Badanie przyczyn poronienia na materiale poronnym + ustalenie płci dziecka

 Wykonu­jąc badanie zyskujesz:

Infor­ma­cję, czy poronie­nie było spowodowane wada­mi gene­ty­cznymi pło­du

Wiedzę, jakie masz szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka przy kole­jnej ciąży

Możli­wość skon­sul­towa­nia wyników  badań za dar­mo z doświad­c­zonym lekarzem gene­tykiem

 

Co zawiera badanie?

Badanie przy­czyn poronienia pole­ga na określe­niu wad gene­ty­cznych dziec­ka, które doprowadz­iły do poronienia. Badanie wykry­wa choro­by takie jak: zespół Edward­sa, zespół Pateu, zespół Dow­na, zespół Turn­era i wiele innych.  Szczegółowej anal­izie pod­dawane są  chro­mo­somy, które najczęś­ciej są odpowiedzialne za poronie­nie: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22. Bada­nia gene­ty­czne mate­ri­ału z poronienia to najbardziej pre­cyzyj­na meto­da określe­nia przy­czyn poronienia. Dzię­ki temu bada­niu dowiesz się czy przy­czy­na poronienia ma podłoże gene­ty­czne. Jeżeli ist­nieje możli­wość przeprowadzenia tych badań, rekomen­dowane są one po każdym poronie­niu.

Co wykry­wa badanie?
Co wykry­wa badanie Schorze­nie powodu­ję poronienia w
Płeć pło­du
zespół Turn­eraok. 18,6%
tri­so­mia 16ok. 7,27%
zespół Dow­naok. 2,11%
zespół Edward­saok. 1,15%
zespół Patauok.  1,07%
triploidiaok. 7,7%
tri­so­mia 15ok. 1,68%
tri­so­mia 22ok. 2,26%
tri­so­miaok. 0,7%
dodatkowe chro­mo­somy płci ok. 0,2%

 

Wymienione wady stanow­ią 85% znanych aber­racji chro­mo­so­mowych stwierdzanych u poro­nionych samoist­nie zar­o­d­ków i płodów.

Dlaczego bada się płeć pło­du?

Od zna­jo­moś­ci płci pło­du uza­leżnione jest otrzy­manie i wypełnie­nie kom­ple­tu doku­men­tów, potrzeb­nych do:

  • Rejes­tracji dziec­ka w USC
  • Sko­rzys­ta­nia z urlopu macierzyńskiego (56 dni)
  • Otrzy­ma­nia zasiłku pogrze­bowego (4000 zł)

Do badań wyko­rzys­tuje się frag­menty tkanek po poron­nych, które zosta­ją zabez­piec­zone w różny sposób. Real­izu­jemy anal­izy z bloczków parafi­nowych, for­ma­liny, rozt­worów fizjo­log­icznych i innych. Dzię­ki temu badanie moż­na przeprowadz­ić nawet parę miesię­cy po poronie­niu.

 Chcesz zbadać tylko płeć pło­du?

Jak zlecić badanie?

0103 (2)Badanie przyczyn poronienia03 (2)Badanie przyczyn poronienia - kontakt

 

Przed przys­tąpi­e­niem do bada­nia przy­czyn poronienia przeprowadza­my anal­izę jakoś­ciową przesłanych próbek aby potwierdz­ić możli­wość przeprowadzenia bada­nia. Dodatkowo jako jedyne lab­o­ra­to­ri­um porównu­je­my pro­fil gene­ty­czny mat­ki oraz przesłanych do nas próbek. Dzię­ki temu mamy pewność, że badany mate­ri­ał pochodzi od dziec­ka.

Prób­ki możesz też dostar­czyć do placów­ki w swoim mieś­cie — Sprawdź najbliższą placówkę

Jak pobrać wymaz od mat­ki?

Wymaz z policz­ka pobiera się przez 10 krotne pocieranie np. paty­czkiem kos­me­ty­cznym po wewnętrzne stron­ie policz­ka. Następ­nie, paty­czek należy zabez­pieczyć i wsadz­ić do kop­er­ty.

Jak zabez­pieczyć próbkę?

Próbkę po poronie­niu powinien zabez­pieczyć lekarz. Najlep­szym mate­ri­ałem do badań jest kos­mówka zabez­piec­zona w soli fizjo­log­icznej.

Jeżeli do poronienia doszło w domu:

Jak przebiega badanie w laboratorium:

W pier­wszej kole­jnoś­ci badamy płeć dziec­ka oraz sprawdza­my czy z przesłanej prób­ki uda się przeprowadz­ić badanie wad gene­ty­cznych pło­du. 

