Nietolerancja laktozy u dorosłych — występuje częściej, niż myślisz!

Nietolerancja laktozy u dorosłych

Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych to wcale nie taka rzad­ka sprawa — sza­cu­je się, że nawet co trze­ci Polak może cier­pieć z jej powodu! Przed ostaw­ie­niem mle­ka i jego przetworów warto jed­nak sprawdz­ić, jaka jest przy­czy­na tej niepraw­idłowoś­ci. Tylko wtedy będzie moż­na wró­cić do pełni zdrowia i pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci, m.in. wzdęć czy bóli brzucha.

Nietolerancja laktozy u dorosłych — często ma podłoże genetyczne

Za prob­le­my z traw­ie­niem lak­tozy (cukru mlecznego) nierzad­ko odpowiada­ją wadli­we geny. Chodzi o obec­ność wari­antów genu LCT. Takiej nietol­er­ancji nie da się odwró­cić, więc elim­i­nac­ja lak­tozy (lub jej znaczne ogranicze­nie) jest w takiej sytu­acji niezbęd­na.

Na szczęś­cie w prosty sposób moż­na sprawdz­ić, czy za nieprzy­jemne objawy po spoży­ciu mle­ka i jego przetworów odpowia­da wrod­zona nietol­er­anc­ja lak­tozy. Jak? Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne, do którego nie trze­ba się przy­go­towywać.

Warto jed­nak pamię­tać, żeby wybrać badanie anal­izu­jące 2 wari­anty tego genu: 13910 oraz 22018. Jeśli badana jest tylko jed­na zmi­ana, test nie jest pełnym badaniem w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy.

Nietolerancja laktozy u dorosłych — może być też nabyta…

Niewiele osób zda­je sobie sprawę, że nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych może wiązać się również np. z obec­noś­cią innej choro­by. Może chodz­ić o zniszc­zoną błonę ślu­zową jelit (np. na skutek infekcji) albo alergię. Wtór­na nietol­er­anc­ja lak­tozy może być spowodowana także celi­ak­ią – trwałą nietol­er­ancją glutenu. Dlaczego? Przy celi­akii dochodzi do niedoborów, m.in. enzy­mu lak­tazy, który pozwala traw­ić lak­tozę. W takiej sytu­acji nietol­er­anc­ja lak­tozy może być odwracal­na.

Nietolerancja laktozy u dorosłych — nie tylko bóle brzucha

Nietol­er­ancję lak­tozy kojarzymy przede wszys­tkim z bóla­mi brzucha, uczu­ciem przele­wa­nia, wzdę­ci­a­mi, biegunka­mi czy mdłoś­ci­a­mi. I słusznie — są to jedne jej z najczęst­szych symp­tomów. Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych może pon­ad­to wiązać się z zaburzeni­a­mi przyswa­ja­nia wap­nia (co zwięk­sza m.in. ryzyko osteo­porozy), ast­mą, zmęcze­niem czy spad­kiem kon­cen­tracji.

Przed odstaw­ie­niem lak­tozy warto więc sprawdz­ić, co jest jej przy­czyną — czy jest to nietol­er­anc­ja pier­wot­na, czy wtór­na. To poz­woli dobrać odpowied­nie postępowanie tak, aby wye­lim­i­nować nieprzy­jemne i szkodli­we dolegli­woś­ci.

Data publikacji: 27/09/2018, Data aktualizacji: 14/12/2018