Podwójna mastektomia nie jest konieczna?Podwójna mastektomia nie jest konieczna?

Wiele kobi­et po usłysze­niu diag­nozy o raku pier­si pod­da­je się zabiegowi pod­wójnej mas­tek­tomii, która pole­ga na usunię­ciu obu pier­si. Wyni­ki badań przeprowad­zonych przez Uni­ver­si­ty of Michi­gan Com­pre­hen­sive Can­cer Cen­ter sugeru­ją, że nawet 70% pac­jen­tek decy­du­je się na taki właśnie krok, mimo iż ryzyko roz­wo­ju nowot­woru w drugiej zdrowej pier­si jest w ich przy­pad­ku sto­sunkowo niewielkie.

Według Amer­i­can Can­cer Soci­ety tylko w tym roku na raka pier­si w Ameryce zapad­nie pon­ad 235.000 osób, z czego umrze aż 40.430 chorych. Naukow­cy zwró­cili uwagę na fakt, że kobi­etom, u których w rodzinie pojaw­ił się już rak pier­si bądź jajni­ka, wywołany mutacją genu BRCA1 lub BRCA2 zale­ca się wyko­nanie pod­wójnej mas­tek­tomii, ponieważ ryzyko zaatakowa­nia przez nowotwór drugiej pier­si jest w ich przy­pad­ku znacznie więk­sze. Jak się jed­nak okazu­je, zaled­wie 10% chorych kobi­et zal­icza się do tej właśnie grupy.

W związku z tym naukow­cy zada­ją sobie pytanie o sens tego rodza­ju dzi­ałań. W tym celu zbadali oni 1447 kobi­et ze zdi­ag­no­zowanym rakiem pier­si, u których nie doszło do nawro­tu choro­by. Z anal­izy danych wyni­ka, że zabiegowi pod­wójnej mas­tek­tomii podało się 8% pac­jen­tek, nato­mi­ast 18% rozważało taką możli­wość.

Lekarze powin­ni mieć świado­mość jak obawy pac­jen­ta wpły­wa­ją na pode­j­mowane przez niego decyz­je.

Usunięcie piersi nie zawsze jest potrzebne…

Wyni­ki przeprowad­zonych testów wykaza­ły, że aż 75% pac­jen­tek boi się nawro­tu choro­by i jest to główny powód, dla którego decy­du­ją się one na zabieg pod­wójnej mas­tek­tomii. Lekarze pod­kreśla­ją jed­nak, że rozwój nowot­woru w jed­nej pier­si wcale nie zwięk­sza ryzy­ka zaatakowa­nia także tej drugiej. Po oce­nie his­torii chorób wys­tępu­ją­cych w rodz­i­nach badanych pac­jen­tek oraz anal­izie wyników testów gene­ty­cznych, stwierd­zono, że w rodz­i­nach 70 % chorych, które pod­dały się usunię­ciu obu pier­si nie znaleziono żad­nych gene­ty­cznych czyn­ników ryzy­ka. Wiele z tych kobi­et mogło mieć wyko­naną lumpek­tomię, czyli zabieg pole­ga­ją­cy na usunię­ciu zmi­any nowot­worowej wraz z otacza­ją­cy­mi ją tkanka­mi, która umożli­wia jed­nak zachowanie pier­si. Zabieg ten jest dla pac­jen­tek bardziej korzyst­ny, gdyż nie wiąże się z ryzykiem wys­tąpi­enia groźnych powikłać, a czas rekon­wales­cencji jest w tym przy­pad­ku znacznie krót­szy. Eksper­ci sądzą więc, że kobi­etom, u których w rodzinie nie stwierd­zono wyraźnych obciążeń gene­ty­cznych należy odradzać wykony­wanie zabiegu usunię­cia obu pier­si.

Niezwyk­le waż­na jest w tym przy­pad­ku odpowied­nia edukac­ja chorych na tem­at wszel­kich korzyś­ci i zagrożeń związanych z taką właśnie oper­acją. Lekarze powin­ni mieć również więk­szą świado­mość obaw towarzyszą­cych pac­jen­tkom, decy­du­ją­cym się na pod­wójną mas­tek­tomię.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

.

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019