Nowy test wykrywający raka prostaty

Nowy test wykrywający raka prostatyFir­ma MDx­Health wprowadz­iła niedawno na rynek nowy test umożli­wia­ją­cy wyk­lucze­nie obec­noś­ci mark­erów gene­ty­cznych raka prostaty. Jak wskazu­ją najnowsze wyni­ki badań jest on na tyle dokład­ny, że wykony­wanie inwazyjnych metod diag­nos­ty­cznych, takich jak biop­s­ja prostaty, być może w niedalekiej przyszłoś­ci nie będzie już konieczne. Infor­ma­c­je na tem­at nowego tes­tu, opra­cow­anego przez MDx­Health, opub­likowano w kwiet­niowym numerze cza­sopis­ma The Jour­nal of Urol­o­gy.

Biopsja nie będzie już potrzebna?

Trze­ba pamię­tać, że wyni­ki jed­nej biop­sji nie wystar­cza­ją zwyk­le do wys­taw­ienia pewnej i jed­noz­nacznej diag­nozy, w efek­cie zabieg ten musi zostać kilka­krot­nie powtór­zony. Jak pod­kreśla­ją eksper­ci zas­tosowanie nowych tech­nik wykry­wa­nia choro­by poz­woli uchronić wielu mężczyzn przed ryzykiem związanym ze stosowaniem tej inwazyjnej metody diag­nos­ty­cznej. W założe­niu nowe badanie, określone przez twór­ców jako DOCUMENT (ang. Detec­tion of Can­cer Using Methy­lat­ed Events in Neg­a­tive Tis­sue), ma stanow­ić uzu­pełnie­nie trady­cyjnych metod. Przeprowadze­nie wstęp­nej biop­sji wzbo­ga­conej o epi­gene­ty­czne testy diag­nos­ty­czne poz­woli wyk­luczyć obec­ność raka w 88%. Test ten wykry­wa pewne specy­ficzne zmi­any chemiczne zachodzące w DNA, charak­terysty­czne dla raka prostaty. Są to tzw. zmi­any epi­gene­ty­czne, które doda­ją grupy mety­lowe do składu bio­chemicznego sek­wencji DNA, zmieni­a­jąc przy tym sposób funkcjonowa­nia genów.

Jak dochodzi do powstania raka prostaty?

Naukow­cy przeanal­i­zowali tkan­ki z biop­sji pochodzą­cych od 320 mężczyzn, u których zdi­ag­no­zowano pod­wyżs­zony poziom anty­genu typowego dla prostaty o nazwie PSA, ale u których wynik bada­nia na obec­ność tego nowot­woru był negaty­wny. Test na epi­gene­ty­czne bio­mark­ery raka wykry­wa obec­ność hiper­me­ty­lacji, w której to gru­pa mety­lowa jest chemicznie dołączana do DNA – w tym przy­pad­ku do genów o nazwach: GSTP1, APC i RASSF1. Geny te odgry­wa­ją kluc­zową rolę w pro­ce­sie hamowa­nia roz­wo­ju guzów. Gdy uleg­ną one hiper­me­ty­lacji ich dzi­ałanie zosta­je wycis­zone, co może doprowadz­ić do gwał­townego postępu w roz­wo­ju nowot­woru. Szczegól­ną uwagę należy zwró­cić na gen GSTP1, którego mety­lac­ja przy­czy­nia się do pow­stawa­nia 90% przy­pad­ków raka prostaty. Patolodzy porów­nali poziom mety­lacji genów z tkanek pobranych pod­czas wstęp­nych biop­sji oraz z tkanek uzyskanych z biop­sji przeprowad­zonych 2 lata później. Okaza­ło się, że poziomy mety­lacji APC i RASS1 były dwukrot­nie wyższe u pac­jen­tów z pozy­ty­wnym wynikiem na obec­ność nowot­woru, niż u badanych z wynikiem negaty­wnym. Z kolei poziom mety­lacji GSTP1 był aż 8 razy wyższy.

Rezul­tat anal­izy dowodzi, że na raka prostaty cier­pi 20% mężczyzn, mimo że wynik pier­wszej biop­sji wcale na to nie wskazy­wał. Wstęp­ną biop­sję wykonu­je się zazwyczaj, gdy stęże­nie PSA w orga­nizmie jest zbyt wysok­ie. Niem­niej jed­nak zabieg wyko­nany za pier­wszym razem nie zawsze daje wiary­god­ny wynik. W efek­cie, może się zdarzyć, że pewne niepraw­idłowoś­ci zostaną przeoc­zone. Choć nowo opra­cow­any test nie daje 100% a jedynie 88% pewnoś­ci, to stanowi duży krok naprzód w diag­nos­tyce nowot­worów gruc­zołu krokowego.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015