Nietolerancja glutenu – objawy

Bóle brzucha po posiłku, wzdę­cia, prob­le­my z wypróż­ni­an­iem, apa­tia, złe samopoczu­cie, brak sił i spadek kon­cen­tracji… To tylko niek­tóre z objawów nietol­er­ancji glutenu! Jest ona odpowiedzial­na aż za 55 różnych i bard­zo nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Jeśli więc odczuwasz któreś z tych objawów, mogą być spowodowane nietol­er­ancją tego biał­ka.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

 

Kłopo­ty ze strony układu pokar­mowego pojaw­ia­jące się przy nietol­er­ancji glutenu są tak naprawdę jedynie czubkiem góry lodowej. Oso­by chore cier­pią też z powodu m.in. rogowace­nia mieszkowego skóry, czyli „gęsiej skór­ki na łok­ci­ach”. Dlaczego? Prob­le­my skórne tego typu pojaw­ia­ją się przy niedob­o­rach kwasów tłuszc­zowych i wit­a­miny A. Zbyt mała ilość tych skład­ników w orga­nizmie wiąże się nato­mi­ast z niepoprawnym wchła­ni­an­iem sub­stancji odży­w­czych w jeli­tach, które zostały wyniszc­zone przez gluten.

Wpływ nietolerancji glutenu na Twoje hormony

Nietol­er­anc­ja glutenu ma także wpływ na równowagę hor­mon­al­ną, która zosta­je zach­wiana. Może powodować nasile­nie zespołu napię­cia przed­miesiączkowego (PMS), pojaw­ie­nie się zespołu pol­i­cysty­cznych jajników (PCOS), a w niek­tórych przy­pad­kach także poronienia czy niewy­jaśnione kłopo­ty z płodnością.Co więcej, częste są też migreny i bóle głowy. Trwała i nielec­zona nietol­er­anc­ja glutenu (celi­akia) jest niebez­piecz­na w szczegól­noś­ci dla kobi­et ciężarnych.

Nietolerancja glutenu a Twoje stawy

Schorze­nie powodu­je także bóle mięśni i stawów, którym towarzyszy częs­to obrzęk oraz stan zapal­ny. Bóle doty­czą najczęś­ciej okolic pal­ców, bioder i kolan.

Zły nastrój i depresja – kolejne objawy nietolerancji glutenu

Wiele osób tłu­maczy przygnę­bi­e­nie czy złe samopoczu­cie pogodą czy dużą liczbą prob­lemów, nie wiążąc tych odczuć z dietą. Pogorsze­nie nas­tro­ju, a nawet depres­ja, mogą być nato­mi­ast jed­nym z objawów nietol­er­ancji glutenu, które usta­ją po elim­i­nacji tego biał­ka z jadłospisu.

Brak witamin i niska waga ciała

Również niedobo­ry wit­a­min i min­er­ałów mogą być związane z nietol­er­ancją glutenu. Orga­nizm sta­je się więc nieodży­wiony, co powodu­je szereg kłopotów, m.in. ze skórą, włosa­mi, paznok­ci­a­mi, zęba­mi, które sta­ją się słabe. Co więcej, niedobo­ry mogą powodować osteo­porozę i łam­li­wość koś­ci – nieza­leżnie od wieku. Dodatkowo pojaw­ia się prob­lem z niskim wzrostem u dzieci i małą masą ciała u wszys­t­kich chorych.

Nietolerancja glutenu a inne choroby

Nietol­er­anc­ja glutenu nierzad­ko współist­nieje z choroba­mi autoim­muno­log­iczny­mi, np. chorobą Hashimo­to, zapale­niem stawów, łuszczy­cą, tocze­niem rumieniowatym czy stward­nie­niem rozsianym. Jeśli cier­pisz więc na jed­no z tego typu schorzeń, wykon­aj badanie w kierunku nietol­er­ancji glutenu. Jej wykrycie umożli­wi Ci nie tylko pozby­cie się objawów, ale również poprawi skuteczność ter­apii.

Wiele osób uskarża się na nieskuteczność kuracji przy prob­lemach z tar­czy­cą i nieustępowanie np. przewlekłego zmęczenia. Mogą one być spowodowane właśnie współist­nie­niem niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy oraz nietol­er­ancji glutenu. Wtedy leki nie mogą wchła­ni­ać się w odpowied­ni sposób.

Dlaczego nietolerancja glutenu tak na nas wpływa?

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu powodu­je pojaw­ie­nie się stanu zapal­nego w jeli­tach, co w kon­sek­wencji prowadzi do wyniszczenia kosmków jeli­towych. Kosm­ki te są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie do orga­niz­mu sub­stancji odży­w­czych, a więc jeśli są zniszc­zone – orga­nizm nie jest odpowied­nio odży­wiony, pojaw­ia­ją się niedobo­ry. Z tego powodu przy nietol­er­ancji mamy do czynienia z tak dużą liczbą objawów.

Tylko nietolerancja glutenu czy już celiakia?

Nietol­er­anc­ja glutenu przy­biera różne formy. Może to być jedynie aler­gia na gluten (z objawa­mi typowy­mi dla uczu­le­nia, np. wysyp­ką), łagod­na nietol­er­anc­ja pokar­mowa (nad­wrażli­wość) albo celi­akia, czyli uwarunk­owana gene­ty­cznie choro­ba.

Przy pode­jrzeni­ach, że Two­je jeli­ta nie traw­ią glutenu, najlepiej na początku wyk­luczyć celi­ak­ię. Jeśli jed­nak przed wyko­naniem tes­tu na tę chorobę prze­jdziesz na dietę bezg­lutenową, uniemożli­wisz sobie odpowied­nią diag­nos­tykę.

Co więcej, dieta chorego na celi­ak­ię różni się od jadłospisu osób z alergią lub łagod­ną nietol­er­ancją. Ta przy celi­akii jest restryk­cyj­na i wyma­ga elim­i­nacji glutenu w 100% oraz dodatkowej suple­men­tacji wit­a­m­i­na­mi i min­er­ała­mi. Przy innych typach nietol­er­ancji glutenu może wystar­czyć jedynie ogranicze­nie spoży­cia tego biał­ka, w zależnoś­ci od reakcji orga­niz­mu.

Jak sprawdzić z jaką nietolerancją glutenu mam do czynienia?

Na początku dobrze jest wykon­ać gene­ty­czne badanie w kierunku celi­akii. Jest to prosty test z wymazu z policz­ka. Jer­go wynik jed­noz­nacznie pokazu­je, czy nietol­er­anc­ja związana jest z celi­ak­ią. Brak genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię oznacza brak choro­by – ter­az i w przyszłoś­ci. Obec­ność tych genów wyma­ga wyko­na­nia dal­szych badań – oznaczenia prze­ci­w­ci­ał. Rozpoczę­cie od tes­tu prze­ci­w­ci­ał nie da nigdy pewnej odpowiedzi, na jaką for­mę nietol­er­ancji cier­pisz.

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.