W cenie bada­nia otrzy­mu­jesz także kon­sul­tację wyniku z lekarzem gene­tykiem

 

Dokumenty do pobrania:zamow_kuriera_teraz


Najczęściej zadawane pytania

Jak zamówić badanie?
Skon­tak­tuj się z nami i umów badanie
Zadz­woń lub napisz do nas ter­az. Uzgod­nisz dogod­ny ter­min bada­nia z jed­ną z naszych kon­sul­tan­tek.
665–761-161 lub 800 007 771
Prześlij prób­ki do naszego lab­o­ra­to­ri­um
Zamów bezpłat­nego kuri­era i prześlij do nas prób­ki. Możesz też dostar­czyć prób­ki oso­biś­cie lub wysłać do nas innym sposobem. Zadz­woń do nas i uzgod­nij szczegóły.
Odbierz wynik
Wynik otrzy­masz w 3–5 dni od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Przekaże­my Ci go tele­fon­icznie, mailowo lub lis­town­ie. Wybierz dogod­ny dla siebie sposób.
Skąd mam wziąć prób­ki?

Prób­ki do bada­nia możesz uzyskać ze szpi­ta­la. Zapy­taj o nie swo­jego lekarza lub odd­zi­ałową.

Napisz do nas, prześle­my Ci odpowied­ni wniosek o wypoży­cze­nie bloczków parafi­nowych

Co jeśli anal­iza jakoś­ciowa wykaże słabość prób­ki?

Jeżeli prób­ka okaże się słabej jakoś­ci i będzie za bard­zo zanieczyszc­zona, nie wykon­amy bada­nia przy­czyn poronienia. Nasza anal­iza zakończy się na ustal­e­niu płci pło­du i otrzy­masz wynik tego bada­nia. Jeżeli pac­jen­t­ka dys­ponu­je więk­szą iloś­cią próbek, może­my każdą sprawdz­ić i ocenić czy nada­je się do bada­nia.

Po co pobier­any jest wymaz z policz­ka od mat­ki?

Wymaz od mat­ki pobier­any jest w celu porów­na­nia pro­filu gene­ty­cznego mat­ki oraz dziec­ka. Dzię­ki takiej anal­izie, mamy pewność, że mate­ri­ał pod­dawany bada­niu pochodzi od dziec­ka.

Jak zabez­pieczyć prób­ki?

Próbkę po poronie­niu powinien zabez­pieczyć lekarz. Najlep­szym mate­ri­ałem do badań jest kos­mówka zabez­piec­zona w soli fizjo­log­icznej.

Jeżeli do poronienia doszło w domu:

Jak zamówić kuri­era?

Aby wezwać kuri­era wystar­czy zadz­wonić na numer 665 761 161. Zamówimy dla Ciebie kuri­era w dowolne miejsce. Kuri­er jest dar­mowy — nie pono­sisz żad­nych dodatkowych kosztów.

Jak zapłacić za badanie?

Płat­ność za badanie podzielona jest na dwie częś­ci.
Pier­wsza część 397 zł płat­na przy zamówie­niu bada­nia

Dru­ga cześć 423 zł płat­na po anal­izie przesłanego mate­ri­ału, określe­niu płci dziec­ka i  zlece­niu przeprowadzenia bada­nia przy­czyn poronienia

Jeżeli wstęp­na anal­iza wykaże, że nie da się przeprowadz­ić bada­nia przy­czyn poronie­nie — nie pono­sisz żad­nych dodatkowych kosztów.

Dane do przelewu zna­j­du­ją się na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz


.

Zaprasza­my do odwiedzenia por­talu poświę­conego tem­atom związanym z poronie­niem w Polsce:

www.poronilam.pl

Badanie doty­czy:

Przy­czyny poronienia
Przy­czyny obu­mar­cia zar­o­d­ka
Przy­czyny wczes­nego obu­mar­cia ciąży
Bada­nia po poronie­niu
Bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu
Badanie przy­czyn poronienia
Badanie po poronie­niu 
Przy­czyny poronień 

Badanie przy­czyn poronienia: Biała Pod­las­ka, Białys­tok, Biel­sko Biała, Byd­goszczChełm, Ciechanów, Częs­to­chowaElbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopol­s­kiJele­nia Góra, KaliszKatow­ice, Kielce, Konin, Kosza­lin, Kraków, Kros­no, Leg­ni­ca, Lublin, Łódź, Nowy SączOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­kaPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Płock, Poz­nańPrze­myśl, RadomRzeszówSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Suwał­kiSzczecinTarnówToruńWałbrzychWarsza­waWłocławek, Wrocław, ZamośćZielona Góra