Moje dziecko jest niskie — przyczyny zaburzeń wzrostu u dzieci

Niski wzrost dziecka

 

Częstą przy­czyną zaburzeń wzros­tu u dzieci jest celi­akia, czyli choro­ba o podłożu gene­ty­cznym pole­ga­ją­ca na trwałej nietol­er­ancji glutenu.  Rodz­ice rzad­ko biorą ją jed­nak pod uwagę. Myślą, że nis­ki wzrost ich pociechy jest cechą rodzin­ną, bo prze­cież sko­ro oni sami są niezbyt wyso­cy, to dziecko też takie będzie.  Prostym i skutecznym sposobem na jed­noz­naczne wyk­lucze­nie choro­by są testy gene­ty­czne, które moż­na wykon­ać bezpośred­nio w domowym zaciszu, oszczędza­jąc dziecku ciągłych wiz­yt u lekarza.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Niski wzrost u dziecka z celiakią to efekt nieprawidłowego wchłaniania

Dziecko chore na celi­ak­ię może jeść całkiem nor­mal­nie, mimo to skład­ni­ki pokar­mowe dostar­czane wraz z poży­wie­niem, tak potrzeb­ne do jego praw­idłowego roz­wo­ju, nie będą dobrze przyswa­jane. Taka sytu­ac­ja może znacznie ograniczyć wzrost dziec­ka i być przy­czyną niedoży­wienia. Dzieje się tak, ponieważ kosm­ki jeli­towe, których zadaniem jest właśnie wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych,  w prze­biegu celi­akii ule­ga­ją uszkodze­niu. Ich stop­niowe zanikanie jest efek­tem reakcji układu odpornoś­ciowego na obec­ność glutenu – biał­ka zbożowego, którego orga­nizm oso­by chorej na celi­ak­ię nie toleru­je.  Niekiedy jed­nak nietol­er­anc­ja glutenu mylona jest ze zwykłą alergią pokar­mową a sama celi­akia nie daje innych, typowych dla niej objawów.

 

Celiakia przyczyną niskiego wzrostu u dziecka

Rodz­ice mogą pode­jrze­wać u dziec­ka celi­ak­ię w opar­ciu o objawy klin­iczne: bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, biegun­ki, bóle głowy, apatię, brak apety­tu, zmęcze­nie oraz zahamowanie wzros­tu i spadek wagi.  Wys­tąpi­e­nie tych objawów u dziec­ka będzie wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia DNA w kierunku celi­akii, która jest chorobą o podłożu gene­ty­cznym. Warunk­u­je ją specy­ficzny układ genów z grupy HLA, dokład­nie genów DQ2 i DQ8. Ich obec­ność stwierdza się u 90–95% chorych. Bada­nia gene­ty­czne są rekomen­dowane przez ESPGHAN (Europe­jskiegie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia) w zakre­sie diag­no­zowa­nia choro­by i  powin­ny być tak naprawdę pier­wszym krok­iem na drodze do rozpoz­na­nia celi­akii. Brak ww. genów jest równoz­naczny z wyk­lucze­niem choro­by, w związku z czym dal­sza diag­nos­ty­ka nie jest już koniecz­na. Pozy­ty­wny wynik badań gene­ty­cznych wyma­ga z kolei kon­tyn­uowa­nia tej diag­nos­ty­ki. Obok testów DNA wykonu­je się jeszcze bada­nia sero­log­iczne, za ich pomocą moż­na wykryć prze­ci­w­ci­ała wys­tępu­jące u chorych na celi­ak­ię. Jeszcze kil­ka lat temu, aby móc ostate­cznie potwierdz­ić chorobę trzewną u pac­jen­tów wykony­wano biop­sję jeli­ta cienkiego. Dziś już na pod­staw­ie dodat­nich wyników testów gene­ty­cznych i sero­log­icznych lekarz może postaw­ić diag­nozę – co oznacza, że biop­s­ja jeli­ta cienkiego nie zawsze jest koniecz­na. Rozpoz­nanie celi­akii jest bard­zo ważne jeśli chce­my dać dziecku szanse na nor­mal­ny rozwój w przyszłoś­ci. Po postaw­ie­niu diag­nozy maluch może prze­jść na dietę bezg­lutenową, dzię­ki której wszys­tkie upor­czy­we objawy choro­by cofną się, a dziecko będzie mogło ros­nąć w praw­idłowy sposób.

 

Wskazaniem do wyko­na­nia badań gene­ty­cznych w kierunku celi­akii, poza wys­tąpi­e­niem charak­terysty­cznych objawów, jest również obec­ność choro­by u które­goś z członków rodziny (celi­akia to choro­ba dziedz­icz­na). Pon­ad­to powin­ny go rozważyć oso­by zma­ga­jące się z cukrzy­cą typu I, choroba­mi tar­czy­cy, zespołem Dow­na i zespołem Turn­era.

 

02ekspres

0304


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 04/05/2016, Data aktualizacji: 21/01/2019