Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych

Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych

Nawet co trze­ci Polak może mieć nietol­er­ancję lak­tozy. Prob­le­my z traw­ie­niem tego cukru mlecznego powodu­ją przede wszys­tkim objawy ze strony układu pokar­mowego. Mogą jed­nak pojaw­ić się też inne dolegli­woś­ci, bardziej niebez­pieczne dla zdrowia. Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy u dorosłych — na co warto szczegól­nie zwró­cić uwagę?

Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych – problemy z układem pokarmowym

Prob­le­my z praw­idłowym traw­ie­niem cukru mlecznego wiążą się głównie z nieprzy­jem­ny­mi objawa­mi ze strony jelit. Wiele osób skarży się przede wszys­tkim na bóle brzucha (napad­owe, kolkowe), wzdę­cia, uczu­cie przele­wa­nia w jeli­tach, mdłoś­ci i wymio­ty, biegun­ki, odbi­janie czy odd­awanie dużej iloś­ci gazów. Te dolegli­woś­ci znacznie utrud­ni­a­ją codzi­enne funkcjonowanie, powodu­jąc dodatkowo stałe uczu­cie stre­su.

Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych — inne dolegliwości

Mało kto zda­je sobie sprawę, że nietol­er­anc­ja lak­tozy u osób dorosłych (lub elim­i­nac­ja pro­duk­tów mlecznych bez wyraźnych wskazań) może powodować również inne dolegli­woś­ci. Chodzi przede wszys­tkim o prob­le­my z wchła­ni­an­iem wap­nia, co wiąże się z osła­bi­e­niem koś­ci oraz ich bóla­mi, a nawet osteo­porozą.

Inne objawy mogą obe­j­mować bóle stawów, ast­mę, egzemę i inne prob­le­my skórne, a także zapale­nie zatok. Te wszys­tkie prob­le­my zdrowotne mogą powodować pon­ad­to kłopo­ty z kon­cen­tracją, przewlekłe zmęcze­nie czy zaburzenia snu.

Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych — prawidłowa diagnoza jest bardzo ważna

Aby popraw­ić stan swo­jego zdrowia i zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań (m.in. właśnie osteo­porozy), warto sprawdz­ić, czy to nietol­er­anc­ja lak­tozy — i czy jest wtór­na czy pier­wot­na. Wtór­na nietol­er­anc­ja lak­tozy może być odwracal­na i wiąże z obec­noś­cią innych schorzeń, np. infekcji czy celi­akii. Pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy jest nato­mi­ast związana z gen­em LCT.

Warto pon­ad­to wiedzieć, żeby nie elim­i­nować lak­tozy bez wyraźnych wskazań medy­cznych. Bo cho­ci­aż orga­nizm nie potrze­bu­je mle­ka i jego przetworów do praw­idłowego funkcjonowa­nia, spoży­wa­jąc je dużo łatwiej dostar­czyć np. odpowied­nią ilość wap­nia. Samodziel­na elim­i­nac­ja lak­tozy może też spowodować mniejszą pro­dukcję enzy­mu lak­tazy i tym samym powodować prob­le­my z traw­ie­niem tego cukru mlecznego nawet u osób, które wcześniej ich nie miały.

Data publikacji: 26/09/2018, Data aktualizacji: 14/12/2018