w szczegól­noś­ci wów­czas, gdy w bada­niu uczest­niczy tylko ojciec i dziecko (badanie bez mat­ki).

.

Test na ojcost­wo mogą Państ­wo wykon­ać w najbliższej przy­chod­ni, aptece lub nawet w domu. Wystar­czy umówić się na wiz­ytę w przy­chod­ni, kupić w aptece lub zamówić tele­fon­icznie zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek.
.
.

01Pobierz próbki w przychodni

Testy na ojcost­wo Augustów
ul. 3 maja 49
40–309 Augustów

.

 

Umów wizytę

Codzi­en­nie: 7:00–23:00

 (89) 000 00 00

.

.

02Pobierz próbki w domu

 

Zamów zestaw

  Tel: 796 645 008

 E-mail: biuro@testdna.pl  Anon­i­mowy czat online

 

 

pudelko_testDNA2

 

 

 

 

testDNA_razem_bannery4

01Pobierz próbki w przychodni

Testy na ojcost­wo Augustów
ul. 3 maja 49
40–309 Augustów

.

Umów wizytę

Codzi­en­nie: 7:00–23:00

 (89) 000 00 00

.

 02Pobierz próbki w domu

Prób­ki do tes­tu mogą Państ­wo pobrać w domu. Wystar­czy zamówić nasz zestaw lub kupić go w placów­ce medy­cznej w Augus­towie.

.

Zamów zestaw

  Tel: 796 645 008

 E-mail: biuro@testdna.pl

 Anon­i­mowy czat online

 

pudelko_testDNA2

testDNA_razem_bannery4

Badanie wykonają Państwo z każdej próbki

Wszys­tkie prób­ki są tak samo dobre, pewne i wiary­godne. Nie upier­amy się, że “najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka, bo zarówno taki rodzaj prób­ki, jak i inne (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka,  niedopałek papierosa, sztućce, chus­tecz­ka i wiele innych) zaw­ier­a­ją potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać. Sprawdź, jakie prób­ki badamy… 

.

ProkuratBarbara Prokurat — Dyrektor ds. operacyjnych laboratorium testDNA tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci moż­na dosłać nowy mate­ri­ał a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.”

 mikroślady-1-1024x344

5 najważniejszych informacji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

Data publikacji: 03/06/2016, Data aktualizacji: 08/08/2016