Informacja prasowa z dnia 16-10-2018 r.

Cierpisz na łuszczycę? Dieta bezglutenowa pomoże Ci łagodzić jej objawy!

 

Każdego roku, 29 październi­ka, obchodz­imy Świa­towy Dzień Łuszczy­cy. Z tą ciężką i nieuleczal­ną, choć niezaraźli­wą chorobą zma­ga się ok. 2–4% świa­towej pop­u­lacji [1]. Świa­towy Dzień Łuszczy­cy ma uświadomić nam z jaki­mi prob­le­ma­mi i trud­noś­ci­a­mi boryka­ją się chorzy. Przy tej okazji warto poruszyć tem­at celi­akii – choro­by gene­ty­cznej lubiącej wys­tępować razem łuszczy­cą i nieste­ty częs­to nasi­la­jącej jej objawy. W takim przy­pad­ku skutecznym lekarst­wem może okazać się wyłącze­nie glutenu z diety.

Dlaczego łuszczyca i celiakia tak często występują razem?

Przede wszys­tkim przez wspól­ną eti­ologię. Obie choro­by mają bowiem podłoże autoim­muno­log­iczne. Zarówno w prze­biegu łuszczy­cy jak i celi­akii układ autoim­muno­log­iczny (odpornoś­ciowy) orga­niz­mu pro­duku­je prze­ci­w­ci­ała, które wyniszcza­ją własne komór­ki i tkan­ki – celi­akia niszczy wych­wytu­jące z pokar­mu skład­ni­ki odży­w­cze kosm­ki jeli­towe, łuszczy­ca nato­mi­ast skórę.

 

Choro­by autoim­muno­log­iczne, wśród których zna­jdziemy m.in. właśnie łuszczy­cę, celi­ak­ię, cukrzy­cę typu I, łysie­nie plack­owate czy zapale­nie tar­czy­cy typu Hashimo­to, mają ten­dencję do wys­tępowa­nia razem. Oznacza to, że oso­ba cho­ra na celi­ak­ię może mieć równocześnie prob­le­my z tar­czy­cą związane z chorobą Hashimo­to, cier­pieć na łysie­nie plack­owate lub łuszczy­cę. Jak pokazu­ją bada­nia nawet 16% chorych na łuszczy­cę ma pod­wyżs­zony poziom prze­ci­w­ci­ał charak­terysty­cznych dla celi­akii [2].

Celiakia i jej negatywny wpływ na skórę

Celi­akia zaburza dzi­ałanie enzymów odpowiedzial­nych za traw­ie­nie glutenu – biał­ka wys­tępu­jącego w takich zbożach, jak żyto, jęczmień, owies czy pszeni­ca. W orga­nizmie oso­by chorej gluten — przez swo­je zdol­noś­ci immuno­genne — prowoku­je układ odpornoś­ciowy do wyt­worzenia błęd­nej odpowiedzi odpornoś­ciowej. Prowadzi to do tego, że w jeli­cie cienkim oso­by dotkniętej celi­ak­ią (trwałą nietol­er­ancją glutenu) toczy się nieustan­ny stan zapal­ny, które­mu towarzyszy stop­niowe wyniszcze­nie kosmków jeli­towych, czyli mikroskopi­jnych rozmi­arów wypustek umożli­wia­ją­cych przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych ze spoży­wanego pokar­mu, leków oraz suple­men­tów diety.

 

Niedobór ważnych dla zdrowia skład­ników pokar­mowych oraz nieustępu­ją­cy stan zapal­ny w obrę­bie jeli­ta cienkiego bywa przy­czyną bard­zo uciążli­wych dolegli­woś­ci – upor­czy­wego bólu brzucha, biegunek na przemi­an z zaparci­a­mi, wymiotów, wzdęć, zaburzeń miesiączkowa­nia, prob­lemów z płod­noś­cią, bólu mięśni i stawów albo właśnie zmi­an skórnych. Może również dojść do zaog­nienia objawów współwys­tępu­jącej z celi­ak­ią łuszczy­cy, co będzie miało związek z gorszym wchła­ni­an­iem leków stosowanych w lecze­niu tej choro­by.

