nietolerancja glutenu objawy skórneMasz problemy skórne? Przyczyną problemu może być nietolerancja glutenu!

Wysyp­ka, świąd, podrażnie­nie, opryszcz­ka na skórze, rumień, grud­ki zapalne, pęcherzy­ki itp. mogą być objawem trwałej nietol­er­ancji glutenu – celi­akii. Skór­na postać celi­akii (tzw. Choro­ba Dühringa) jest bard­zo częs­to mylona z AZS (atopowym zapale­niem skóry) czy ezgemą. Tym­cza­sem dopiero praw­idłowa diag­noza pozwala na wye­lim­i­nowanie dręczą­cych objawów.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Kiedy zmiany skórne mogą być spowodowane celiakią (trwałą nietolerancją glutenu)?

Na to, że zmi­any skórne są spowodowane celi­ak­ią mogą wskazy­wać dodatkowe objawy ze strony układu pokar­mowego takie jak upor­czy­we wzdę­cia, ból brzucha, zaparcia, biegun­ki itp. Możesz tez odczuwać gorszy nas­trój, mieć prob­le­my z kon­cen­tracją lub mieć niedobo­ry skład­ników odży­w­czych i wit­a­min, czego skutkiem bywa np. ane­mia. Zdarza się też tak, że prob­le­my skórne są jedynym wys­tępu­ją­cym objawem celi­akii i dlat­ego znalezie­nie właś­ci­wej przy­czyny zmi­an jest częs­to tak trudne.

Egzema, atopowe zapalenie skóry czy celiakia?

Znalezie­nie właś­ci­wej przy­czyny zmi­an skórnych jest jedynym sposobem na to, aby je wyleczyć. Jeśli lekarz nie wie, dlaczego u pac­jen­ta wys­tąpił prob­lem nie jest w stanie zaplanować odpowied­niego leczenia. Moż­na oczy­wiś­cie łagodz­ić objawy sto­su­jąc różnego rodza­ju preparaty medy­czne jed­nak jest to dzi­ałanie, które tylko połow­icznie rozwiązu­je prob­lem. Fak­ty­cznie objawy mogą być mniej dokuc­zli­we, ale choro­ba może w każdej chwili dać o sobie znać ze zdwo­joną siłą. Nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne — właś­ci­we rozpoz­nanie, czy mamy do czynienia z egzemą, atopowym zapale­niem skóry czy zmi­ana­mi spowodowany­mi celi­ak­ią pozwala z kolei na bardziej kierunk­owe lecze­nie. Może­my prze­ci­wdzi­ałać prawdzi­wej przy­czynie choro­by.
.
nietolerancja glutenu objawy skórneAby sprawdz­ić, czy przy­czyną wys­tąpi­enia zmi­an skórnych jest celi­akia pac­jen­ci cza­sem prze­chodzą na prób­ną dietę bezg­lutenową. Nie jest to jed­nak dobre rozwiązanie ponieważ nawet jeśli nastąpi poprawa nadal nie mamy pewnoś­ci, że przy­czyną naszego prob­le­mu fak­ty­cznie jest nietol­er­anc­ja glutenu.Jeśli chcesz sprawdz­ić, czy Two­je zmi­any skórne mogą być spowodowane celi­ak­ią — zrób prosty test gene­ty­czny. To najbardziej pewne badanie pod kątem trwałej nietol­er­ancji glutenu i aby je wykon­ać możesz być na diecie bezg­lutenowej. Dodatkowo do każdego wyniku bada­nia otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Wynik możesz też omówić z naszym diete­tykiem, dzię­ki czemu od razu zapro­ponu­je Ci on właś­ci­wą dietę, która pomoże wye­lim­i­nować prob­le­my skórne.

celiakia badanie

Ważne!

Nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne? Objawy związane z celi­ak­ią nie ustępu­ją częs­to bezpośred­nio po odstaw­ie­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, tak jak oczeku­ją tego pac­jen­ci. Orga­nizm potrze­bu­je cza­su, aby odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe  i odzyskać pełną zdol­ność przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych. Fakt, że prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową nie powodu­je, że prob­le­my skórne się zmniejsza­ją nie oznacza, że ich przy­czyną nie jest celi­akia.

 

Czym jest celiakia?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (DQ2 i DQ8) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych praw­dopodob­nie nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym badaniem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.

Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych. Te z kolei są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników  z poży­wienia. Jeśli kosm­ki zanikną, to Twój orga­nizm nie będzie mógł czer­pać z poży­wienia skład­ników, które są mu potrzeb­ne. To doprowadzi do jego stop­niowego wyniszczenia. Nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne — mogą to  być m.in zmi­any takie jak wysyp­ka, świąd, podrażnie­nie, opryszcz­ka na skórze, rumień, grud­ki zapalne, pęcherzy­ki itp.

Im bardziej kosm­ki jeli­towe są zniszc­zone tym orga­nizm sta­je się słab­szy. Pogłębia się niedoży­wie­nie, co ma wpły­wa na wszys­tkie organy również na mózg. Oso­ba cho­ra na celi­ak­ię spoży­wa­jąc gluten naraża się na wiele uciążli­wych i częs­to także niebez­piecznych dla zdrowia kon­sek­wencji m.in
— depresję,
— ane­mię,
— prob­le­my ze szk­li­wem,
— brak energii do życia,
— apatię,
— podat­ność na choro­by — niską odporność,
— osteo­porozę (również u dzieci!)
— a nawet na nowotwór
— zapale­nie jamy ust­nej

Im szy­b­ciej zostanie u Ciebie zdi­ag­no­zowana celi­akia, tym lep­iej dla Two­jego zdrowia — będziesz miała szan­sę na odzyskanie pięknej skóry, oraz możli­wość uniknię­cia wielu chorób w tym raka jeli­ta!

 

.Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

Data publikacji: 27/03/2017, Data aktualizacji: 12/10/2018