Nietolerancja laktozy

Kiedy bóle brzucha, wzdęcia, uczucie przelewania w brzuchu, biegunki nie dają spokoju

Nietol­er­ancję lak­tozy (cukru mlecznego) ma nawet co 3 Polak (37% pop­u­lacji). Nie wystar­czy jed­nak odstaw­ić mleko i jego przetwory, aby powró­cić do pełni zdrowia. Bard­zo ważne jest ustal­e­nie przy­czyny nietol­er­ancji lak­tozy. Częs­to choro­ba ta jest spowodowana zmi­aną w genie odpowiedzial­nym za wyt­warzanie enzy­mu traw­iącego lak­tozę. Może jed­nak być również objawem innej choro­by np. celi­akii. W zależnoś­ci od tego, jaka jest przy­czy­na nietol­er­ancji lak­tozy różne będzie postępowanie.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…
>

Wczesne wykrycie nietol­er­ancji lak­tozy jest niezwyk­le ważne. Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy u dorosłych — jakie są? Mało kto wie, że powodu­je ona nie tylko biegun­ki, wzdę­cia czy bóle brzucha. Przy­czy­nia się też do bard­zo groźnych powikłań takich jak np. osteo­poroza i osła­bi­e­nie koś­ci, zespół jeli­ta nad­wrażli­wego, ast­ma, egze­ma, zapale­nie zatok, ból stawów i koś­ci oraz zaburzeń kon­cen­tracji. Jeśli więc zauważyłeś u siebie objawy nietol­er­ancji lak­tozy wykon­aj badanie gene­ty­czne. Dzię­ki temu możesz się przed nimi ustrzec.
.
Zdi­ag­no­zowanie i lecze­nie nietol­er­ancji lak­tozy jest szczegól­nie ważne dla kobi­et w ciąży. Orga­nizm potrze­bu­je wów­czas wap­nia dla budowa­nia koś­ci i zębów malusz­ka. Jeśli nie dostar­cza­my go z poży­wie­niem (lub też dostar­cza­my ale orga­nizm nie wchła­nia go praw­idłowo na skutek nietol­er­ancji lak­tozy) wów­czas przyszła mama jest narażona na poważne kom­p­likac­je zdrowotne — osła­bi­e­nie koś­ci a nawet osteo­porozę.

Dlaczego tak ważne jest ustalenie, czy masz genetyczną nietolerancję laktozy czy nabytą?

Stwierdze­nie czy biegun­ki, wzdę­cia, bóle brzucha itp. po spoży­ciu pokar­mów mlecznych są spowodowane nietol­er­ancją lak­tozy uwarunk­owaną gene­ty­cznie czy też alergią lub są efek­tem ubocznych innych chorób prowadzą­cych do uszkodzenia błony ślu­zowej jeli­ta jest niezwyk­le istotne. Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych — pamię­taj, że jeśli Two­ja nietol­er­anc­ja lak­tozy nie jest spowodowana mutacją w genie odpowiedzial­nym za wyt­warzanie enzy­mu traw­iącego lak­tozę być może jest odwracal­na. Przy nabytej nietol­er­ancji lak­tozy wystar­czy np. wyleczyć infekcję bak­teryjną, by móc powró­cić do spoży­wa­nia mle­ka. Złe rozpoz­nanie przy­czyny prob­le­mu może prowadz­ić do niepotrzeb­nej elim­i­nacji z diety pro­duk­tów mlecznych.
>
Z drugiej strony jeśli nie masz zmi­an w genach związanych z nietol­er­ancją lak­tozy a masz prob­lem z traw­ie­niem tego cukru mlecznego może to być objaw innej choro­by np. celi­akii. Dlat­ego tak ważne jest ustal­e­nie jej przyczyny.Chorzy na nietol­er­ancję lak­tozy typu dorosłego nie przyswa­ja­ją też częs­to wap­nia pomi­mo, że jest on dostar­czany do orga­niz­mu wraz z poży­wie­niem. To prowadzi do poważnych kom­p­likacji zdrowot­nych takich jak osteo­poroza, bóle stawów i koś­ci itp. Moż­na im zapo­biec sto­su­jąc właś­ci­wą dietę.

Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych:

Nietol­er­anc­ja lak­tozy — objawy mogą być związane nie tylko z ukła­dem pokar­mowym. Do najczęst­szych może­my zal­iczyć:

 • wzdę­cia,
 • uczu­cie przele­wa­nia się w jeli­tach,
 • odd­awanie dużej iloś­ci gazów połąc­zone z napad­owy­mi, kolkowy­mi bóla­mi brzucha,
 • biegun­ki
 • odbi­janie
 • nud­noś­ci i wymio­ty
 • zapale­nie zatok
 • ast­ma
 • bóle koś­ci i stawów
 • osteo­poroza
 • brak kon­cen­tracji
 • zespół jeli­ta nad­wrażli­wego
 • egze­ma
 • u małych dzieci objawy nietol­er­ancji lak­tozy to: wzdę­cie, ból brzucha, uczu­cie przele­wa­nia w jeli­tach, odd­awanie luźniejszych, pienistych, kwaśnych stol­ców. Są to tzw. stolce fer­men­ta­cyjne — częs­to sil­nie drażnią one skórę okol­i­cy odby­tu bard­zo szy­bko powodu­jąc odparzenia.

Wszys­tkie te dolegli­woś­ci mogą doprowadz­ić do zaburzeń snu oraz uczu­cia chron­icznego zmęczenia. Pamię­taj, że lak­toza zawarta jest nie tylko w mleku! Zna­jdziesz ją też w słody­czach, fry­tkach, pieczy­wie oraz wielu innych pro­duk­tach dostęp­nych w sklepach.

 

Nietolerancja laktozy u dorosłych — ciekawe przypadki

53 let­nia pac­jen­t­ka z zespołem jeli­ta nad­wrażli­wego, 10 let­nim prze­biegiem ast­my, egzemą, zapale­niem zatok, bóla­mi stawów i koś­ci oraz zaburzeni­a­mi kon­cen­tracji.

Pac­jen­t­ka została wpisana na listę oczeku­ją­cych na zabieg pro­te­zowa­nia kolana. W wywiadzie podawała częste biegun­ki i bóle brzucha oraz przyj­mowanie licznych leków. Z powodu licznych dolegli­woś­ci pac­jen­t­ka została pod­dana bada­niu na nietol­er­ancję lak­tozy, które wskaza­ło na wys­tępowanie tej choro­by. Miesiąc po całkow­itym wyk­lucze­niu lak­tozy z diety u pac­jen­t­ki ustąpiły objawy egze­my, ast­ma i zapale­nie zatok. Pac­jen­t­ka została również wykreślona z listy oczeku­ją­cych na oper­ac­je stawu kolanowego.

 

Autorzy BM zaz­nacza­ją również zde­cy­dowany związek pomiędzy obniże­niem gęs­toś­ci koś­ci i częs­toś­cią zła­mań bioder u kobi­et w wieku pomenopauzal­nym a nietol­er­ancją lak­tozy, powodowaną nietol­er­ancją lak­tozy na skutek mutacji w genie LCT. Jak wykaza­ły bada­nia oso­by nie toleru­jące mle­ka oraz jego przetworów, wykazu­ją niedobo­ry wap­niowe, mimo że spoży­wa­ją znaczne jego iloś­ci. Ich orga­nizm z powodu nietol­er­ancji nie potrafi wyko­rzys­tać tego skład­ni­ka. Autorzy we wnioskach pod­kreśla­ją znacze­nie prostego bada­nia gene­ty­cznego w oce­nie ryzy­ka zła­mań.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 11/10/2018