Badanie płci po poronieniu

Wykonujemy ekspresowe badania płci płodu po poronieniu. Pomożemy Ci w całej procedurze i określimy płeć poronionego płodu niezależnie od długości trwania ciąży.

.

Szy­b­ki wynik — otrzy­masz go już w 72 godziny

 Pros­ta pro­ce­du­ra — uproś­cil­iśmy ją spec­jal­nie dla Ciebie

Min­i­mum for­mal­noś­ci — badanie nie wyma­ga żad­nych dodatkowych załatwień

 Pełne wspar­cie — nasze kon­sul­tan­t­ki wiedzą jak pomóc w trud­nych sytu­ac­jach

 Całkowi­ta pewność — stosowana przez nas meto­da nie pozostaw­ia żad­nych wąt­pli­woś­ci

 Nieza­leżnie od dłu­goś­ci trwa­nia ciąży — określimy płeć dziec­ka od samego początku ciąży

Do badań wyko­rzys­tu­je się frag­men­ty tkanek po poron­nych, które zosta­ją zabez­piec­zone w różny sposób. Real­izu­je­my anal­izy z bloczków parafi­nowych, for­ma­liny, rozt­worów fizjo­log­icznych i innych. Dzię­ki temu badanie moż­na przeprowadz­ić nawet parę miesię­cy po poronie­niu. Jeżeli masz jakiekol­wiek pyta­nia lub wąt­pli­woś­ci, zadz­woń do nas i poroz­maw­iaj z kon­sul­tan­tką, która wszys­tko Ci wyjaśni.

Jak wykonać badanie genetyczne materiału z poronienia?

.

Skon­tak­tuj się z nami i umów bada­nia
Zadz­woń lub napisz do nas ter­az. Uzgod­nisz dogod­ny ter­min bada­nia z jed­ną z naszych kon­sul­tan­tek.

665–761-161 lub 800 007 771

Prześlij prób­ki do naszego lab­o­ra­to­ri­um
Zamów bezpłat­nego kuri­era i prześlij do nas prób­ki. Możesz też dostar­czyć prób­ki oso­biś­cie lub wysłać do nas innym sposobem. Zadz­woń do nas i uzgod­nij szczegóły.
Odbierz wynik
Wynik otrzy­masz w prze­ciągu 72 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Przekaże­my Ci go tele­fon­icznie, mailowo lub lis­town­ie. Wybierz dogod­ny dla siebie sposób.

 

Zamów zestaw do domu

(pro­ponu­ję zrezyg­nować z tej częś­ci) 

Chcę zamówić zestaw wcześniej

zamow_zestaw_do_domu

Spieszę się, nie chcę zamaw­iać zestawu

zrob-samodzielnie-zestaw

 

Wyni­ki otrzy­ma­ją państ­wo w ciągu 72h od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um

 


Zadz­woń do mnie, czekam na twój tele­fon:
magda4


Doku­men­ty do pobra­nia:

Instrukc­ja dla samodziel­nie złożonego zestawu

For­mu­la­rz zlece­nia bada­nia

Instrukc­ja pobra­nia mate­ri­ału

Infor­ma­c­je dla lekarza poronie­nie

 

.

Dlaczego warto przeprowadzić badania płci poronionego dziecka?

 Dla wielu rodz­iców płeć poro­nionego dziec­ka jest bard­zo istot­na i dopiero po jej zbada­niu mogą pożeg­nać się z dzieck­iem tak, jak zaplanowali. Od zna­jo­moś­ci płci pło­du uza­leżnione jest także otrzy­manie i wypełnie­nie kom­ple­tu doku­men­tów, potrzeb­nych do przeprowadzenia pochówku, sko­rzys­ta­nia z urlopu macierzyńskiego (56 dni) i otrzy­ma­nia zasiłku pogrze­bowego (4000 zł). Bez zna­jo­moś­ci płci dziec­ka rodz­ice nie mogą sko­rzys­tać ze swoich praw. Jeżeli do poronienia doszło we wczes­nym okre­sie ciąży, szpi­tal najczęś­ciej nie określa płci poro­nionego  dziec­ka. W takiej sytu­acji rodz­ice przeprowadza­ją bada­nia gene­ty­czne we włas­nym zakre­sie. Jeżeli płeć dziec­ka zostanie określona, rodz­ice otrzy­ma­ją kom­plet doku­men­tów: kartę martwego urodzenia dziec­ka oraz kartę zgonu. Te doku­men­ty potrzeb­ne są do zare­je­strowa­nia dziec­ka w Urzędzie stanu Cywilnego.  Rejes­trac­ja dziec­ka w USC oraz przeprowadze­nie pochówku umożli­wia matce sko­rzys­tanie z urlopu macierzyńskiego (8 tygod­ni) oraz zasiłku pogrze­bowego (4000zł). W celu uzyska­nia urlopu należy przed­staw­ić akt martwego urodzenia pra­co­daw­cy i powołać się na art. 180 kodek­su pra­cy. Zasiłek pogrze­bowy uzysku­ję się po przed­staw­ie­niu doku­men­tów w ZUSie.

 

Więcej infor­ma­cji na stron­ie:
www.poronilam.pl

 

Badania określające płeć są różnie nazywane, wszystkie jednak dotyczą tego samego.

Najpopularniejsze nazwy badań: