Nieinwazyjny test na ojcostwo w ciąży — 100% pewność i bezpieczeństwo

Ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży możli­we jest przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nej, całkowicie bez­piecznej metody opaten­towanej przez zagranicznego part­nera testD­NA. Wyko­rzysty­wana jest ona w tes­tach na tere­nie całej Europy oraz w USA. Do nowoczes­nego bada­nia DNA na ojcost­wo w ciąży pobier­ana jest krew od mat­ki oraz od potenc­jal­nego ojca — przy­pom­i­na to stan­dar­d­ową mor­fologię. Nowoczesne badanie jest w pełni bez­pieczne dla mat­ki i dziec­ka!

..

Nieinwazyjny test na ojcostwo w ciąży Czy wynik nieinwazyjnego testu na ojcostwo w ciąży jest pewny

Skuteczność bada­nia i tym samym pewność wyniku wynosi pon­ad 99,9% przy potwierdze­niu ojcost­wa oraz  100% przy wyk­lucze­niu. Wynik bada­nia DNA w ciąży jest więc tak samo pewny jak wynik bada­nia przeprowadzanego już po nar­o­dz­i­nach dziec­ka.

 Od kiedy można zro­bić test ojcostwa w ciąży, wykonywany z krwi matki

Niein­wazyjny test na ojcost­wo w ciąży moż­na zro­bić już .

 Czy test na ojcostwo w cza­sie ciąży jest bezpieczny

Tak! Zaletą tej nowoczes­nej metody bada­nia ojcost­wa jest całkowite bez­pieczeństwo.


Na czym polega nieinwazyjny test ojcostwa w ciąży

test-na-ojcostwo

W teś­cie anal­izu­je się prób­ki w postaci krwi pobranej z żyły odłok­ciowej mat­ki i mężczyzny.

 W bada­niu wyko­rzys­tu­je się fakt, że w krwioo­biegu mat­ki krąży DNA pło­du, tzw. wolne DNA

W okoli­cach 8 tygod­nia ciąży osią­ga ono stęże­nie, które umożli­wia wyi­zolowanie go i przeprowadze­nie bada­nia. DNA dziec­ka jest “poszarpane” i niepełne, stąd jego anal­iza wyma­ga zas­tosowa­nia bard­zo dokład­nej i czułej metody zwanej Sek­wencjonowaniem Nowej Gen­er­acji (NGS). Bada się w niej pon­ad 2500 miejsc na DNA!  Wyma­ga ona wyko­rzys­ta­nia krwi od uczest­ników bada­nia i nie moż­na tu użyć wymazów z policz­ka czy próbek nie­s­tandar­d­owych.


 

Nieinwazyjny test na ojcostwo w ciąży Ile kosz­tuje nowoczesny test na ojcostwo w ciąży

Cena niein­wazyjnego tes­tu ojcost­wa wykony­wanego z krwi mat­ki wynosi 5977 zł. Ist­nieje możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci za badanie nawet na 60 niskoopro­cen­towanych rat — o szczegóły zapy­taj naszego kon­sul­tan­ta. Cen­nik »

 Jak zro­bić badanie DNA w ciąży

Do bada­nia nie jest konieczne żadne skierowanie. Najlepiej jest skon­tak­tować się z nami w celu umówienia ter­minu wiz­y­ty w dogod­nej dla Państ­wa lokaliza­cji. Dzię­ki współpra­cy z praw­ie 200 placówka­mi medy­czny­mi  pobranei próbek jest możli­we na tere­nie całej Pol­s­ki. Samo pobranie krwi nie wyma­ga szczegól­nych przy­go­towań. Wynik w języku pol­skim zostanie Państ­wu przekazany w wybranej formie (lis­tem, mailem, tele­fon­icznie) również dyskret­nej, w ciągu 15 dni roboczych.

Zobacz też: Ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży w cza­sie diag­nos­ty­cznych badań pre­na­tal­nych »


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 29/06/2015, Data aktualizacji: 07/08/2017