Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego — co dalej?

Nieprawidłowa cytologia

Zgod­nie z opinią świa­towych ekspertów niepraw­idłowe wyni­ki bada­nia cyto­log­icznego należy uzu­pełnić testem w kierunku diag­nozy zakaże­nia wirusem HPV. Niem­niej jed­nak wielu lekarzy zale­ca wyko­nanie tes­tu nawet przy praw­idłowym wyniku cytologii po to aby, w pełni ocenić ryzyko wys­tąpi­enia zmi­an pato­log­icznych w obrę­bie szyj­ki maci­cy..

Wynik Pap III lub ASC-US

Nieza­leżnie od metody badań cyto­log­icznych, wynik Pap III  (3 gru­pa cyto­log­icz­na uzyskana metodą Papan­i­co­lau) lub Asc-Us (badanie wyko­nane metodą Bethes­da), jest uważany za wynik “pode­jrzany”. Wynik taki oznacza, iż w Twoim roz­mazie znaleziono tzw. komór­ki aty­powe o nieokreślonym znacze­niu. Mogą to być np. komór­ki spowodowane stanem zapal­nym lub niepraw­idłowe komór­ki szyj­ki maci­cy.

W tej sytu­acji pac­jen­t­ka powin­na zostać pod­dana powtórne­mu bada­niu cyto­log­iczne­mu  po to, by sprawdz­ić czy komór­ki te nadal wys­tępu­ją czy nie. Zale­ca się również uzu­pełnie­nie bada­nia testem HPV. Jeśli wynik tes­tu będzie dodat­ni wów­czas zosta­niesz pod­dana dal­szej diag­nos­tyce (zosta­niesz skierowana na badanie koloskopowe). [1]

Wyni­ki kole­jnych, wyższych grup cyto­log­icznych (np: Pap IV itd.), wskazu­ją na obec­ność komórek nowot­worowych i zde­cy­dowanie wyma­ga­ją dal­szych badań diag­nos­ty­cznych. Niewyk­luc­zone, że na tym etapie lekarz zapro­ponu­je również wyko­nanie tes­tu DNA HPV.

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zarażona wirusem HPV

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA (badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%. Inne bada­nia takie jak cytolo­gia czy kol­poskopia (które powin­naś wykony­wać reg­u­larnie), mają nikłą czułość w wykry­wa­niu wirusa HPV. Dlat­ego test DNA HPV jako jedyny jest w stanie wykryć infekc­je i dodatkowo określić jakim typem wirusa HPV jest zarażona pac­jen­t­ka.

Porów­nanie skutecznoś­ci tes­tu HPV oraz cytologii…

 

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017