Nowa mobilna aplikacja dla osób z celiakią

Nowa mobilna aplikacja dla osób z celiakią

Bry­tyjs­ka orga­ni­za­c­ja chary­taty­w­na Coeli­ac UK dzi­ała­ją­ca na rzecz osób z celi­ak­ią poin­for­mowała o wejś­ciu na rynek nowej aplikacji o nazwie „Gluten-free on the Move”, której celem jest wspo­ma­ganie wszys­t­kich osób cier­pią­cych na chorobę trzewną w praw­idłowym stosowa­niu diety bezg­lutenowej. Ta dostęp­na na iPhona oraz androi­da aplikac­ja mobil­na zdobyła w 2014 roku nagrodę w kat­e­gorii „Best Audi­ence Migra­tion to Mobile Tech­nol­o­gy”.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Użytkown­ik zna­jdzie w niej listę pon­ad 10 000 pro­duk­tów nieza­w­ier­a­ją­cych glutenu. Opro­gramowanie wyko­rzys­tu­je Venue Guide oraz Google Maps dzię­ki czemu może­my w nim sprawdz­ić najbliższe lokale, w których ser­wowane są potrawy przez­nac­zone dla osób z celi­ak­ią. Aplikac­ja obe­j­mu­je także porady i wszelkie infor­ma­c­je doty­czące tego schorzenia. Coraz szyb­sze tem­po życia może powodować, że przestrze­ganie diety bezg­lutenowej jest dla wielu chorych sporym wyzwaniem.

Należy więc szukać sposobów uław­ia­ją­cych to zadanie. Aplikac­ja mobil­na wyda­je się w tym przy­pad­ku najlep­szym rozwiązaniem – pod­kreśla Sarah Sleet – dyrek­tor naczel­na Coeli­ac UK. Każdy może pobrać aplikację i korzys­tać z jej bezpłat­nych usług.

Bez glutenu

Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną wynika­jącą z nietol­er­ancji glutenu. Nielec­zona może prowadz­ić do niepłod­noś­ci, osteo­porozy i raka jeli­ta grubego. W Wielkiej Bry­tanii cier­pi na nią 1 na 100 osób, przy czym wskaźnik ten wzras­ta w rodz­i­nach, w których choro­ba ta wys­tępowała już wcześniej. Należy zwró­cić uwagę, że tylko 24% wszys­t­kich chorych ma postaw­ioną diag­nozę, co oznacza, że ok. pół mil­iona Bry­tyjczyków pozosta­je nierozpoz­nanych.

Przestrze­ganie diety bezg­lutenowej jest jedynym skutecznym sposobem wal­ki z chorobą. Gluten to białko wys­tępu­jące w ziar­nach zbóż, takich jak pszeni­ca, jęczmień czy ryż. Zna­j­du­je się więc np. w chlebie, maka­ronie, pizzy i ciastkach. Zakres wyko­rzys­ta­nia glutenu jest jed­nak dużo szer­szy. Białko obec­ne jest w wielu pro­duk­tach przetwor­zonych oraz zaw­ier­a­ją­cych soję.

Objawy celi­akii są zróżni­cow­ane i mają bard­zo indy­wid­u­al­ny charak­ter. Mogą mieć również różny stopień nasile­nia: od łagod­nych do całkiem zaostr­zonych. Wśród najczęst­szych symp­tomów choro­by trzewnej wymienia się wzdę­cia, ból brzucha, nud­noś­ci, zaparcia, biegun­ki, gazy, jak również zmęcze­nie, bóle głowy, owr­zodzenia jamy ust­nej, utratę masy ciała, prob­le­my skórne, bóle stawów i koś­ci, a nawet ner­wicę czy depresję.

1 sierp­nia 2014


Chętnie doradzimy

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 14/07/2017