Cierpisz na łysienie plackowate?
Możesz mieć trwałą nietolerancję glutenu (celiakię)

Cierpisz na łysienie plackowate i nie wiesz co jest tego przyczyną ? Twój problem może być spowodowany spożywaniem glutenu.

Już w 1995 roku pier­wsze z badań łączą­cych łysie­nie plack­owate oraz celi­ak­ię wykaza­ły, że niek­tórzy pac­jen­ci cier­pią­cy na łysie­nie plack­owate mieli także celi­ak­ię. Po tym jak u jed­nego z chorych ze zdi­ag­no­zowaną celi­ak­ią dieta bezg­lutenowa  spraw­iła, że włosy na głowie i ciele całkowicie odrosły, postanowiono zro­bić bada­nia w tym kierunku na dużej grupie chorych. Stwierd­zono wów­czas, że bada­nia w kierunku celi­akii powin­ny być wykony­wane u wszys­t­kich chorych na łysie­nie plack­owate.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…
.

Czym jest celiakia i jaki ma związek z łysieniem plackowatym?

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na, która spraw­ia, że orga­nizm źle reagu­je na zawarty w poży­wie­niu gluten (białko roślinne wys­tępu­jące głównie w pszeni­cy, jęczmie­niu, życie i owsie) . Gluten to sub­stanc­ja, która dla osób zdrowych nie stanowi zagroże­nia, dla osób z celi­ak­ią jest już jed­nak bard­zo toksy­cz­na. Po zjedze­niu pro­duk­tu zaw­ier­a­jącego gluten układ odpornoś­ciowy chorego zaczy­na wyt­warzać prze­ci­w­ci­ała wyniszcza­jące kosm­ki jeli­towe (maleńkie struk­tu­ry, wyś­ciela­jące błonę ślu­zową jeli­ta cienkiego odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych). Łysie­nie plack­owate tak jak celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną, w której układ immuno­log­iczny (odpornoś­ciowy ) zaczy­na atakować włas­ny orga­nizm.
.

Leczenie celiakii bezpośrednio wpływa na odrost włosów

Zniszc­zone kosm­ki jeli­towe przy celi­akii uniemożli­wia­ją pełne przyswa­janie mikroele­men­tów i wit­a­min z poży­wienia. Zatem przyj­mowanie lekarstw  również nie przyniesie oczeki­wanego rezul­tatu.  Lek się nie wchłonie, a osłabiony orga­nizm nie będzie w stanie zre­gen­erować uszkod­zonych mieszków włosowych. Przede wszys­tkim jeśli przy­czyną łysienia jest celi­akia, to elim­i­nac­ja glutenu z poży­wienia może doprowadz­ić do remisji (cofnię­cia się) choro­by i odros­tu włosów, a utrzymy­wanie jej spowodu­je, że choro­ba nie będzie powracać.

celiakia badanie

Ważne!

Objawy związane z celi­ak­ią nie ustępu­ją częs­to bezpośred­nio po odstaw­ie­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, tak jak oczeku­ją tego pac­jen­ci. Orga­nizm potrze­bu­je cza­su, aby odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe  i odzyskać pełną zdol­ność przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych. Fakt, że prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową nie powodu­je, że łysie­nie plack­owate ustępu­je nie oznacza, że jego przy­czyną nie jest celi­akia.
.

Co poza łysieniem może Cię zaniepokoić?

Celi­akia u każdego prze­b­ie­ga inaczej.  Tylko u nielicznych osób (głównie u dzieci) objaw­ia się typowo to znaczy bóla­mi brzucha, biegunka­mi, wymio­ta­mi oraz niską masą ciała. U osób dorosłych częś­ciej wys­tępu­ją objawy poza­jeli­towe takie jak : osła­bi­e­nie, uczu­cie zmęczenia, depres­ja, ane­mia, bóle kost­no-sta­wowe, skur­cze mięśni, prob­le­my skórne czy endokryno­log­iczne. Objawy są tak zróżni­cow­ane, gdyż są zależne od pow­stałych niedoborów w orga­nizmie.  Nie wol­no bagatelizować tej choro­by gdyż nielec­zona dietą może prowadz­ić nawet do nowot­woru!
.

Celiakia badanie

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień. Diag­noza celi­akii jest bard­zo istot­na.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

 

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 29/03/2017, Data aktualizacji: 07/12/2017