Dzięku­ję bard­zo za szy­bką pracę i bard­zo miłą obsługę 🙂 Testy do badań przyszły bard­zo szy­bko, wyni­ki dotarły pocztą mailową, kon­takt tele­fon­iczny naprawdę bard­zo miły! 🙂 Cena badań najniższa jaką znaleźliśmy, a to dla wielu osób też na plusie, bo jed­nak takie testy nieste­ty do tanich nie należą. Na pewno będziemy pole­cać jak by ktoś potrze­bował 🙂 Oce­ni­amy Państ­wa na 6+ ! 🙂

Same wyni­ki mnie tylko zas­mu­ciły, bo chy­ba nie są do koń­ca dobre, nie znam się na tym. Do kon­sul­tacji lekarskiej jeszcze trochę upłynie, więc zobaczymy. Mam cichą nadzieję jed­nak, że nie jest tak źle i że gas­troskopia jed­nak nie będzie potrzeb­na, bo tego chcieliśmy synkowi zaoszczędz­ić tymi bada­ni­a­mi.

Dzięku­ję jeszcze raz!”

Poz­draw­iam serdecznie! Syl­wia, mama Sebas­tiana

Bard­zo pro­fesjon­al­na i szy­b­ka obsłu­ga. Krót­ki czas oczeki­wa­nia. Z całą pewnoś­cią pole­cam wszys­tkim zna­jomym.”

Poz­draw­iam Agniesz­ka

Witam.. Powo­dem mojego kon­tak­tu z lab­o­ra­to­ri­um wynikło z powodu poronienia w 19 tyg. ciąży. Po wielu kon­sul­tac­jach lekarskich,na które musieliśmy dojeżdżać do odległych więk­szych miast,wielkim ułatwie­niem dla mnie było zro­bi­e­nie tes­tu w domu. Bard­zo szy­bko zde­cy­dowałam się na tele­fon­iczny kon­takt, w którym miła obsłu­ga poin­for­mowała mnie o szczegółach bada­nia. Zamówiłam test na stron­ie Lab­o­ra­to­ri­um test DNA, następ­nego dnia pojaw­ił się kuri­er z przesyłką. W kop­er­cie z testem była instrukc­ja jak wykon­ać badanie, tego samego dnia kuri­er ode­brał przesyłkę i dostar­czył do lab­o­ra­to­ri­um. Po 14 dni­ach wyni­ki dostałam na skrzynkę mailową,i pocztą. Jestem bard­zo zad­owolona z obsłu­gi i badan wykonanych,które wykaza­ły przy­czynę poronienia. Jestem wdzięczna,że są tacy ludzie i insty­tuc­je które poma­ga­ją po tak trau­maty­cznych przeży­ci­ach.. Dzięku­ję bard­zo. Naprawdę pole­cam bada­nia w tym lab­o­ra­to­ri­um kom­pe­tent­na obsłu­ga odpowie na cza­cie na wszys­tkie pytania,a szy­bkie wyni­ki umożli­wią wdroże­nie przez lekarzy odpowied­niego leczenia.”

Poz­draw­iam Gabriela

Chci­ałabym też podz­iękować za bard­zo miłą i pro­fesjon­al­ną obsługę klien­ta. W placów­ce, którą mi Pani pole­ciła czułam się bard­zo kom­for­towo, odpowiadano na szereg wymyślanych przeze mnie pytań. W tak trud­nym dla mnie okre­sie wszys­tko to spraw­iło, że czułam się bez­piecz­na i wiedzi­ałam, że jestem “w dobrych rękach. Jeszcze raz bard­zo, bard­zo dzięku­ję.”

Poz­draw­iam Joan­na

Odnośnie mojej opinii obsłu­ga była bard­zo dobra, komu­nikac­ja na cza­sie ekspre­sowa. Badanie przeprowad­zono wzorowo. Wszys­tkie Panie z obsłu­gi bard­zo miłe. Z przy­jem­noś­cią mogę pole­cić Państ­wa fir­mę. Wynik przyszedł zgod­nie z oczeki­wa­ni­a­mi w ciągu dwóch tygod­ni.”

Joan­na

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Dzięku­ję serdecznie za szczegółowe infor­ma­c­je. Pomi­mo drasty­cznych okolicznoś­ci ciesze się, że trafiłam na takich ludzi jak Państ­wo. Ze wszys­tkim się zapoz­nam na spoko­jnie. Jeszcze raz bard­zo dzięku­ję.”

 

Chci­ałabym wyraz­ić ogromne podz­iękowanie za Państ­wa bard­zo sprawne usłu­gi i troskę, jaką otacza­cie klien­ta. Szczególne podz­iękowa­nia prag­nę złożyć Państ­wa kon­sul­tantce Joan­nie Musi­ał, za bard­zo troskli­we i empaty­czne pode­jś­cie oraz mon­i­torowanie całego pro­ce­su badań.”

 

Bard­zo dzięku­ję wrócę do Państ­wa na 100% i będę reklam­ować zna­jomym kobi­etom , które maja prob­le­my i brak dostępu do rzetel­nej infor­ma­cji medy­cznej, miłego dnia życzę , wspani­ała obsłu­ga klien­ta! Do ponownego usłyszenia muszę poczy­tać konkret­nie co jeszcze innego mogę u was zbadać.”

 

Właśnie roz­maw­iałam z kon­sul­tan­tką ze stron­ki testdna.pl. Jestem pozy­ty­wnie zaskoc­zona, pani bard­zo pre­cyzyjnie przed­staw­iła mi jakie mam prawa, o co pytać lekarza, o jakie doku­men­ty poprosić szpi­tal i gdzie mogę doma­gać się odszkodowa­nia. W cenie 820zł zapro­ponowała mi badanie płci i badanie gene­ty­czne oraz poradę gene­ty­ka po otrzy­ma­niu wyników. Wyni­ki od 3 do 5 dni roboczych, wysyła­ją kuri­era po mate­ri­ał. Nie wiem czy to dobra cena, ale miałam wraże­nie że kobiecie zależy bardziej na tym, żebym wiedzi­ała co robić niż na namówie­niu mnie na usługę.”

 
A Ty jak oce­ni­asz testD­NA?
 
 
Strona 1 z 2:
«
 
 
1
2
 
»