Neurofibromatoza

NeurofibromatozaSchorzenie genetyczne charakteryzujące się zmianami skórno-neurologicznymi. Ze względu na miejsce występowania mutacji wyróżnia się dwa typy neurofibromatozy: typ I i typ II.

Objawy tej choroby są zróżnicowane. Najbardziej charakterystyczne to jednak guzy i guzki o różnej wielkości. Pojawiają się one na zewnątrz ciała (na skórze) ale też w jego wnętrzu.

.

 

Neurofibromatoza typu I

Inne nazwy: NF-1, choroba Recklinghausena, Nerwiakowłókniakowatość, z ang. Neurofibromatosis.

Jest to wrodzony, notowany z częstością 1:3000 urodzeń zespół chorób skórno – nerwowych. Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący, mutacja dotyczy genu NF1 (białko neurofibrominy) znajdującego się na drugim ramieniu chromosomu 17.

Głównymi objawami Neurofibromatozy typu I są:

 • zmiany skórne w postaci plam koloru kawy z mlekiem, w różnej liczbie (6 i więcej) oraz różnej wielkości (powyżej 5 mm) w zależności od wieku
 • zmiany typu piegowatego w okolicach ciała nienarażonych na działanie promieni słonecznych (pachy, pachwiny, wzgórek łonowy)
 • guzki w postaci nerwiaków lub nerwiakowłókniaków, które mogą nabrać cech nowotworu złośliwego
 • glejak nerwu wzrokowego
 • guzki Lisha obejmujące siatkówkę oka
 • deformacje i dysplazje kostne, powikłania ortopedyczne
 • padaczka
 • opóźnienie umysłowe

Diagnostyka:

 • badanie kliniczne objawów charakterystycznych
 • badanie histopatologiczne guzków
 • badanie neurologiczne
 • badanie okulistyczne
 • badanie radiologiczne (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
 • poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna

Choroba Recklinghausena jest chorobą nieuleczalną. Chory powinien zostać objęty stałą kontrolą lekarską, szczególnie ze względu na liczne występowanie nowotworów złośliwych związanych z tym schorzeniem.

Neurofibromatoza typu II

Inne nazwy: NF-2: Nerwiakowłókniakowatość.

Rzadko występujący (ok. 1:200000 urodzeń) zespół chorobowy o podłożu genetycznym. Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący, zmutowany gen odpowiedzialny za tę chorobę znajduje się na drugim ramieniu chromosomu 22.

Głównymi objawami Neurofibromatozy typu II są:

 • obustronnie występujące guzy nerwu przedsionkowego (słuchowego), związana z tym postępująca utrata słuchu i często porażenie nerwu twarzowego
 • jednostronnie występujące guzy nerwu słuchowego + wewnątrzczaszkowe guzy różnie umiejscowione
 • zmiany skórne w postaci plam, podobnie jak w przypadku NF1 ale w mniejszej ilości i wielkości – mogą w ogóle nie występować!
 • zmiany oczne: zaćma, zmętnienie soczewki itp.

Diagnostyka:

 • badanie histopatologiczne
 • badanie radiologiczne
 • poradnictwo genetyczne – występowanie NF2 u krewnych pierwszego stopnia
Data publikacji: 08/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019