104 000 chorych na łuszczycę może poczuć poprawę stanu zdrowia dzięki diecie bezglutenowej

Gluten jest grupą białek wchodzą­cych w skład takich zbóż jak jęczmień, żyto, owies (tylko nim zanieczyszc­zony) czy pszeni­ca. Zna­jdziemy go przede wszys­tkim w pieczy­wie i makaronach, jed­nak wzbo­ga­cane gluten­em są też pro­duk­ty, w których nie spodziewal­ibyśmy się jego obec­noś­ci – wędliny, mię­so, keczup, przyprawy, sosy czy zupy w proszku. Dieta bezg­lutenowa należy do diet dość restryk­cyjnych, chory musi bard­zo uważać na to, co je, dokład­nie czy­ta­jąc etyki­etę każdego pro­duk­tu. Wielu chorych po wdroże­niu diety bezg­lutenowej dostrze­ga jed­nak wyraźną poprawę samopoczu­cia. Chorym na łuszczy­cę rekomen­du­je się więc bada­nia na obec­ność trwałej nietol­er­ancji glutenu.

 

Jeszcze parę lat temu na diag­nos­tykę celi­akii składały się bada­nia sero­log­iczne oraz gas­troskopia z pobraniem frag­men­tu jeli­ta cienkiego. Obec­nie za sprawą postępu w dziedzinie gene­ty­ki i biotech­nologii prym w diag­nos­tyce celi­akii wiodą bada­nia gene­ty­czne. Bo musimy mieć na uwadze, że celi­akia jest przede wszys­tkim chorobą gene­ty­czną — związaną z obec­noś­cią grypy genów HLA DQ2.2, HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8.

Dlaczego nie warto spieszyć się z wprowadzaniem diety bezglutenowej?

Ponieważ jeśli nie mamy gene­ty­cznych predys­pozy­cji do celi­akii, to na pewno nam ona nie grozi. W takim przy­pad­ku prze­chodze­nie na dietę bezg­lutenową – która jest koniecz­na tylko u osób z celi­ak­ią – mija się z celem. Mało tego. Sto­su­jąc dietę bezg­lutenową bez potrze­by, może­my wyrządz­ić sobie krzy­wdę. Dlat­ego nim ostate­cznie zrezygnu­je­my z glutenu, powin­niśmy najpierw grun­town­ie się prze­badać i sprawdz­ić, czy rzeczy­wiś­cie będzie to korzystne dla naszego zdrowia.

 

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 533 484 026 

Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia w kierunku celi­akii: www.celiakia-badanie.pl 

 

Źródła:

[1] A. Kaszu­ba, S. Ucz­ni­ak, A. Kaszu­ba, Łuszczy­ca, W: Der­ma­tolo­gia Geri­atrycz­na, T. 1, Lublin 2016.
[2] M. Staw­czyk, A. Szcz­erkows­ka-Dobosz, O. Komorows­ka, Znacze­nie diety w łuszczy­cy
— przewlekłej układ­owej choro­bie zapal­nej, „Forum Zaburzeń Meta­bol­icznych” 2011, t. 2, nr 3, 205–212.

Zdję­cie: © olegdudko/123rf.com

  Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF


testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618.Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG).  Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine in Swe­den (EQUALIS). Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi udostęp­ni­amy pac­jen­tom możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Koor­dynu­je­my również przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach. Doty­czy to przede wszys­tkim rzad­kich chorób gene­ty­cznych, których diag­nos­ty­ka w Polsce nie jest jeszcze możli­wa. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyliśmy zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.


Zobacz też:


Data publikacji: 16/10/2018, Data aktualizacji: 17/10/2018