Celiakia a cukrzyca


cukrzyca a celiakiaPac­jen­ci z cukrzy­cą są 10 razy bardziej narażeni na wys­tąpi­e­nie celi­akii od osób zdrowych.

Dzieje się tak ponieważ cukrzy­ca typu 1 oraz celi­akia mają podob­ne podłoże gene­ty­czne. Obwini­ać moż­na więc geny. Dodatkowo udowod­niono, że odpowied­nie lecze­nie celi­akii pozy­ty­wnie wpły­wa na cukrzy­cę. Dlat­ego jeśli cho­ru­jesz na cukrzy­cę koniecznie wykon­aj test dna na celi­ak­ię.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

.

Leczenie celiakii pozytywnie wpływa na drowie cukrzyka

Pac­jen­towi z cukrzy­cą zale­ca się zwyk­le stosowanie zwykłej diety pod wzglę­dem kalorii, iloś­ci pro­tein, cukrów oraz tłuszczów. Nato­mi­ast po posiłku cukrzyk powinien zjeść m.in.: węglowodany złożone (chleb, makaron pełnoziar­nisty…) aby zapo­biec hiper­g­likemii. Jed­nak w przy­pad­ku gdy oso­ba z cukrzy­cą cier­pi na celi­ak­ię pro­duk­ty węglowodanowe muszą być bezg­lutenowe, w innym  wypad­ku pac­jent z każdym posiłkiem pog­a­rsza swój stan zdrowia. Celi­akia to pod­stęp­na choro­ba i niekoniecznie od razu widać jej objawy.

.

Celiakia przy cukrzycy

Dieta bezg­lutenowa to jedyny sposób leczenia celi­akii, ale także dobrze wpły­wa na metab­o­lizm cukrzy­ka. Dzieje się tak, ponieważ popraw­ia przemi­anę materii i może zmniejszać niedobór insuliny. W efek­cie dieta bezg­lutenowa zapo­b­ie­ga poważnym kom­p­likacjom zdrowot­nym np. ane­mii lub osteo­porozie.

rekomendacja_celiakia

Cho­ru­ją­cy na cukrzyce typu I — insuli­noza­leżną, zna­j­du­ją się w grupie ryzy­ka zachorowa­nia na celi­ak­ię. ESPHGANEurope­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Gas­trologii, Hepa­tologii i Żywienia zale­ca w takim przy­pad­ku wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego, które potwierdzi lub wyk­luczy wys­tąpi­e­nie celi­akii. Test dna na celi­ak­ię, to najczęś­ciej rekomen­dowana meto­da diag­nos­ty­cz­na. Bada­nia gene­ty­czne to pewność, szy­bkość i wygo­da. Dodatkowo te bada­nia to również oszczęd­ność.

Jeżeli cho­ru­jesz na celi­akie typu I nie czekaj i koniecznie wykon­aj bada­nia w kierunku celi­akii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie celiakia — dowiedz się więcej 

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 09/08/2016, Data aktualizacji: 22/03/2019