Mutacja genetyczna przyczyną krótkiego snu u bliźniaków?

Mutacja genetyczna przyczyną krótkiego snu u bliźniaków?Bada­nia przeprowad­zone na 100 parach bliźniąt ujawniły ist­nie­nie mutacji gene­ty­cznej powodu­jącej zaburzenia snu – infor­mu­je sierp­niowy numer cza­sopis­ma Sleep. Ziden­ty­fikowany wari­ant gene­ty­czny zwięk­sza także odporność orga­niz­mu na defi­cy­ty snu. Okaza­ło się, że za krót­ki sen odpowiedzial­ny jest p.Tyr362His – wari­ant genu o nazwie BHLHE41.

Dłu­gość snu osób będą­cych nosi­ciela­mi tego właśnie wari­antu gene­ty­cznego wynosiła 5 godzin i była krót­sza o pon­ad godz­inę w sto­sunku do bliź­ni­aków nieposi­ada­ją­cych mutacji. Bliź­ni­ak, u którego stwierd­zono obec­ność zmienionego genu był również o 40% bardziej wyda­jny na przestrzeni 38 godzin, a jego regen­er­ac­ja po tak długim cza­sie braku snu prze­b­ie­gała znacznie szy­b­ciej – bliź­ni­ak z mutacją potrze­bował zaled­wie 8 godzin snu, aby się zre­gen­erować, pod­czas gdy jego brat nieposi­ada­ją­cy mutacji już 9,5 godziny.

.

Rezul­taty przeprowad­zonych ekspery­men­tów dostar­cza­ją nowych infor­ma­cji na tem­at gene­ty­cznych pod­staw krótkiego snu u ludzi oraz moleku­larnych mech­a­nizmów reg­u­lu­ją­cych czas jego trwa­nia. Pokazu­je w jaki sposób opisana mutac­ja zwięk­sza odporność orga­niz­mu człowieka na neu­robe­haw­io­ralne skut­ki braku snu.

W ekspery­men­tach wzięło udzi­ał 100 par bliźniąt – 59 par było jed­no­ja­jowych, a 41 dwu­ja­jowych. Wszys­tkie bliźnię­ta z danej pary były tej samej płci, nie posi­adały też prob­lemów zdrowot­nych i nie cier­pi­ały na żadne choro­by przewlekłe. Pomi­ary cza­su trwa­nia snu odby­wały się w domach uczest­ników tes­tu przy pomo­cy urządzenia zwanego akty­grafem. Pomi­ary, które wykony­wano co dwie godziny — wyko­rzys­tu­jąc przy tym opra­cow­any spec­jal­nie test (Psy­chomo­tor Vig­i­lance Test) — trwały od 7 do 8 dni. Celem spec­jal­istów było zbadanie reakcji orga­niz­mu na brak snu trwa­ją­cy 38 godzin oraz cza­su, jaki potrzeb­ny jest mu na regen­er­ację. Oce­ny tej dokony­wano w lab­o­ra­to­ri­um snu.

Zapotrze­bowanie człowieka na sen jest sprawą bard­zo indy­wid­u­al­ną. Według Amer­i­can Acad­e­my of Sleep Med­i­cine sen dorosłego człowieka powinien trwać od 7 do 9 godzin w ciągu nocy. Niem­niej jed­nak na świecie żyje niewiel­ki odsetek dorosłych, niepotrze­bu­ją­cych aż tylu godzin. Ist­nieją bowiem oso­by śpiące mniej niż 6 godzin na dobę, które są w stanie bard­zo sprawnie funkcjonować w ciągu dnia i nie skarżą się na żadne dolegli­woś­ci uwarunk­owane brakiem snu. Spec­jal­iś­ci pod­kreśla­ją, że to ile snu potrze­bu­je­my wyni­ka z naszej biologii, a nie oso­bistych pref­er­encji. Uważa się, że sen trwa­ją­cy przy­na­jm­niej 7 godzin na dobę powinien zapewnić nam opty­malne zdrowie oraz wyda­jność w ciągu dnia.

Statysty­ki pokazu­ją, że 28% dorosłych Amerykanów śpi 6 — i mniej — godzin na dobę. Należy pamię­tać, że niewystar­cza­ją­ca ilość snu może negaty­wnie wpły­wać na kon­cen­trację, zwięk­szać ryzyko roz­wo­ju depresji, a także być przy­czyną wypad­ków samo­chodowych czy wypad­ków przy pra­cy.
.

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!

13 sierp­nia 2014


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 18/05/2015